Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

7. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit::

—   Jens Geier, cu privire la lista de vot a grupului său,

—   Danuta Maria Hübner (raportoare), în numele Grupului PPE, care a solicitat amânarea votului privind raportul său A8-0286/2015 referitor la reforma legislației electorale a Uniunii Europene, pentru următoarea perioadă de sesiune, în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, Jo Leinen, coraportor, pentru a susține cererea, și Gerolf Annemans, împotriva acesteia.
Parlamentul a aprobat cererea.


7.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)

—   Proiecte de amendamente la creditele din secțiunea III a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 în ceea ce privește Comisia;

—   Proiectele de amendamente la creditele din secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 cu privire la Parlamentul European, Consiliu, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, proiectele de amendamente, pentru a fi adoptate, trebuie să aibă votul majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamentele adoptate figurează în anexa la „Textele adoptate”.)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Înainte de vot, José Manuel Fernandes (raportor) a propus următoarele modificări tehnice:

Comentarii:

—   Linia 04 02 64 „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”: AM 1435 va conține comentariile suplimentare adoptate în Comisia BUDG privind egalitatea de gen, educație și formare.

Sume:

—   Linia 11 06 62 01 „Consiliere și cunoștințe științifice” (AM 478): plățile vor fi ajustate la EUR 14 064 771;

—   Noile linii 18 04 01 01 „Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii” și 18 04 01 02 „Inițiativa cetățenească europeană” (AM 1366): plățile vor fi ajustate la EUR 18 650 000 (reinstituirea proiectului de buget) pentru prima linie și la EUR 500 000 pentru a doua linie;

—   Linia 19 02 01 „Răspunsul în caz de crize și de crize emergente” (AM 995): plățile vor fi ajustate la EUR 156 914 703;

—   Linia 21 02 07 04 „Securitatea alimentarăși nutriționalăși agricultura durabilă” (AM 1373): plățile vor fi ajustate la EUR 89 783 000;

—   Linia 21 02 07 05 „Migrație și azil” (AM 1374): plățile vor fi ajustate la EUR 28 114 291;

—   Linia 24 01 07 „Oficiul European de Luptă Anti- fraudă (OLAF)” (AM 1389) reinstituie proiectul de buget și va fi ajustată la EUR 53 149 500 pentru a ține seama de suma trecută în rezervă.

Parlamentul a aprobat ajustările propuse.

Intervenții

James Carver.

După vot, Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere, în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


7.2. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0376)

Intervenții

Ashley Fox a prezentat un amendament oral la punctul 77, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.

Gérard Deprez (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 90. Amendamentul oral a fost reținut.


7.3. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0377)

Intervenții

António Marinho e Pinto (raportor) și Félix Braz (Președintele în exercițiu al Consiliului), înaintea votului.

António Marinho e Pinto, după vot și, având în vedere rezultatele acestuia, pentru a solicita ca numele său să fie eliminat din raport.


7.4. Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0378)


7.5. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (vot)

Raport Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Respins

Au intervenit: Giovanni La Via (raportor) pentru a întreba dacă Comisia își menține propunerea, Karmenu Vella (membru al Comisiei), pentru a confirma menținerea acesteia, și Giovanni La Via pentru a solicita supunerea la vot a proiectului de rezoluție legislativă.

Cu VE (619 pentru, 58 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0379)


7.6. Alimentele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate astfel cum a fost adoptate (P8_TA(2015)0380)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (raportoare) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.

Intervenții

Eric Andrieu a prezentat un amendament oral la amendamentul 33, care a fost reținut.

Stefan Eck, după adoptarea amendamentului 33.


7.8. Inițiativa cetățenească europeană (vot)

Raport referitor la Inițiativa cetățenească europeană [2014/2257(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (vot)

Raport referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice [2014/2214(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0383)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt cu privire la participarea deputatei Marine Le Pen la votarea de astăzi.

Ivan Jakovčić (raportor) a propus un amendament oral la amendamentul 2, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.


7.10. Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 [2014/2246(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0384)


7.11. Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (vot)

Raport referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune [2015/2052(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0385).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate