Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 176k
Tisdagen den 27 oktober 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (debatt)
 3.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (debatt)
 4.Utsläppsmätningar i bilindustrin (ingivna resolutionsförslag)
 5.Omröstning
  
5.1.Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (omröstning)
  
5.8.Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (omröstning)
  
5.9.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (omröstning)
  
5.10.Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)
  
5.11.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)
  
5.12.Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)
  
5.13.Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)
  
5.14.Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)
  
5.15.Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (omröstning)
  
5.16.Utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)
 10.Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (debatt)
 11.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Situationen i Israel och Palestina (debatt)
 13.Situationen i Sydsudan (debatt)
 14.EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen - Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin - De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning - En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (debatt)
 15.De politiska gruppernas sammansättning
 16.Reform av vallagen i EU (debatt)
 17.Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

Pilar del Castillo Vera redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, Patrizia Toia för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Jens Rohde för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Henna Virkkunen, Petra Kammerevert, Evžen Tošenovský, Jens Rohde, Sabine Verheyen; de två sistnämnda yttrade sig om genomförandet av debatten; Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Julia Reda, Jens Rohde, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten (talmannen gjorde vissa förtydliganden avseende förfarandet för frågor ”blått kort”), Maria Grapini ställde en fråga ("blått kort") till Julia Reda, som hon besvarade; Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Vicky Ford; Jean-Luc Schaffhauser, Paul Rübig, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Marlene Mizzi, Ashley Fox, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Juan Carlos Girauta Vidal, João Ferreira, Marco Zullo, Gilles Lebreton, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dan Nica, Hans-Olaf Henkel, Sabine Verheyen, Evelyne Gebhardt, Bendt Bendtsen, Edouard Martin, Gunnar Hökmark, Nicola Danti och Theresa Griffin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Marc Tarabella, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Roberta Metsola, Silvia Costa och Pascal Arimont.

Talare: Andrus Ansip och Pilar del Castillo Vera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 27.10.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


3. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 15 oktober, särskilt avseende finansieringen av internationella fonder, och från ledarnas möte om västra Balkanrutten den 25 oktober 2015 samt förberedelserna inför toppmötet i Valletta den 11–12 november 2015 (2015/2841(RSP))

Talmannen inledde debatten med ett kort uttalande.

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från István Ujhelyi; Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou; Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn; Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Pablo Iglesias för GUE/NGL-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marju Lauristin; Marcel de Graaff för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Herbert Reul.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Tanja Fajon, Ryszard Antoni Legutko, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alojz Peterle; Ska Keller, Rolandas Paksas, Steeve Briois, Georgios Epitideios, Andrzej Grzyb, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Knut Fleckenstein, Notis Marias, Ivo Vajgl, Dimitrios Papadimoulis, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Birgit Sippel, Helga Stevens, Inês Cristina Zuber, Eva Joly, Petr Mach, Harald Vilimsky, Esteban González Pons, Josef Weidenholzer, Branislav Škripek, Sofia Sakorafa, Janice Atkinson, Elisabetta Gardini, Péter Niedermüller, Kinga Gál, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Claude Moraes, Manolis Kefalogiannis, Pervenche Berès, Esther de Lange, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Marlene Mizzi, Glenis Willmott, Kati Piri, Patrizia Toia, Tonino Picula och Miltiadis Kyrkos.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ana Gomes, Jozo Radoš, Takis Hadjigeorgiou, Ernest Maragall, Franz Obermayr, Eduard Kukan och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Utsläppsmätningar i bilindustrin (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000113/2015) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Vicky Ford, för utskottet IMCO, Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debatten hölls den 6 oktober 2015 (punkt 11 i protokollet av den 6.10.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Bas Eickhout, Karima Delli, Benedek Jávor, Jean Lambert, Ernest Maragall, Jordi Sebastià, Molly Scott Cato, Keith Taylor och Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1075/2015);

—   Françoise Grossetête, Andreas Schwab, Peter Liese, Krišjānis Kariņš, Wim van de Camp, Pablo Zalba Bidegain och Burkhard Balz för PPE-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1076/2015);

—   Daniel Dalton, Julie Girling, Roberts Zīle, Vicky Ford, Evžen Tošenovský och Jørn Dohrmann för ECR-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1077/2015);

—   Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Evelyne Gebhardt, Dan Nica och Ismail Ertug för S&D-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1078/2015)

—   Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Luke Ming Flanagan, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa och Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1079/2015);

—   Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Gesine Meissner och Fredrick Federley för ALDE-gruppen, om utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-1080/2015).

Omröstning: punkt 5.16 i protokollet av den 27.10.2015.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: William (The Earl of) Dartmouth.


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Den gemensamma jordbrukspolitiken: upphävande av obsoleta rättsakter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin [COM(2015)0174 - C8-0101/2015- 2015/0090(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0360)


5.2. Avtal mellan EU och Schweiz om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [08266/2015 - C8-0169/2015 - 2015/0076(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jeppe Kofod (A8-0271/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT AV RÅDET, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0361)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


5.3. Beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar: upphävande av direktivet om skatt på sparande * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG [COM(2015)0129 - C8-0086/2015- 2015/0065(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0299/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0362)


5.4. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige [10027/2015 - C8-0197/2015- 2015/0804(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0304/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT AV RÅDET och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0363)


5.5. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien [10029/2015 - C8-0196/2015- 2015/0805(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0303/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL BESLUT AV RÅDET och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0364)


5.6. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen [09989/2015 - C8-0195/2015- 2015/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monika Flašíková Beňová (A8-0302/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL BESLUT AV RÅDET och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0365)


5.7. Paketresor och sammanlänkade researrangemang ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG [09173/3/2015 - C8-0281/2015- 2013/0246(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Birgit Collin-Langen (A8-0297/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0366)


5.8. Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning och om ändring av direktiv 2002/22/EC om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster och förordning (EU) nr 531/2012 om roaming i allmänna mobilnät i unionen [10788/2/2015 - C8-0294/2015- 2013/0309(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Pilar del Castillo Vera (A8-0300/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd (P8_TA(2015)0367)

Inlägg

Pilar del Castillo Vera (föredragande).


5.9. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning [COM(2014)0001 - C7-0014/2014- 2014/0005(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Marietje Schaake (A8-0267/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0368)

Marietje Schaake (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


5.10. Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning [COM(2015)0135 - C8-0085/2015 - 2015/0068(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0306/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0369)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0369)


5.11. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Artemis (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Artemis för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0208/2014- 2014/2132(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0283/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0370)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0370)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


5.12. Ansvarsfrihet 2013: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0201/2014- 2014/2125(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0282/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0371)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0371)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


5.13. Ansvarsfrihet 2013: Det gemensamma företaget Eniac (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Eniac för budgetåret 2013 [COM(2014)0510 - C8-0211/2014- 2014/2135(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0285/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0372)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0372)

Ansvarsfrihet beviljades och avslutandet av räkenskaperna godkändes (se artikel 5.2 a i bilaga V till arbetsordningen).


5.14. Ansvarsfrihet 2013: EU:s allmänna budget - Europeiska rådet och rådet (omröstning)

Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet [COM(2014)0510 - C8-0148/2014- 2014/2079(DEC)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ryszard Czarnecki (A8-0269/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2015)0373)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0373)

Ansvarsfrihet beviljades inte (se artikel 5.2 b i bilaga V till arbetsordningen).


5.15. Ebolakrisen: långsiktiga lärdomar (omröstning)

Betänkande om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas för att förebygga framtida kriser [2014/2204(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Charles Goerens (A8-0281/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0374)

Inlägg:

Charles Goerens lade fram två muntliga ändringsförslag som syftade till att införa en ny punkt efter punkt 2 respektive ett nytt skäl efter skäl C. De två muntliga ändringsförslagen beaktades.


5.16. Utsläppsmätningar i bilindustrin (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000113/2015) från Giovanni La Via, för utskottet ENVI, Vicky Ford, för utskottet IMCO, Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, Michael Cramer, för utskottet TRAN, till kommissionen: Utsläppsmätningar i bilindustrin (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015)

Debatten hade ägt rum den 6 oktober 2015 (punkt 11 i protokollet av den 6.10.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 27 oktober 2015 (punkt 4 i protokollet av den 27.10.2015).

Resolutionsförslag B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1077/2015, B8-1078/2015, B8-1079/2015 och B8-1080/2015 (2015/2865(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1075/2015

(ersätter B8-1075/2015, B8-1076/2015, B8-1078/2015 och B8-1080/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Françoise Grossetête för PPE-gruppen;

—   Matthias Groote för S&D-gruppen;

—   Gerben-Jan Gerbrandy och Dita Charanzová för ALDE-gruppen;

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0375)

(Resolutionsförslagen B8-1077/2015 och B8-1079/2015 bortföll.)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Jeppe Kofod - A8-0271/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Molly Scott Cato - A8-0299/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Stanislav Polčák, Seán Kelly och Jonathan Arnott

Betänkande Birgit Collin-Langen - A8-0297/2015
Andrejs Mamikins, Marijana Petir och Seán Kelly

Betänkande Pilar del Castillo Vera - A8-0300/2015
Afzal Khan, Jens Rohde, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, José Blanco López, Seán Kelly, Nathan Gill, David Coburn och Jonathan Arnott

Betänkande Marietje Schaake - A8-0267/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Jude Kirton-Darling och Jonathan Arnott.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet torsdagen den 29 oktober 2015.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Kommissionens arbetsprogram för 2016 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Kommissionens arbetsprogram för 2016 (2015/2853(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: József Szájer för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, David Borrelli för EFDD-gruppen, Matteo Salvini för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


10. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (debatt)

Betänkande om rådets ståndpunkt om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0298/2015)

José Manuel Fernandes och Gérard Deprez redogjorde för betänkandena.

Talare: Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Danuta Maria Hübner (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Peter Simon (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Tomáš Zdechovský (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Péter Niedermüller (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Massimiliano Salini (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Jean-Paul Denanot (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Reimer Böge (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Maria Spyraki (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Arne Lietz (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT) och Paul Rübig för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Jens Geier för S&D-gruppen, Richard Ashworth för ECR-gruppen, Jean Arthuis för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Zanni för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jan Olbrycht, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Vladimír Maňka, Nedzhmi Ali, Younous Omarjee, Jonathan Arnott, Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Marian-Jean Marinescu, Eider Gardiazabal Rubial, Urmas Paet, Miguel Urbán Crespo, Alain Lamassoure, Isabelle Thomas, Miguel Viegas, Lefteris Christoforou, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Patricija Šulin, Inese Vaidere och Petri Sarvamaa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, Victor Negrescu, Arne Gericke, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Notis Marias och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Kristalina Georgieva, Pierre Gramegna, José Manuel Fernandes och Gérard Deprez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 28.10.2015 och punkt 7.2 i protokollet av den 28.10.2015.


11. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen (P6_TA(2009)0092(COR1)) tillkännagavs i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 6 i protokollet av den 26.10.2015).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om denna rättelse av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs den godkänd.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


12. Situationen i Israel och Palestina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Israel och Palestina (2015/2923(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Mariya Gabriel för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Charles Tannock, Javier Nart, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Patrick Le Hyaric, som även besvarade två frågor ("blått kort") från James Carver och Javier Nart; Pascal Durand, Marcel de Graaff, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken; Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Lars Adaktusson, Ioan Mircea Paşcu, Branislav Škripek, Martina Michels, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver; Gilles Pargneaux, Zdzisław Krasnodębski, Afzal Khan, Notis Marias, Maria Arena och Arne Lietz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Milan Zver, Nicola Caputo, Arne Gericke, Javier Couso Permuy, Ernest Maragall, Sotirios Zarianopoulos, Doru-Claudian Frunzulică, Sofia Sakorafa och Miguel Viegas.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


13. Situationen i Sydsudan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sydsudan (2015/2905(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Mariya Gabriel, Linda McAvan, Anna Elżbieta Fotyga, Jean-Luc Schaffhauser, Andrej Plenković, Ana Gomes, Mark Demesmaeker, Joachim Zeller, Kashetu Kyenge, Tunne Kelam och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen - Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin - De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning - En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014–2020 (debatt)

Betänkande om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen [2014/2214(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin [2014/2246(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

Betänkande om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2015/2052(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: José Blanco López (A8-0268/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000127/2015) från Iskra Mihaylova, för utskottet REGI, till kommissionen: En förenklad och mer resultatinriktad sammanhållningspolitik för 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Ivan Jakovčić, Fernando Ruas och José Blanco López, vilken avböjde att besvara en fråga (”blått kort”) från Tania González Peñas, redogjorde för betänkandena.

Younous Omarjee utvecklade frågan.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Sergio Gutiérrez Prieto (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Marco Affronte (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Franc Bogovič för PPE-gruppen, Constanze Krehl för S&D-gruppen, Andrew Lewer för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Martina Anderson, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Konstantinos Papadakis, Lambert van Nistelrooij, Andrea Cozzolino, Edward Czesak, Josu Juaristi Abaunz, Andrey Novakov, Victor Boştinaru, Joachim Zeller, Mercedes Bresso, Krzysztof Hetman, Tonino Picula, Marc Joulaud, Liliana Rodrigues, Tamás Deutsch, Massimo Paolucci, Maria Spyraki, Werner Kuhn och Ivana Maletić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ricardo Serrão Santos, Sofia Sakorafa, Tania González Peñas och Miguel Viegas.

Talare: Corina Crețu, Ivan Jakovčić, Fernando Ruas och José Blanco López.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: de tre betänkandena skulle gå till omröstning den 28 oktober 2015 (punkt 7.9 i protokollet av den 28.10.2015, punkt 7.10 i protokollet av den 28.10.2015 och punkt 7.11 i protokollet av den 28.10.2015), och frågan för muntligt besvarande (O-000127/2015) skulle gå till omröstning under följande sammanträdesperiod.


15. De politiska gruppernas sammansättning

Monica Macovei ingick inte längre i PPE-gruppen, utan hade anslutit sig till ECR-gruppen med verkan från den 27 oktober 2015.


16. Reform av vallagen i EU (debatt)

Betänkande om reformen av vallagen i Europeiska unionen [2015/2035(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner och Jo Leinen (A8-0286/2015)

Danuta Maria Hübner och Jo Leinen redogjorde för betänkandet.

Talare: Arne Gericke ställde en fråga ("blått kort") till Jo Leinen, som besvarade frågan.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mercedes Bresso; Pavel Svoboda, Pedro Silva Pereira, Beatrix von Storch, Ulrike Müller, Klaus Buchner, Vicky Maeijer, Cristian Dan Preda, Ramón Jáuregui Atondo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gilles Lebreton; Arne Gericke.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Josu Juaristi Abaunz, Julia Reda, Stanislav Polčák, João Ferreira.

Talare: Corina Crețu, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.3 i protokollet av den 11.11.2015.


17. Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

António Marinho e Pinto redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Mady Delvaux för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil; Sajjad Karim för ECR-gruppen, Jean-Marie Cavada för ALDE-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Therese Comodini Cachia, Evelyn Regner, Diane James, Daniel Buda och Jytte Guteland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias och Stanislav Polčák.

Talare: Corina Crețu och António Marinho e Pinto.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 28.10.2015.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 570.418/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.45.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy