Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0435(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2014

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 5
CRE 28/10/2015 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0380

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

5. Νέα τρόφιμα ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0046/2014)

Ο James Nicholson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jude Kirton-Darling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Daciana Octavia Sârbu (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lynn Boylan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger και Biljana Borzan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec και Tibor Szanyi.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και James Nicholson.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.10.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου