Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0093(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0379

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Ο Giovanni La Via παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guillaume Balas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-François Jalkh, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bronis Ropė και Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Λάμπρος Φουντούλης, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli και Paul Brannen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman και Biljana Borzan.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly επί της διεξαγωγής της διαδικασίας "catch the eye" (Ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις).

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου