Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0093(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 4
CRE 28/10/2015 - 4

Ψηφοφορία :

PV 28/10/2015 - 7.5
CRE 28/10/2015 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0379

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

7.5. Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via (εισηγητής), για να ρωτήσει αν η Επιτροπή διατηρεί την πρότασή της, Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής), για να επιβεβαιώσει ότι τη διατηρεί, και Giovanni La Via, για να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ΗΨ (619 υπέρ, 58 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0379)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου