Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

7. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се::

—   Jens Geier, относно списъка за гласуване на неговата група,

—   Danuta Maria Hübner (докладчик), от името на групата PPE, която поиска отлагане на гласуването на нейния доклад A8-0286/2015 относно „Реформа на избирателното право в ЕС“ за следващата месечна сесия, в съответствие с член 190, параграф 4 от Правилника за дейността, Jo Leinen, съдокладчик, за да подкрепи искането, и Gerolf Annemans, срещу него.
Парламентът прие искането.


7.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели (гласуване)

—   Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година по отношение на Комисията;

—   Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на Договорите, за приемането на проектоизмененията е необходимо мнозинство от всички членове на ЕП.

(Приетите проектоизменения фигурират в приложението към "Приети текстове".)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Преди гласуването, José Manuel Fernandes (докладчик) предложи следните технически корекции:

Забележки:

- Бюджетен ред 04 02 64 "Инициатива за младежка заетост": изменение 1435 ще съдържа допълнителни забележки, приети в комисията BUDG, във връзка с равенството между половете, образованието и обучението;

Суми:

- Бюджетен ред 11 06 62 01 "Научни консултации и научно познание" (изм. 478): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 14 064 771 EUR;

- Нови бюджетни редове 18 04 01 01 "Европа за гражданите" — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза" и 18 04 01 02 "Европейска гражданска инициатива" (изм. 1366): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 18 650 000 EUR (възстановяване на проектобюджета) по първия бюджетен ред, и на 500 000 EUR по втория бюджетен ред;

- Бюджетен ред 19 02 01"Отговор на кризисни ситуации и зараждащи се кризи" (изм. 995): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 156 914 703 EUR;

- Бюджетен ред 21 02 07 04 "Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство" (изм. 1373): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 89 783 000 EUR;

- Бюджетен ред 21 02 07 05 "Миграция и убежище" (изм. 1374): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 28 114 291 EUR;

- Бюджетен ред 24 01 07 "Европейска служба за борба с измамите (OLAF)" (изм. 1389) възстановява проектобюджета и ще бъде коригиран на 53149 500 EUR, за да се вземе предвид сумата, поставена в резерв.

Парламентът одобри предложените корекции.

Изказвания

James Carver.

Преди гласуването, Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета), отбеляза различните позиции на Парламента и на Съвета и съобщи, че е съгласен да се свика помирителен комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС.


7.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0376)

Изказвания

Ashley Fox предложи устно изменение на параграф 77, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП му се противопоставиха.

Gérard Deprez (докладчик) внесе устно изменение на параграф 90, което беше прието.


7.3. Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0377)

Изказвания

António Marinho e Pinto (докладчик) и Félix Braz (действащ председател на Съвета), преди гласуването.

António Marinho e Pinto, след гласуването и с оглед на резултатите от него, за да поиска името му да бъде оттеглено от доклада.


7.4. Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0378)


7.5. Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (гласуване)

Доклад Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик), за да попита дали Комисията поддържа предложението си, Karmenu Vella (член на Комисията), за да потвърди това, и Giovanni La Via, за да поиска подлагане на гласуване на проекта на законодателна резолюция.

С електронно гласуване (619 - гласа „за“ 58- гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0379)


7.6. Нови храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: James Nicholson (A8-0046/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0380)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0380)


7.7. Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0249/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.

Изказвания

Eric Andrieu представи устно изменение по изменение 33, което беше прието.

Stefan Eck, след приемането на изменение 33.


7.8. Европейска гражданска инициатива (гласуване)

Доклад относно европейската гражданска инициатива [2014/2257(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0382)


7.9. Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (гласуване)

Доклад относно стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море [2014/2214(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0383)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt относно участието на Marine Le Pen в гласуванията от този ден.

Ivan Jakovčić (докладчик) предложи устно изменение на изменение 2, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП му се противопоставиха.


7.10. Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ [2014/2246(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0384)


7.11. Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (гласуване)

Доклад относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2015/2052(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: José Blanco López (A8-0268/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0385).

Правна информация - Политика за поверителност