Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Jens Geier ryhmänsä äänestyslistasta

—   PPE-ryhmän puolesta Danuta Maria Hübner (esittelijä), joka pyysi, että äänestystä hänen mietinnöstään A8-0286/2015 aiheesta Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen lykätään seuraavalle istuntojaksolle työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Jo Leinen (yhteisesittelijä), joka kannatti pyyntöä, ja Gerolf Annemans, joka vastusti pyyntöä.
Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.1. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)

—   tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016, pääluokka III – komissio

—   tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten äänten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset esitetään liitteessä ”Hyväksytyt tekstit”.)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Ennen äänestystä José Manuel Fernandes (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia:

Selvitysosa:

—   budjettikohta 04 02 64 "Nuorisotyöllisyysaloite": tarkistukseen 1435 sisältyy ylimääräinen selvitysosa, jonka budjettivaliokunta on hyväksynyt ja joka koskee sukupuolinäkökulmaa ja koulutusta

Määrät:

—   budjettikohta 11 06 62 01 "Tieteellinen neuvonta ja tietämys" (tarkistus 478): maksuja mukautetaan 14 064 771 euroon

—   uudet budjettikohdat 18 04 01 01 "Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla" ja 18 04 01 02 "Eurooppalainen kansalaisaloite" (tarkistus 1366): ensimmäisen budjettikohdan maksuja mukautetaan 18 650 000 euroon (palautetaan talousarvioesityksen määrärahat) ja toisen budjettikohdan maksuja mukautetaan 500 000 euroon

—   budjettikohta 19 02 01 "Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta" (tarkistus 995): maksuja mukautetaan 156 914 703 euroon

—   budjettikohta 21 02 07 04 "Elintarvike- ja ravitsemusturva ja kestävä maatalous" (tarkistus 1373): maksuja mukautetaan 89 783 000 euroon

—   budjettikohta 21 02 07 05 "Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat" (tarkistus 1374): maksuja mukautetaan 28 114 291 euroon

—   budjettikohta 24 01 07 "Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)" (tarkistus 1389): palautetaan talousarvioesityksen määrärahat ja niitä mukautetaan 53 149 500 euroon varaukseen otetun määrän perusteella.

Parlamentti hyväksyi ehdotetut mukautukset.

Puheenvuorot:

James Carver.

Äänestyksen jälkeen Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koolle kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


7.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0376)

Puheenvuorot:

Ashley Fox ehdotti 77 kohtaan suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.

Gérard Deprez (esittelijä) esitti 90 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.3. Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P8_TA(2015)0377)

Puheenvuorot:

António Marinho e Pinto (esittelijä) ja Félix Braz (neuvoston puheenjohtaja) ennen äänestystä.

António Marinho e Pinto äänestyksen jälkeen ja sen tulosten perusteella pyytääkseen, että hänen nimensä poistettaisiin mietinnöstä.


7.4. Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0378)


7.5. Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Puheenvuorot: Giovanni La Via (esittelijä), joka kysyi, aikooko komissio pysyä kannassaan, Karmenu Vella (komission jäsen), joka vahvisti, että komissio pysyy kannassaan, ja Giovanni La Via, joka pyysi äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (619 puolesta, 58 vastaan, 13 tyhjää).

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0379)


7.6. Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0046/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0380)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0380)


7.7. Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot:

Eric Andrieu esitti tarkistukseen 33 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Stefan Eck tarkistuksen 33 hyväksymisen jälkeen.


7.8. Eurooppalainen kansalaisaloite (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [2014/2257(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (äänestys)

Mietintö EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle [2014/2214(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0383)

Puheenvuorot:

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Penin osallistumisesta päivän äänestyksiin.

Ivan Jakovčić (esittelijä) ehdotti tarkistukseen 2 suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.


7.10. Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 -strategian arvioinnista [2014/2246(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0384)


7.11. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (äänestys)

Mietintö aiheesta Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen [2015/2052(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0268/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0385).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö