Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург

17. Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, и Pavel Telička, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill и Siôn Simon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel и Stanislav Polčák.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност