Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 oktober 2015 - Strasbourg

17. Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Utsikter för och översyn av Europa 2020-strategin (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Richard Sulík för ECR-gruppen, och Pavel Telička för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jane Collins för EFDD-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill och Siôn Simon.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel och Stanislav Polčák.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy