Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2635(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000114/2015 (B8-0769/2015)

Debatter :

PV 28/10/2015 - 13
CRE 28/10/2015 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

13. Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000114/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes utvecklade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Axel Voss för PPE-gruppen, Juan Fernando López Aguilar för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker och Tibor Szanyi.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Claude Moraes, för utskottet LIBE, om uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 29.10.2015.

°
° ° °

Talare: Ivan Jakovčić, som yttrade sig om luftkonditioneringen i kammaren, samt Tim Aker.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy