Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

2. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на общите условия за функциониране на колегиите от надзорни органи (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 16 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност