Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg

17. Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill i Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności