Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

—   Jens Geier, om hans gruppes afstemningsliste,

—   Danuta Maria Hübner (ordfører) for PPE-Gruppen, som anmodede om udsættelse af afstemningen om hendes betænkning A8-0286/2015 om reform af valgloven i EU til den følgende mødeperiode, jf. forretningsordenens artikel 190, stk. 4, Jo Leinen, medordfører, for at støtte anmodningen, og Gerolf Annemans imod anmodningen.
Parlamentet godkendte anmodningen.


7.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)

—   Forslag til ændring til bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 vedrørende Kommissionen;

—   Forslag til ændring til bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 vedrørende Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's optræden udadtil.

I medfør af traktaterne kræves et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage forslag til ændring.

(De vedtagne forslag til ændring fremgår af bilaget under »Vedtagne tekster«)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Inden afstemningen havde José Manuel Fernandes (ordfører) foreslået følgende tekniske ændringer:

Anmærkninger:

—   Post 04 02 64 "Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet": AM 1435 vil inkludere de supplerende bemærkninger, som BUDG har vedtaget om køn, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Tal:

—   Post 11 06 62 01 "Videnskabelig rådgivning og viden" (AM 478): Betalingerne vil blive justeret til 14 064 771 EUR;

—   Nye poster 18 04 01 01 "Europa for Borgerne - styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan" og 18 04 01 02 "Det europæiske borgerinitiativ" (AM 1366): Betalingerne vil blive justeret til 18 650 000 (Genopførelse af budgetforslaget) på den første post og til 500 000 på den anden post;

—   Post 19 02 01"Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer" (AM 995): Betalingerne vil blive justeret til 156 914 703 EUR;

—   Post 21 02 07 04 "Fødevare- og ernæringssikkerhed og bæredygtigt landbrug" (AM 1373): Betalingerne vil blive justeret til 89 783 000 EUR;

—   Post 21 02 07 05 "Migration og asyl" (AM 1374): Betalingerne vil blive justeret til 28 114 291 EUR;

—   Post 24 01 07 "Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)" (AM 1389) genopfører budgetforslaget og justeres til 53 149 500 EUR for at tage højde for det beløb, der er opført under reserven.

Parlamentet havde godkendt de foreslåede justeringer.

Indlæg

James Carver.

Efter afstemningen noterede Pierre Gramegna (formand for Rådet) sig forskellene i Parlamentets og Rådets holdninger og godtog indkaldelsen af Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


7.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0376)

Indlæg

Ashley Fox havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 77, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig det.

Gérard Deprez (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 90, som var blevet godtaget.


7.3. Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P8_TA(2015)0377)

Indlæg

António Marinho e Pinto (ordfører) og Félix Braz (formand for Rådet) inden afstemningen.

António Marinho e Pinto efter afstemningen og i lyset af resultatet heraf for at anmode om, at hans navn blev fjernet fra betænkningen.


7.4. Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0378)


7.5. Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Talere: Giovanni La Via (ordfører) for at spørge, om Kommissionen fastholdt sit forslag, Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) for at bekræfte denne fastholdelse og Giovanni La Via for at anmode om, at forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev sat under afstemning.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (619 for, 58 imod, 13 hverken/eller).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nye fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0380)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg

Eric Andrieu havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 33, som var blevet godtaget.

Stefan Eck efter vedtagelsen af ændringsforslag 33.


7.8. Det europæiske borgerinitiativ (afstemning)

Betænkning om det europæiske borgerinitiativ [2014/2257(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav [2014/2214(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0383)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt om Marine Le Pens deltagelse i dagens afstemning.

Ivan Jakovčić (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig det.


7.10. Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien [2014/2246(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (afstemning)

Betænkning om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2052(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0385).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik