Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)
CRE

—   Ontwerpamendementen op de kredieten van Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2016 betreffende de Commissie;

—   Ontwerpamendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting voor 2016 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Vóór de stemming heeft José Manuel Fernandes (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld:

Opmerkingen:

—   Lijn 04 02 64 "Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren": AM 1435 zal de door de commissie BUDG aangenomen aanvullende opmerkingen over gender, onderwijs en opleiding bevatten.

Bedragen:

—   Lijn 11 06 62 01 "Wetenschappelijk advies en kennis" (AM 478): de betalingen zullen worden aangepast tot 14 064 771 EUR;

—   Nieuwe lijnen 18 04 01 01 "Europa voor de burger- Het gedenken en de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de Unie versterken" en 18 04 01 02 "Europees burgerinitiatief" (AM 1366): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 18 650 000 EUR (wederopneming van de ontwerpbegroting) op de eerste lijn, en tot 500 000 EUR op de tweede lijn;

—   Lijn 19 02 01 "Respons op crises en opkomende crises" (AM 995): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 156 914 703 EUR;

—   Lijn 21 02 07 04 "Voedsel- en voedingszekerheid en duurzame landbouw" (AM 1373): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 89 783 000 EUR;

—   Lijn 21 02 07 05 "Migratie en asiel" (AM 1374): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 28 114 291 EUR;

—   Lijn 24 01 07 "Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)" (AM 1389): wederopneming van de ontwerpbegroting en aanpassing tot 53 149 500 EUR om rekening te houden met het bedrag in de reserve.

Het Parlement heeft de voorgestelde aanpassingen goedgekeurd.

Het woord werd gevoerd door:

James Carver.

Na de stemming heeft Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) kennis genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Juridische mededeling - Privacybeleid