Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.

°
° ° °

Talare:

—   Jens Geier yttrade sig om omröstningslistan från hans grupp.

—   Danuta Maria Hübner (föredragande) för PPE-gruppen, begärde att omröstningen om hennes betänkande om reformen av vallagen i EU (A8-0286/2015) skulle skjutas upp till nästa sammanträdesperiod, i enlighet med artikel 190.4 i arbetsordningen; Jo Leinen, medföredragande, stödde denna begäran; Gerolf Annemans motsatte sig den.
Parlamentet samtyckte till begäran.


7.1. Europeiska unionens allmänna budget för budgtåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)

—   Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt III i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 avseende kommissionen;

—   Förslag till ändringar av anslagen i avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX och X i Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 avseende Europaparlamentet, rådet, domstolen, Revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten.

I enlighet med fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett förslag till ändring för att det ska antas.

(De antagna ändringsförslagen återfinns i bilagan "Antagna texter".)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Före omröstningen föreslog José Manuel Fernandes (föredragande) följande tekniska ändringar:

Anmärkningar:

—   Budgetpost 04 02 64 ”Sysselsättningsinitiativ för ungdomar”: ÄF 1435 kommer att innehålla de kompletterande anmärkningar som antagits i BUDG-utskottet om kön och utbildning;

Belopp:

—   Budgetpost 11 06 62 01 ”Vetenskapliga utlåtanden och kunskaper” (ÄF 478): justering av betalningarna till 14 064 771 EUR;

—   Nya budgetposter 18 04 01 01 ”Ett Europa för medborgarna – Stärka hågkomsten och förbättra möjligheterna för medborgarengagemang på EU-nivå” och 18 04 01 02 ”Det europeiska medborgarinitiativet” (ÄF 1366): justering av betalningarna till 18 650 000 EUR (Återinförande av budgetförslaget) i den första posten och till 500 000 EUR i den andra;

—   Budgetpost 19 02 01 ”Hantering av kriser och begynnande kriser” (ÄF 995): justering av betalningarna till 156 914 703 EUR;

—   Budgetpost 21 02 07 04 ”Tryggad livsmedels- och näringsförsörjning och hållbart jordbruk” (ÄF 1373): justering av betalningarna till 89 783 000 EUR;

—   Budgetpost 21 02 07 05 ”Migration och asyl” (ÄF 1374): justering av betalningarna till 28 114 291 EUR;

—   Budgetpost 24 01 07 ”Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)” (ÄF 1389) återinförande av budgetförslaget och justering till 53 149 500 EUR för att beakta beloppet i reserven.

Parlamentet godkände de föreslagna justeringarna.

Inlägg:

James Carver.

Pierre Gramegna (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade efter omröstningen att det fanns skillnader mellan parlamentets och rådets ståndpunkt och samtyckte till att förlikningskommittén sammankallas i enlighet med artikel 314.4 c) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


7.2. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: José Manuel Fernandes och Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0376)

Inlägg:

Ashley Fox lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 77; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

Gérard Deprez (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 90. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


7.3. Europeiska unionens domstol: antalet domare i tribunalen ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0377)

Inlägg:

António Marinho e Pinto (föredragande) och Félix Braz (rådets tjänstgörande ordförande) yttrade sig före omröstningen.

António Marinho e Pinto yttrade sig efter omröstningen och med anledning av resultaten av den för att begära att hans namn skulle strykas från betänkandet.


7.4. Bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1343/2011 om vissa bestämmelser om fiske i AKFM:s avtalsområde (Allmänna kommissionen för fiske i Medelhavet) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Förklarades godkänt (P8_TA(2015)0378)


7.5. Användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder ***I (omröstning)

Betänkande Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

Talare: Giovanni La Via (föredragande) frågade om kommissionen höll fast vid sin ståndpunkt; Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) bekräftade att så var fallet; Giovanni La Via begärde att förslaget till lagstiftningsresolution skulle gå till omröstning.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (619 röster för, 58 röster emot, 13 nedlagda röster).

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nya livsmedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0380)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0380)


7.7. Utsläpp av vissa luftföroreningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (föredragande) föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 61.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Inlägg:

Eric Andrieu lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 33; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

Stefan Eck yttrade sig om ändringsförslag 33.


7.8. Det europeiska medborgarinitiativet (omröstning)

Betänkande om det europeiska medborgarinitiativet [2014/2257(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen (omröstning)

Betänkande om EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen [2014/2214(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0383)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt yttrade sig om Marine Le Pens deltagande i dagens omröstningar.

Ivan Jakovčić (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 2; det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


7.10. Sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin (omröstning)

Betänkande om sammanhållningspolitiken och översynen av Europa 2020-strategin [2014/2246(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0384)


7.11. De europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning (omröstning)

Betänkande om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och god ekonomisk styrning: riktlinjer för genomförandet av artikel 23 i förordningen om gemensamma bestämmelser [2015/2052(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0385).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy