Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0093(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2015

Внесени текстове :

A8-0305/2015

Разисквания :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Гласувания :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0379

Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

4. Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Guillaume Balas, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bronis Ropė и Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli и Paul Brannen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman и Biljana Borzan.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Изказа се Seán Kelly относно протичането на процедурата с привличане на вниманието "catch the eye" (Председателят даде пояснения).

Изказа се Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 28.10.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност