Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (συζήτηση)
 5.Νέα τρόφιμα ***I (συζήτηση)
 6.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (συζήτηση)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Projet de budget général de l'Union européenne pour 2016 - toutes sections (ψηφοφορία)
  
7.2.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 - όλα τα τμήματα (ψηφοφορία)
  
7.3.Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ο αριθμός των δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου ***II (ψηφοφορία)
  
7.4.Διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) ***II (ψηφοφορία)
  
7.5.Χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Νέα τρόφιμα ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ψηφοφορία)
  
7.9.Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους (ψηφοφορία)
  
7.10.Πολιτική συνοχής και αναθεώρηση της στρατηγικής «ΕΕ 2020» (ψηφοφορία)
  
7.11.Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, τα ταμεία επενδύσεων και η χρηστή οικονομική διακυβέρνηση (ψηφοφορία)
 8.Explications de vote
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Έξυπνα σύνορα (συζήτηση)
 12.Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (συζήτηση)
 13.Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 - Πρόοδος στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
 15.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών
 17.Προοπτικές και αναθεώρηση της στρατηγικής "ΕΕ 2020" (συζήτηση)
 18.Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση των ΜΜΕ στους μηχανισμούς χρηματοδότησης (συζήτηση)
 20.Μεταφορές πιστώσεων
 21.Κατάθεση εγγράφων
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (209 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (12164 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (222 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (109 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (492 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (283 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1418 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2432 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου