Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās:

—   Jens Geier par savas grupas balsošanas sarakstu,

—   Danuta Maria Hübner (referente) PPE grupas vārdā, prasot pārcelt balsošanu par savu ziņojumu A8-0286/2015 par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu uz nākamo sesiju saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, līdzreferents Jo Leinen, atbalstot šo pieprasījumu, un Gerolf Annemans, iebilstot pret šo pieprasījumu.
Parlaments apstiprināja šo pieprasījumu.


7.1. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta III iedaļā iekļautajām apropriācijām (Komisija);

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļā iekļautajām apropriācijām (Eiropas Parlaments, Padome, Tiesa, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Ārējās darbības dienests).

Līgumu noteikumos ir paredzēts — lai grozījumu projektus pieņemtu, par tiem ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Pieņemtie grozījumu projekti ir iekļauti “Pieņemto tekstu” pielikumā.)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Pirms balsošanas uzstājās José Manuel Fernandes (referents), ierosinot šādas tehniskas izmaiņas:

Piezīmes

— 04 02 64. pozīcija “Jaunatnes nodarbinātības ierosme”: grozījumā Nr. 1435 tiks ietvertas Budžeta komitejas pieņemtās papildu piezīmes par dzimumu, izglītību un apmācību;

Summas

— 11 06 62 01. pozīcija “Zinātniskie ieteikumi un informācija” (grozījums Nr. 478): maksājumu summa tiks noteikta EUR 14 064 771 apmērā;

— jauna 18 04 01 01. pozīcija “Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī” un jauna 18 04 01 02. pozīcija “Eiropas pilsoņu iniciatīva” (grozījums Nr. 1366): maksājumu summa tiks noteikta EUR 18 650 000 apmērā (budžeta projekta atjaunošana) pirmajā pozīcijā un EUR 500 000 apmērā otrajā pozīcijā;

— 19 02 01. pozīcija “Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes” (grozījums Nr. 995): maksājumu summa tiks noteikta EUR 156 914 703 apmērā;

— 21 02 07 04. pozīcija “Pārtikas un uztura nodrošinājums un ilgtspējīga lauksaimniecība” (grozījums Nr. 1373): maksājumu summa tiks noteikta EUR 89 783 000 apmērā;

— 21 02 07 05. pozīcija “Migrācijas un patvēruma jautājumi” (grozījums Nr. 1374): maksājumu summa tiks noteikta EUR 28 114 291 apmērā;

— 24 01 07. pozīcijā “Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)” (grozījums Nr. 1389) tiek atjaunots budžeta projekts, un finansējums tiks noteikts EUR 53 149 500 apmērā, lai ņemtu vērā rezervē iekļauto summu.

Parlaments pieņēma ierosinātās izmaiņas.

Uzstāšanās

Uzstājās James Carver.

Pēc balsošanas uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), norādot uz atšķirībām Parlamenta un Padomes nostājās un paužot piekrišanu tam, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tiek sasaukta Samierināšanas komiteja.


7.2. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0298/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0376).

Uzstāšanās

Ashley Fox iesniedza mutisku grozījumu 77. punktam, taču tas netika pieņemts, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.

Gérard Deprez (referents) iesniedza mutisku grozījumu 90. punktam, un to pieņēma.


7.3. Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2015)0377).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās António Marinho e Pinto (referents) un Félix Braz (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Pēc balsošanas uzstājās António Marinho e Pinto, kas, ņemot vērā balsošanas rezultātus, prasīja, lai viņa vārds tiktu svītrots no ziņojuma.


7.4. Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0295/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0378).


7.5. Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0305/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstājās Giovanni La Via (referents), vēloties zināt, vai Komisija saglabā savu priekšlikumu, Karmenu Vella (Komisijas loceklis), apstiprinot, ka priekšlikums tiek saglabāts, un Giovanni La Via, pieprasot balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (619 par, 58 pret, 13 atturas).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0379).


7.6. Jaunā pārtika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0046/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts pieņemtajā versijā (P8_TA(2015)0380).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0380).


7.7. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0249/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0381).

Julie Girling (referente) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Eric Andrieu iesniedza mutisku grozījumu grozījumam Nr. 33, un to pieņēma.

Pēc grozījuma Nr. 33 pieņemšanas uzstājās Stefan Eck.


7.8. Eiropas pilsoņu iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [2014/2257(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0382).


7.9. ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu [2014/2214(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0383).

Uzstāšanās

Anna Maria Corazza Bildt komentēja Marine Le Pen dalību šīs dienas balsošanā.

Ivan Jakovčić (referents) ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


7.10. Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšanu [2014/2246(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Fernando Ruas (A8-0277/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0384).


7.11. Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai [2015/2052(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0268/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0385).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika