Kazalo 
Zapisnik
PDF 255kWORD 200k
Torek, 27. oktober 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (razprava)
 3.Sklepi zasedanja Evropskega sveta 15. oktobra, zlasti o financiranju mednarodnih skladov, in srečanja voditeljev z dne 25. oktobra o zahodnobalkanski poti ter priprave na vrh v La Valletti 11. in 12. novembra 2015 (razprava)
 4.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (vloženi predlogi resolucij)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Skupna kmetijska politika: razveljavitev zastarelih aktov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Sporazum med EU in Švico o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Obdavčitev dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti: razveljatev direktive o prihrankih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Švedskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Poljskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Paketna potovanja in povezani potovalni aranžmaji ***II (glasovanje)
  
5.8.Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (glasovanje)
  
5.9.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje ***I (glasovanje)
  
5.10.Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)
  
5.11.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)
  
5.12.Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)
  
5.13.Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)
  
5.14.Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)
  
5.15.Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje (glasovanje)
  
5.16.Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Delovni program Komisije za leto 2016 (razprava)
 10.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (razprava)
 11.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 12.Razmere v Izraelu in Palestini (razprava)
 13.Razmere v Južnem Sudanu (razprava)
 14.Strategija EU za jadransko-jonsko regijo - Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 - Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (razprava)
 15.Članstvo v političnih skupinah
 16.Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)
 17.Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


1. Otvoritev seje

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


2. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera je predstavila priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Jens Rohde v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Michel Reimon v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen, slednja dva o vodenju razprave, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde o vodenju razprave (predsednik je pojasnil postopek v zvezi s postavljanjem vprašanj z dvigom modrega kartončka), Maria Grapini, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Julii Reda, na katerega je le-ta odgovorila, Roger Helmer, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Ashley Fox, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti in Theresa Griffin.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa in Pascal Arimont.

Govorila sta Andrus Ansip in Pilar del Castillo Vera.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 27.10.2015.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


3. Sklepi zasedanja Evropskega sveta 15. oktobra, zlasti o financiranju mednarodnih skladov, in srečanja voditeljev z dne 25. oktobra o zahodnobalkanski poti ter priprave na vrh v La Valletti 11. in 12. novembra 2015 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi zasedanja Evropskega sveta 15. oktobra, zlasti o financiranju mednarodnih skladov, in srečanja voditeljev z dne 25. oktobra o zahodnobalkanski poti ter priprave na vrh v La Valletti 11. in 12. novembra 2015 (2015/2841(RSP))

Predsednik je kot uvod v razpravo podal kratko izjavo.

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil István Ujhelyi, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lefteris Christoforou, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Pablo Iglesias v imenu skupine GUE/NGL, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marju Lauristin, Marcel de Graaff v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, in Herbert Reul.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Govorili so Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alojz Peterle, Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula in Miltiadis Kyrkos.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan in Monika Flašíková Beňová.

Govorila sta Dimitris Avramopoulos (član Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


4. Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000113/2015), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Vicky Ford v imenu odbora IMCO, Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE, Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Razprava je potekala 6. oktobra 2015 (točka 11 zapisnika z dne 6.10.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor in Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain in Burkhard Balz v imenu skupine PPE o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský in Jørn Dohrmann v imenu skupine ECR o emisijah v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica in Ismail Ertug v imenu skupine S&D o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015);

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa in Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE o merjenju emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Glasovanje: točka 5.16 zapisnika z dne 27.10.2015.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govoril je William (The Earl of) Dartmouth.


5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Skupna kmetijska politika: razveljavitev zastarelih aktov ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0360)


5.2. Sporazum med EU in Švico o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih računih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0361)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.3. Obdavčitev dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti: razveljatev direktive o prihrankih * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0362)


5.4. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Švedskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Švedskem [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0363)


5.5. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov v Belgiji [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0364)


5.6. Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Poljskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave daktiloskopskih podatkov na Poljskem [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0365)


5.7. Paketna potovanja in povezani potovalni aranžmaji ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0366)


5.8. Evropski enotni trg elektronskih komunikacij ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami ter Uredbe (EU) št. 531/2012 o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0367)

Govorila je

Pilar del Castillo Vera (poročevalka).


5.9. Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (poročevalka) je v skladu s členom 61(2) Poslovnika predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


5.10. Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčenja [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0369)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0369)


5.11. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ARTEMIS (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Artemis za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0370)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0370)

Razrešnica je podeljena in s tem je tudi odobren zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika).


5.12. Razrešnica za leto 2013: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0371)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0371)

Razrešnica je podeljena in s tem je tudi odobren zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika).


5.13. Razrešnica za leto 2013: Skupno podjetje ENIAC (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja ENIAC za proračunsko leto 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0372)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0372)

Razrešnica je podeljena in s tem je tudi odobren zaključek poslovnih knjig (glej Prilogo V, člen 5(2)(a) Poslovnika).


5.14. Razrešnica za leto 2013: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (glasovanje)

Drugo poročilo o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013, oddelek II – Evropski svet in Svet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0373)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0373)

Razrešnica je zavrnjena (glej Prilogo V, člen 5(2)(b) Poslovnika).


5.15. Kriza zaradi ebole: dolgoročne izkušnje (glasovanje)

Poročilo o krizi zaradi ebole: dolgoročne izkušnje in načini krepitve zdravstvenih sistemov v državah v razvoju, da bi preprečili prihodnje krize [2014/2204(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0374)

Govoril je

Charles Goerens, ki je podal dva ustna predloga sprememb za vključitev novih besedil po odstavku 2 in uvodni izjavi C. Oba ustna predloga sprememb sta bila upoštevana..


5.16. Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000113/2015), ki so ga postavili Giovanni La Via v imenu odbora ENVI, Vicky Ford v imenu odbora IMCO, Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE, Michael Cramer v imenu odbora TRAN Komisiji: Merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Razprava je potekala dne 6. oktobra 2015 (točka 11 zapisnika z dne 6.10.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 27. oktobra 2015 (točka 4 zapisnika z dne 27.10.2015).

Predlogi resolucij B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 in B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1075/2015,

(ki nadomešča B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 in B8-1080/2015),

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Françoise Grossetête v imenu skupine PPE;

—   Matthias Groote v imenu skupine S&D;

—   Gerben-Jan Gerbrandy in Dita Charanzová v imenu skupine ALDE;

—   Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0375)

(Predloga resolucij B8-1077/2015 in B8-1079/2015 sta brezpredmetna.)


6. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly in Jonathan Arnott

Poročilo: Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir in Seán Kelly

Poročilo: Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn in Jonathan Arnott

Poročilo: Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling in Jonathan Arnott.

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na seji v četrtek, 29. oktobra 2015.


7. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Delovni program Komisije za leto 2016 (razprava)

Izjava Komisije: Delovni program Komisije za leto 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so József Szájer v imenu skupine PPE, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Martina Michels v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, David Borrelli v imenu skupine EFDD, Matteo Salvini v imenu skupine ENF in Krisztina Morvai, samostojna poslanka.

Govoril je Frans Timmermans.

Razprava se je zaključila.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


10. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (razprava)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes in Gérard Deprez sta predstavila poročilo.

Govorila sta Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Ildikó Gáll-Pelcz (pripravljavka mnenja odbora IMCO), Danuta Maria Hübner (pripravljavka mnenja odbora AFCO), Peter Simon (pripravljavec mnenja odbora ECON), Tomáš Zdechovský (pripravljavec mnenja odbora CONT), Alain Cadec (pripravljavec mnenja odbora PECH), Péter Niedermüller (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Massimiliano Salini (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Jean-Paul Denanot (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Reimer Böge (pripravljavec mnenja odbora INTA), Maria Spyraki (pripravljavka mnenja odbora REGI), Cristian Dan Preda (pripravljavec mnenja odbora AFET), Arne Lietz (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (pripravljavec mnenja odbora CULT) in Paul Rübig v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Jens Geier v imenu skupine S&D, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, Jean Arthuis v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Marco Zanni v imenu skupine EFDD, Auke Zijlstra v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Giovanni La Via (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Jan Olbrycht, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere in Petri Sarvamaa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili so Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes in Gérard Deprez.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 28.10.2015 in točka 7.2 zapisnika z dne 28.10.2015.


11. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P6_TA(2009)0092(COR1) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 6 zapisnika z dne 26.10.2015).

Ker nobena politična skupina oziroma najmanj štirideset poslancev ni zahtevalo glasovanja o popravku (člen 231(4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


12. Razmere v Izraelu in Palestini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Izraelu in Palestini (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorila je Mariya Gabriel v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Gianni Pittella v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Patrick Le Hyaric, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila James Carver in Javier Nart, Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena in Arne Lietz.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa in Miguel Viegas.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


13. Razmere v Južnem Sudanu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Južnem Sudanu (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govoril je Bogdan Brunon Wenta v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Jordi Sebastià v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


14. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo - Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 - Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje - Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (razprava)

Poročilo o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo [2014/2214(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Poročilo o kohezijski politiki in pregledu strategije Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Poročilo o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah [2015/2052(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: José Blanco López (A8-0268/2015)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000127/2015), ki ga je postavila Iskra Mihaylova v imenu odbora REGI Komisiji: Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas in José Blanco López, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka, postavila Tania González Peñas, so predstavili poročila.

Younous Omarjee je predstavil vprašanje.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Dubravka Šuica (pripravljavka mnenja odbora AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (pripravljavec mnenja odbora EMPL), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Marco Affronte (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Franc Bogovič v imenu skupine PPE, Constanze Krehl v imenu skupine S&D, Andrew Lewer v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn in Ivana Maletić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas in Miguel Viegas.

Govorili so Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas in José Blanco López.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 128(5) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: glasovanje o treh poročilih bo potekalo 28. oktobra 2015 (točka 7.9 zapisnika z dne 28.10.2015, točka 7.10 zapisnika z dne 28.10.2015 in točka 7.11 zapisnika z dne 28.10.2015), o vprašanju za ustni odgovor O-000127/2015 pa na prihodnjem delnem zasedanju.


15. Članstvo v političnih skupinah

Monica Macovei ni več članica skupine PPE. 27. oktobra 2015 se je priključila skupini ECR.


16. Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (razprava)

Poročilo o reformi volilne zakonodaje Evropske unije [2015/2035(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Danuta Maria Hübner in Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner in Jo Leinen sta predstavila poročilo.

Govoril je Arne Gericke, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Jou Leinenu, ki je nanj odgovoril.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so György Schöpflin v imenu skupine PPE, Mercedes Bresso v imenu skupine S&D, Kazimierz Michał Ujazdowski v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Diane James v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mercedes Bresso, Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, in Arne Gericke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Govorili so Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 16.3 zapisnika z dne 11.11.2015.


17. Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govorila je Corina Crețu (članica Komisije).

Govorili so Tadeusz Zwiefka v imenu skupine PPE, Mady Delvaux v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Sajjad Karim v imenu skupine ECR, Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Laura Ferrara v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda in Jytte Guteland.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias in Stanislav Polčák.

Govorila sta Corina Crețu in António Marinho e Pinto.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 28.10.2015.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 570.418/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov