Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες oxadixyl και spinetoram μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών diethofencarb, mesotrione, metosulam και pirimiphos-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - προθεσμία: 17 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία chlorpyrifos μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - προθεσμία: 23 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ουσίες COS-OGA, cerevisane, υδροξείδιο του ασβεστίου, λεκιθίνες, Salix spp cortex, ξίδι, φρουκτόζη, ιός Pepino mosaic (στέλεχος CH2, απομονωθέν στέλεχος 1906), Verticillium albo-atrum (απομονωθέν στέλεχος WCS850) και Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum στέλεχος D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - προθεσμία: 14 Δεκεμβρίου 2015)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου