Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg

2. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje dočasná mimoriadna pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch chovu hospodárskych zvierat (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vSevernom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia