Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0443(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0249/2015

Ingivna texter :

A8-0249/2015

Debatter :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Omröstningar :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar
PV 23/11/2016 - 10.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

6. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Adam Gierek (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Jens Gieseke för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Jahr; Seb Dance för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland och Annie Schreijer-Pierik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller och Arne Gericke.

Talare: Karmenu Vella och Julie Girling.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 28.10.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy