Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

7. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door:

—   Jens Geier, over de stemlijst van zijn fractie,

—   Danuta Maria Hübner (rapporteur), namens de PPE-Fractie, die overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement vraagt om de stemming over haar verslag A8-0286/2015 over de hervorming van de kieswet van de EU tot de volgende vergaderperiode uit te stellen, Jo Leinen, corapporteur, om dit verzoek te steunen, en Gerolf Annemans, ertegen.
Het Parlement willigt het verzoek in.


7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)

—   Ontwerpamendementen op de kredieten van Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2016 betreffende de Commissie;

—   Ontwerpamendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting voor 2016 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Vóór de stemming heeft José Manuel Fernandes (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld:

Opmerkingen:

—   Lijn 04 02 64 "Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren": AM 1435 zal de door de commissie BUDG aangenomen aanvullende opmerkingen over gender, onderwijs en opleiding bevatten.

Bedragen:

—   Lijn 11 06 62 01 "Wetenschappelijk advies en kennis" (AM 478): de betalingen zullen worden aangepast tot 14 064 771 EUR;

—   Nieuwe lijnen 18 04 01 01 "Europa voor de burger- Het gedenken en de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de Unie versterken" en 18 04 01 02 "Europees burgerinitiatief" (AM 1366): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 18 650 000 EUR (wederopneming van de ontwerpbegroting) op de eerste lijn, en tot 500 000 EUR op de tweede lijn;

—   Lijn 19 02 01 "Respons op crises en opkomende crises" (AM 995): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 156 914 703 EUR;

—   Lijn 21 02 07 04 "Voedsel- en voedingszekerheid en duurzame landbouw" (AM 1373): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 89 783 000 EUR;

—   Lijn 21 02 07 05 "Migratie en asiel" (AM 1374): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 28 114 291 EUR;

—   Lijn 24 01 07 "Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)" (AM 1389): wederopneming van de ontwerpbegroting en aanpassing tot 53 149 500 EUR om rekening te houden met het bedrag in de reserve.

Het Parlement heeft de voorgestelde aanpassingen goedgekeurd.

Het woord werd gevoerd door:

James Carver.

Na de stemming heeft Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) kennis genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


7.2. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0376)

Het woord werd gevoerd door:

Ashley Fox, die een mondeling amendement op paragraaf 77 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Gérard Deprez (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 90 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


7.3. Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0377)

Het woord werd gevoerd door:

António Marinho e Pinto (rapporteur) en Félix Braz (fungerend voorzitter van de Raad), vóór de stemming.

António Marinho e Pinto, na de stemming, gezien de uitslag daarvan, om te verzoeken dat zijn naam wordt geschrapt in het verslag.


7.4. Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0378)


7.5. Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur) om te vragen of de Commissie haar voorstel handhaaft, Karmenu Vella (lid van de Commissie), om de handhaving te bevestigen, en Giovanni La Via, die wenst dat de ontwerpwetgevingsresolutie in stemming wordt gebracht.

Bij ES (619 voor, 58 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nieuwe voedingsmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0380)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Eric Andrieu, die een mondeling amendement op amendement 33 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Stefan Eck, na de aanneming van amendement 33.


7.8. Europees burgerinitiatief (stemming)

Verslag over het Europees burgerinitiatief [2014/2257(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0382)


7.9. Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (stemming)

Verslag over een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio [2014/2214(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt, over de deelname van Marine Le Pen aan de stemming van vandaag.

Ivan Jakovčić (rapporteur), die een mondeling amendement op amendement 2 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


7.10. Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (stemming)

Verslag over het cohesiebeleid en de evaluatie van de Europa 2020-strategie [2014/2246(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0384)


7.11. De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (stemming)

Verslag over de Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2015/2052(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0385).

Juridische mededeling - Privacybeleid