Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от оксадиксил и спинеторам във и върху определени продукти (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - срок: 17 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диетофенкарб, месотрион, метосулам и пиримифос-метил във или върху определени продукти (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - срок: 17 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Реглачент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос във или върху определени продукти (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - срок: 23 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на COS-OGA, церевизан, калциев хидроксид, лецитини, кора от Salix spp., оцет, фруктоза, вирус Pepino mosaic щам CH2, изолат 1906, Verticillium albo-atrum изолат WCS850 и Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum щам D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - срок: 14 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Правна информация - Политика за поверителност