Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 28. oktober 2015 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

7. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorili so:

—   Jens Geier o glasovalnem seznamu njegove skupine,

—   Danuta Maria Hübner (poročevalka) v imenu skupine PPE, ki je v skladu s členom 190 (4) Poslovnika zahtevala preložitev glasovanja o njenem poročilu A8-0286/2015 z naslovom Reforma volilne zakonodaje Evropske unije na prihodnje delno zasedanje, Jo Leinen, soporočevalec, ki je podprl zahtevo, in Gerolf Annemans proti preložitvi.
Parlament je zahtevo odobril.


7.1. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 – vsi oddelki (glasovanje)

—   Osnutki sprememb za oddelek III splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki zadevajo Komisijo;

—   Osnutki sprememb za oddelke I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX in X splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, ki zadevajo Evropski parlament, Svet, Sodišče Evropske unije, Računsko sodišče, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, Evropskega varuha človekovih pravic, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in Evropsko službo za zunanje delovanje.

V skladu z določbami Pogodb morajo osnutki sprememb, da bi bili sprejeti, prejeti glasove večine poslancev Evropskega parlamenta.

(Sprejeti osnutki sprememb se nahajajo v prilogi "Sprejetih besedil".)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

Pred glasovanjem je José Manuel Fernandes (poročevalec) predlagal naslednje tehnične spremembe:

Pripombe:

—   Vrstica 04 02 64 "Pobuda za zaposlovanje mladih": predlog spremembe 1435 bo vseboval dodatne pripombe, ki so bile v odboru BUDG sprejete v zvezi z enakostjo spolov, izobraževanjem in usposabljanjem.

Zneski:

—   Vrstica 11 06 62 01 "Znanstveni nasveti in spoznanja" (PS 478): plačila se prilagodijo na 14 064 771 EUR;

—   Novi vrstici 18 04 01 01 "Evropa za državljane – Krepitev spomina in zmožnosti državljanske udeležbe na ravni Unije" in 18 04 01 02 "Evropska državljanska pobuda" (PS 1366): plačila se prilagodijo na 18 650 000 EUR (obnovitev predloga proračuna) za prvo vrstico in na 500 000 EUR za drugo vrstico;

—   Vrstica 19 02 01"Odziv na krizne razmere in nastajajoče krizne razmere" (PS 995): plačila se prilagodijo na 156 914 703 EUR;

—   Vrstica 21 02 07 04 "Prehranska in hranilna varnost in trajnostno kmetijstvo" (PS 1373): plačila se prilagodijo na 89 783 000 EUR;

—   Vrstica 21 02 07 05 "Migracije in azil" (PS 1374): plačila se prilagodijo na 28 114 291 EUR;

—   Vrstica 24 01 07 "Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)" (PS 1389) obnovi se predlog proračuna in prilagodi na 53 149 500 EUR, da bi se upošteval znesek v rezervi.

Parlament je odobril predlagane prilagoditve.

Govorili so

James Carver.

Po glasovanju se je Pierre Gramegna (predsedujoči Svetu) seznanil z razlikami v stališčih Parlamenta in Sveta ter se strinjal, da se v skladu s členom 314(4)(c) Pogodbe o delovanju Evropske unije skliče spravni odbor.


7.2. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: José Manuel Fernandes in Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0376)

Govorila sta

Ashley Fox je podal ustni predlog spremembe k odstavku 77, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Gérard Deprez (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k odstavku 90, ki je bil upoštevan.


7.3. Sodišče Evropske unije: število sodnikov Splošnega sodišča ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0377)

Govorila sta

António Marinho e Pinto (poročevalec) in Félix Braz (predsedujoči Svetu), po glasovanju.

António Marinho e Pinto je po glasovanju in glede na njegov izzid zahteval, da se njegovo ime umakne s poročila.


7.4. Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2015)0378)


7.5. Uporaba gensko spremenjenih živil in krme ***I (glasovanje)

Poročilo: Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 v zvezi z možnostjo držav članic, da na svojem ozemlju omejijo ali prepovejo uporabo gensko spremenjenih živil in krme [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Zavrnjeno

Govorili so Giovanni La Via (poročevalec), ki je vprašal, ali Komisija ohranja svoje stališče, Karmenu Vella (član Komisije), ki je stališče potrdil, in Giovanni La Via, ki je zahteval glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (619 glasov za, 58 glasov proti, 13 vzdržanih glasov).

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nova živila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: James Nicholson (A8-0046/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0380)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisije za nekatera onesnaževala zraka ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Julie Girling (A8-0249/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (poročevalka) je predlagala preložitev glasovanja o tem osnutku zakonodajne resolucije v skladu s členom 61(2) Poslovnika.

Parlament je odobril predlog. Zadeva je posredovana pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.

Govorila sta

Eric Andrieu je predlagal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 33, ki je bil upoštevan.

Stefan Eck za sprejetje predloga spremembe 33.


7.8. Evropska državljanska pobuda (glasovanje)

Poročilo o evropski državljanski pobudi [2014/2257(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (glasovanje)

Poročilo o strategiji EU za jadransko-jonsko regijo [2014/2214(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0383)

Govorili so

Anna Maria Corazza Bildt o sodelovanju Marine Le Pen pri današnjem glasovanju.

Ivan Jakovčić (poročevalec) je podal ustni predlog spremembe k predlogu 2, ki ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.


7.10. Kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 (glasovanje)

Poročilo o kohezijski politiki in pregledu strategije Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0384)


7.11. Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje (glasovanje)

Poročilo o evropskih strukturnih in investicijskih skladih ter dobrem gospodarskem upravljanju: smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah [2015/2052(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: José Blanco López (A8-0268/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0385).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov