Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

7. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

—   Jens Geier oma fraktsiooni hääletusnimekirja kohta,

—   Danuta Maria Hübner (raportöör) fraktsiooni PPE nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 oma raporti A8-0286/2015 „Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine” hääletamise edasilükkamist järgmisele istungjärgule, kaasraportöör Jo Leinen selle taotluse toetamiseks ja Gerolf Annemans selle vastu.
Parlament kiitis taotluse heaks.


7.1. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

—   Muudatusettepanekute projektid Europa Liidu 2016. aasta üldeelarve komisjoni käsitleva III jao assigneeringute kohta;

—   muudatusettepanekute projektid Europa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust käsitleva I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta.

Vastavalt aluslepingutele on muudatusettepanekute vastuvõtmiseks vaja Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamust.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on esitatud lisas „Vastuvõetd tekstid”.)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

José Manuel Fernandes (raportöör) esitas enne hääletust ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste tegemiseks:

Märkused:

—   eelarverida 04 02 64 „Noorte tööhõive algatus”: ME 1435 sisaldab eelarvekomisjonis vastu võetud täiendavaid märkusi soo, hariduse ja koolituse kohta.

Summad:

—   eelarverida 11 06 62 01 „Teaduslik nõustamine ja andmete kogumine” (ME 478): makseid kohandatakse 14 064 771 euroni;

—   uued eelarveread 18 04 01 01 „Kodanike Euroopa – Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil” ja 18 04 01 02 „Euroopa kodanikualgatus” (ME 1366): makseid kohandatakse 18 650 000 euroni (taastatakse eelarveprojekt) esimesel real ja 500 000 euroni teisel real;

—   eelarverida 19 02 01 „Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine” (ME 995): makseid kohandatakse 156 914 703 euroni;

—   eelarverida 21 02 07 04 „Toiduga ja toitainetega kindlustatus ning säästev põllumajandus” (ME 1373): makseid kohandatakse 89 783 000 euroni;

—   eelarverida 21 02 07 05 „Ränne ja varjupaik” (ME 1374): makseid kohandatakse 28 114 291 euroni;

—   eelarverida 24 01 07 „Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)” (ME 1389): taastatakse eelarveprojekt ja kohandatakse 53 149 500 euroni, et võtta arvesse reservi paigutatud summat.

Parlament kiitis kohandused heaks.

Sõnavõtud

James Carver.

Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja) märkis pärast hääletust, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohad on erinevad ja et ta on nõus lepituskomitee kokkukutsumisega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c.


7.2. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0376)

Sõnavõtud

Ashley Fox esitas lõike 77 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.

Gérard Deprez (raportöör) esitas punkti 90 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.3. Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2015)0377)

Sõnavõtud

António Marinho e Pinto (raportöör) ja Félix Braz (nõukogu eesistuja) enne hääletust.

António Marinho e Pinto pärast hääletust selle tulemuste põhjal, et paluda oma nime eemaldamist raportilt.


7.4. Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0378)


7.5. Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (hääletus)

Raport Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõna võtsid Giovanni La Via (raportöör), kes küsis, kas komisjon jääb oma ettepaneku juurde, Karmenu Vella (komisjoni liige), kes kinnitas, et see on nii, ja Giovanni La Via, kes taotles seadusandliku resolutsiooni projekti hääletusele panemist.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (619 poolt, 58 vastu, erapooletuid 13).

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0379)


7.6. Uuendtoit ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0380)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0380)


7.7. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

Eric Andrieu esitas muudatsettepaneku 33 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Stefan Eck pärast muudatusettepaneku 33 vastuvõtmist.


7.8. Euroopa kodanikualgatus (hääletus)

Raport Euroopa kodanikualgatuse kohta [2014/2257(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0382)


7.9. ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (hääletus)

Raport ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta [2014/2214(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0383)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Peni osalemise kohta kolmapäevasel hääletustel.

Ivan Jakovčić (raportöör) esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.


7.10. Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamist [2014/2246(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0384)


7.11. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (hääletus)

Raport Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, usaldusväärse majandusjuhtimise ning ühissätete määruse artikli 23 rakendamise suuniste kohta [2015/2052(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0385).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika