Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

7. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι:

—   Jens Geier, σχετικά με τον κατάλογο ψηφισάντων της Ομάδας του,

—   Danuta Maria Hübner (εισηγήτρια), εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας επί της εκθέσεώς της A8-0286/2015 σχετικά με τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη περίοδο συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφος 4 του Κανονισμού, Jo Leinen, συνεισηγητής, υπέρ του αιτήματος, και Gerolf Annemans, κατά.
Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


7.1. Projet de budget général de l'Union européenne pour 2016 - toutes sections (ψηφοφορία)

—   Σχέδια τροπολογιών στις πιστώσεις του τμήματος ΙΙΙ του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 όσον αφορά την Επιτροπή·

—   Σχέδια τροπολογιών στις πιστώσεις των τμημάτων I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX και X του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικνομικό έτος 2016 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, για να γίνουν δεκτά, πρέπει να συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των βουλευτών του Ευρωπαϊκόυ Κοινοβουλίου.

(Τα σχέδια τροπολογιών που εγκρίθηκαν εμφανίζονται στο παράρτημα των "Κειμένων που εγκρίθηκαν".)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Πριν από την ψηφοφορία, ο José Manuel Fernandes (εισηγητής) προτείνει τις ακόλουθες τεχνικές τροποποιήσεις:

Παρατηρήσεις:

—   Γραμμή 04 02 64 "Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων": η τροπ. 1435 θα περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές παρατηρήσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής BUDG σχετικά με το φύλο, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

Ποσά:

—   Γραμμή 11 06 62 01 "Επιστημονικές συμβουλές και γνώση" (AM 478): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 14 064 771·

—   Νέες γραμμές 18 04 01 01 "Ευρώπη για τους πολίτες — Ενδυνάμωση της μνήμης και ενίσχυση της ικανότητας για συμμετοχή στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης" και 18 04 01 02 "Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών" (AM 1366): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 18 650 000 (Επαναφορά του σχεδίου προϋπολογισμού) στην πρώτη γραμμή και στα EUR 500 000 στη δεύτερη γραμμή·

—   Γραμμή 19 02 01"Αντιμετώπιση κρίσεων και διαφαινόμενων κρίσεων" (AM 995): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 156 914 703·

—   Γραμμή 21 02 07 04 "Επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια και βιώσιμη γεωργία" (AM 1373): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 89 783 000·

—   Γραμμή 21 02 07 05 "Μετανάστευση και άσυλο" (AM 1374): οι πληρωμές θα προσαρμοστούν στα EUR 28 114 291·

—   Γραμμή 24 01 07 "Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)" (AM 1389) επαναφέρει το σχέδιο προϋπολογισμού και θα προσαρμοστεί στα EUR 53 149 500 για να λάβει υπόψη το ποσό που εγγράφεται σε αποθεματικό.

Το Σώμα εγκρίνει τις προταθείσεις προσαρμογές.

Παρεμβάσεις

James Carver.

Πριν από την ψηφοφορία, ο Pierre Gramegna (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), επισημαίνει τις διαφορές μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου και της θέσης του Συμβουλίου και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του με τη σύγκληση της επιτροπής συνδιαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


7.2. Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0376)

Παρεμβάσεις

Η Ashley Fox προτείνει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 77, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάσσονται σε αυτήν.

Ο Gérard Deprez (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 90, η οποία κρατείται.


7.3. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0377)

Παρεμβάσεις

António Marinho e Pinto (εισηγητής) και Félix Braz (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), πριν από την ψηφοφορία.

António Marinho e Pinto, μετά την ψηφοφορία και ενόψει των αποτελεσμάτων της, για να ζητήσει να αποσυρθεί το όνομά του από την έκθεση.


7.4. Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0378)


7.5. Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Παρεμβαίνουν οι Giovanni La Via (εισηγητής), για να ρωτήσει αν η Επιτροπή διατηρεί την πρότασή της, Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής), για να επιβεβαιώσει ότι τη διατηρεί, και Giovanni La Via, για να ζητήσει να τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος.

Με ΗΨ (619 υπέρ, 58 κατά, 13 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0379)


7.6. Νέα τρόφιμα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0380)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0380)


7.7. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0381)

Η Julie Girling (εισηγήτρια) προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν για επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Παρεμβάσεις

Ο Eric Andrieu υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 33, η οποία κρατείται.

Stefan Eck, μετά την έγκριση της τροπολογίας 33.


7.8. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών [2014/2257(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0382)


7.9. Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (ψηφοφορία)

Έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους [2014/2214(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0383)

Παρεμβάσεις

Anna Maria Corazza Bildt σχετικά με τη συμμετοχή της Marine Le Pen στις ψηφοφορίες της ημέρας.

Ο Ivan Jakovčić (εισηγητής) προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 2, η οποία δεν κρατείται επειδή 40 τουλάχιστον βουλευτές αντιτάσσονται σε αυτήν.


7.10. Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική συνοχής και την αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» [2014/2246(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0384)


7.11. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση: κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων [2015/2052(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0385).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου