Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo::

—   Jens Geier, dėl savo frakcijos balsavimo sąrašo,

—   Danuta Maria Hübner (pranešėja) PPE frakcijos vardu, ji pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą dėl jos pranešimo A8-0286/2015 „Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma“ iki kitos plenarinės sesijos, pranešėjas Jo Leinen, jis parėmė prašymą, ir Gerolf Annemans, jis prašymui paprieštaravo.
Parlamentas prašyma patvirtino.


7.1. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio dėl Komisijos asignavimų pakeitimų projektai;

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių dėl Europos Parlamento, Tarybos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos ombudsmeno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal Sutartis tam, kad pakeitimų projektai būtų priimti, už juos turi balsuoti Europos Parlamento narių dauguma.

(Priimti pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Prieš balsavimą José Manuel Fernandes (pranešėjas) pasiūlė šiuos techninius pakeitimus:

Pastabos:

—   Biudžeto eilutė 04 02 64 „Jaunimo užimtumo iniciatyva“: į 1435 pakeitimą bus įtrauktos papildomos BUDG komitete priimtos pastabos dėl lyties, švietimo ir mokymų.

Sumos:

—   Biudžeto eilutė 11 06 62 01 „Mokslinės rekomendacijos ir žinios“ (478 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 14 064 771 EUR;

—   Naujos biudžeto eilutės 18 04 01 01 „Programa „Europa piliečiams“ – Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas“ ir 18 04 01 02 „Europos piliečių iniciatyva“ (1366 pakeitimas): pirmosios eilutės mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 18 650 000 EUR (Vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos), o antrosios eilutės – 500 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 19 02 01 „Reagavimas į krizes ir kylančias krizes“ (995 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 156 914 703 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 04 „Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis“ (1373 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 89 783 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 05 „Migracija ir prieglobstis“ (1374 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 28 114 291 EUR;

—   Biudžeto eilutė 24 01 07 „Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)“ (1389 pakeitimas): vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos sudaro 53 149 500 EUR siekiant atsižvelgti į rezervo sumą.

Pa\rlamentas patvirtino siūlomas korekcijas.

Kalbėjo:

James Carver.

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas), po balsavimo, jis atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c punktą būtų sušauktas Taikinimo komitetas.


7.2. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0376)

Kalbėjo:

Ashley Fox pateikė 77 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.

Gérard Deprez (pranešėjas) pateikė 90 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


7.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2015)0377)

Kalbėjo:

António Marinho e Pinto (pranešėjas) ir Félix Braz (einantis Tarybos pirmininko pareigas), prieš balsavimą.

António Marinho e Pinto, po balsavimo, jis, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus, paprašė kad jo pavardė būtų pašalinta iš pranešimo pavadinimo.


7.4. Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0378)


7.5. Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Kalbėjo: Giovanni La Via (pranešėjas), jis paklausė, ar Komisija pour demander si la Commission tebeteikia savo pasiūlymą, Karmenu Vella (Komisijos narys), jis patvirtino, kad Komisija pasiūlymą ir toliau teikia, ir Giovanni La Via, jis paprašė, kad būtų balsuojama dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (619 balsavo už, 58 – prieš, 13 susilaikė) patenkino prašymą.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0380)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0380)


7.7. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Eric Andrieu pateikė 33 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Stefan Eck, po to, kai buvo priimtas 33 pakeitimas.


7.8. Europos piliečių iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas apie Europos piliečių iniciatyvą [2014/2257(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0382)


7.9. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (balsavimas)

Pranešimas dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono [2014/2214(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0383)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt dėl Marine Le Pen dalyvavimo šios dienos balsavime.

Ivan Jakovčić (pranešėjas) pateikė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.


7.10. Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros [2014/2246(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairių [2015/2052(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0385).

Teisinė informacija - Privatumo politika