Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. október 28., Szerda - Strasbourg

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

7. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal::

—   Jens Geier képviselőcsoportja szavazási listájáról,

—   Danuta Maria Hübner (előadó), a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy az európai uniós választási törvény reformjáról szóló A8-0286/2015 jelentésére irányuló szavazást napolják el az ülés következő időszakára, az eljárási szabályzat 190. cikke (4) bekezdésének megfelelően, Jo Leinen, társelőadó támogatja a kérést, és Gerolf Annemans ellenzi.
A Parlament jóváhagyja a kérést.


7.1. Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete – valamennyi szakasz (szavazás)

—   Módosítástervezetek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete III. szakaszának előirányzataihoz (Bizottság);

—    Módosítástervezetek az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezete I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszának előirányzataihoz (Európai Parlament, Tanács, Bíróság, Számvevőszék, Gazdasági és Szociális Bizottság, Régiók Bizottsága, Ombudsman, európai adatvédelmi biztos és Európai Külügyi Szolgálat).

A Szerződés rendelkezései szerint a módosítástervezetek elfogadásához az európai parlamenti képviselők többségének szavazatára van szükség.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében szerepelnek)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A szavazás előtt, José Manuel Fernandes (előadó) az alábbi technikai módosításokat javasolja:

Észrevételek:

—   04 02 64 költségvetési sor „Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés”: az AM 1435 a BUDG bizottság által elfogadott, a nemmel, az oktatással és a képzéssel kapcsolatos kiegészítő észrevételeket tartalmaz.

Összegek:

—   11 06 62 01 költségvetési sor „Tudományos szakvélemények és ismeretek” (AM 478): a kifizetéseket 14 064 771 EUR-ra igazítják;

—   18 04 01 01 új költségvetési sorok „Európa a polgárokért – A történelmi emlékezet és az uniós szintű polgári részvétel erősítése” és 18 04 01 02 „Európai Polgári kezdeményezés” (AM 1366): a kifizetéseket 18 650 000 EUR-ra igazítják (a költségvetési tervezet visszaállítása) az első soron, és 500 000 EUR-ra a második soron;

—   19 02 01 költségvetési sor „Reagálás válsághelyzetre és kialakulóban lévő válsághelyzetre” (AM 995): a kifizetéseket 156 914 703 EUR-ra igazítják;

—   21 02 07 04 költségvetési sor „Élelmezés- és táplálkozásbiztonság és fenntartható mezőgazdaság” (AM 1373): a kifizetéseket 89 783 000 EUR-ra igazítják;

—   21 02 07 05 költségvetési sor „Migráció és menekültügy” (AM 1374): a kifizetéseket 28 114 291 EUR-ra igazítják;

—   24 01 07 költségvetési sor „Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF)” (AM 1389) visszaállítja a költségvetési tervezetet és a kifizetéseket 53 149 500 EUR-ra igazítják, a tartalékba helyezett összeg figyelembevétele érdekében.

A Parlament jóváhagyja a javasolt kiigazításokat.

Felszólalások

James Carver.

A szavazás után Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közötti különbségeket, és egyetért az egyeztető bizottság összehívásával az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja értelmében..


7.2. Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – valamennyi szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0376)

Felszólalások

Ashley Fox szóbeli módosítást javasol a 77. bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

Gérard Deprez (előadó) szóbeli módosító javaslatot nyújt be a 90. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


7.3. Az Európai Unió Bírósága: a Törvényszék bíráinak száma ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0377)

Felszólalások

António Marinho e Pinto (előadó) és Félix Braz (a Tanács soros elnöke), a szavazás előtt.

António Marinho e Pinto, a szavazás után és a szavazás eredménye láttán, kéri, hogy nevét vegyék ki a jelentésből.


7.4. A GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) létrehozásáról szóló megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos rendelkezések ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra A Tanács álláspontjáról első olvasatban a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló, 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0378)


7.5. A géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok felhasználása ***I (szavazás)

Jelentés Jelentés az 1829/2003/EK rendeletnek a tagállamok számára a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Felszólal: Giovanni La Via (előadó), aki megkérdezi, hogy a Bizottság fenntartja-e javaslatát, Karmenu Vella (a Bizottság tagja), aki megerősíti a javaslat fenntartását, és Giovanni La Via, aki kéri, hogy bocsássák szavazásra a jogalkotási állásfoglalás-tervezetet.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (619 mellette, 58 ellene, 13 tartózkodás).

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0379)


7.6. Új élelmiszerek ***I (szavazás)

Jelentés az új élelmiszerekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva a módosított formában (P8_TA(2015)0380)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0380)


7.7. Egyes légköri szennyezőanyagok kibocsátásai ***I (szavazás)

Jelentés az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (előadó) az eljárási szabályzat 61. cikkének (2) bekezdése alapján javasolja, hogy a jogalkotási állásfoglalás-tervezetről tartandó szavazást napolják el.

A Parlament elfogadja a javaslatot. Így az ügy ismételt vizsgálat céljából az illetékes bizottsághoz visszautaltnak tekintendő.

Felszólalások

Eric Andrieu, aki szóbeli módosítást fűz a 33. módosításhoz, melyet elfogadnak.

Stefan Eck, a 33. módosítás elfogadása után.


7.8. Európai Polgári Kezdeményezés (szavazás)

Jelentés az Európai Polgári Kezdeményezésről [2014/2257(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Schöpflin György (A8-0284/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0382)


7.9. Az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégia (szavazás)

Jelentés az adriai- és jón-tengeri térségre vonatkozó uniós stratégiáról [2014/2214(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0383)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Pen aznapi szavazáson való részvételéről.

Ivan Jakovčić (előadó) szóbeli módosítást javasol a 2. módosításhoz, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.


7.10. Kohéziós politika és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálata (szavazás)

Jelentés a kohéziós politikáról és az Európa 2020 stratégia felülvizsgálatáról [2014/2246(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0384)


7.11. Az európai strukturális és beruházási alapok és az eredményes gazdasági irányítás (szavazás)

Jelentés az európai strukturális és beruházási alapokról és az eredményes gazdasági irányításról: iránymutatás a közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének végrehajtásához [2015/2052(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0385).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat