Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0093(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0305/2015

Ingivna texter :

A8-0305/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0379

Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

4. Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Peter Liese för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Zbigniew Kuźmiuk för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew; Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Jean-François Jalkh för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Françoise Grossetête, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bronis Ropė och Gesine Meissner; Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato; Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli och Paul Brannen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman och Biljana Borzan.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talare: Seán Kelly yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet (talmannen gav förklaringar).

Talare: Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 28.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy