Показалец 
Протокол
PDF 281kWORD 215k
Сряда, 28 октомври 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (разискване)
 5.Нови храни ***I (разискване)
 6.Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели (гласуване)
  
7.2.Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (гласуване)
  
7.3.Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (гласуване)
  
7.4.Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II (гласуване)
  
7.5.Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (гласуване)
  
7.6.Нови храни ***I (гласуване)
  
7.7.Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (гласуване)
  
7.8.Европейска гражданска инициатива (гласуване)
  
7.9.Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (гласуване)
  
7.10.Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)
  
7.11.Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (гласуване)
 8.Обяснение на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Интелигентни граници (разискване)
 12.Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I (разискване)
 13.Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (разискване)
 14.Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. - Мерки за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз (разискване)
 15.Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (разискване)
 16.Състав на комисиите
 17.Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 18.Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа ***I (разискване)
 19.Достъп на МСП до финансиране (разискване)
 20.Трансфер на бюджетни кредити
 21.Внесени документи
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 8.30 ч.


2. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за откриване на временна извънредна схема за помощ за частно складиране на някои видове сирена и за предварително определяне на размера на помощта (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на временна извънредна помощ за производителите в секторите на животновъдството (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на общите условия за функциониране на колегиите от надзорни органи (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 16 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен риболов в Северно море и във водите на Съюза от участък IIa на ICES (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 22 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за пруденциална оценка съгласно член 105, параграф 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 26 октомври 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

Проекти на делегирани актове, за които срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за кърмачета и преходните храни и по отношение на изискванията за информация, свързана с храненето на кърмачета и малки деца (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за храните за специални медицински цели (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за състава и предоставянето на информация за преработените храни на зърнена основа и детските храни (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 25 септември 2015 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 месеца, по искане на ЕП

Препращане на водещата комисия: ENVI


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от оксадиксил и спинеторам във и върху определени продукти (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - срок: 17 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диетофенкарб, месотрион, метосулам и пиримифос-метил във или върху определени продукти (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - срок: 17 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Реглачент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от хлорпирифос във или върху определени продукти (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - срок: 23 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на COS-OGA, церевизан, калциев хидроксид, лецитини, кора от Salix spp., оцет, фруктоза, вирус Pepino mosaic щам CH2, изолат 1906, Verticillium albo-atrum изолат WCS850 и Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum щам D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - срок: 14 декември 2015 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI


4. Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß (докладчик по становището на комисията AGRI), Peter Liese, от името на групата PPE, Guillaume Balas, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Bronis Ropė и Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli и Paul Brannen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman и Biljana Borzan.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Изказа се Seán Kelly относно протичането на процедурата с привличане на вниманието "catch the eye" (Председателят даде пояснения).

Изказа се Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.5 от протокола от 28.10.2015 г.


5. Нови храни ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson представи доклада.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Jude Kirton-Darling (докладчик по становището на комисията INTA), Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Pavel Poc, от името на групата S&D, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, и Diane Dodds, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger и Biljana Borzan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и James Nicholson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 28.10.2015 г.


6. Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Adam Gierek (докладчик по становището на комисията ITRE), Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI), Jens Gieseke, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Jahr, Seb Dance, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland и Annie Schreijer-Pierik.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller и Arne Gericke.

Изказаха се: Karmenu Vella и Julie Girling.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 28.10.2015 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се::

—   Jens Geier, относно списъка за гласуване на неговата група,

—   Danuta Maria Hübner (докладчик), от името на групата PPE, която поиска отлагане на гласуването на нейния доклад A8-0286/2015 относно „Реформа на избирателното право в ЕС“ за следващата месечна сесия, в съответствие с член 190, параграф 4 от Правилника за дейността, Jo Leinen, съдокладчик, за да подкрепи искането, и Gerolf Annemans, срещу него.
Парламентът прие искането.


7.1. Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година – всички раздели (гласуване)

—   Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздел III от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година по отношение на Комисията;

—   Проектоизменения във връзка с бюджетните кредити по раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX и X от общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година по отношение на Европейския парламент, Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност.

Съгласно разпоредбите на Договорите, за приемането на проектоизмененията е необходимо мнозинство от всички членове на ЕП.

(Приетите проектоизменения фигурират в приложението към "Приети текстове".)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Преди гласуването, José Manuel Fernandes (докладчик) предложи следните технически корекции:

Забележки:

- Бюджетен ред 04 02 64 "Инициатива за младежка заетост": изменение 1435 ще съдържа допълнителни забележки, приети в комисията BUDG, във връзка с равенството между половете, образованието и обучението;

Суми:

- Бюджетен ред 11 06 62 01 "Научни консултации и научно познание" (изм. 478): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 14 064 771 EUR;

- Нови бюджетни редове 18 04 01 01 "Европа за гражданите" — укрепване на историческата памет и повишаване на капацитета за гражданско участие на равнището на Съюза" и 18 04 01 02 "Европейска гражданска инициатива" (изм. 1366): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 18 650 000 EUR (възстановяване на проектобюджета) по първия бюджетен ред, и на 500 000 EUR по втория бюджетен ред;

- Бюджетен ред 19 02 01"Отговор на кризисни ситуации и зараждащи се кризи" (изм. 995): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 156 914 703 EUR;

- Бюджетен ред 21 02 07 04 "Продоволствена и хранителна сигурност и устойчиво селско стопанство" (изм. 1373): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 89 783 000 EUR;

- Бюджетен ред 21 02 07 05 "Миграция и убежище" (изм. 1374): бюджетните кредити за плащания ще бъдат коригирани на 28 114 291 EUR;

- Бюджетен ред 24 01 07 "Европейска служба за борба с измамите (OLAF)" (изм. 1389) възстановява проектобюджета и ще бъде коригиран на 53149 500 EUR, за да се вземе предвид сумата, поставена в резерв.

Парламентът одобри предложените корекции.

Изказвания

James Carver.

Преди гласуването, Pierre Gramegna (действащ председател на Съвета), отбеляза различните позиции на Парламента и на Съвета и съобщи, че е съгласен да се свика помирителен комитет в съответствие с член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС.


7.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчици: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0376)

Изказвания

Ashley Fox предложи устно изменение на параграф 77, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП му се противопоставиха.

Gérard Deprez (докладчик) внесе устно изменение на параграф 90, което беше прието.


7.3. Съд на Европейския съюз: брой на съдиите в Общия съд ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0377)

Изказвания

António Marinho e Pinto (докладчик) и Félix Braz (действащ председател на Съвета), преди гласуването.

António Marinho e Pinto, след гласуването и с оглед на резултатите от него, за да поиска името му да бъде оттеглено от доклада.


7.4. Разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по рибарство в Средиземно море) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0378)


7.5. Употреба на генетично модифицирани храни и фуражи ***I (гласуване)

Доклад Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

отхвърля се

Изказаха се: Giovanni La Via (докладчик), за да попита дали Комисията поддържа предложението си, Karmenu Vella (член на Комисията), за да потвърди това, и Giovanni La Via, за да поиска подлагане на гласуване на проекта на законодателна резолюция.

С електронно гласуване (619 - гласа „за“ 58- гласа „против“, 13 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0379)


7.6. Нови храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: James Nicholson (A8-0046/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0380)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0380)


7.7. Емисии на някои атмосферни замърсители ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Julie Girling (A8-0249/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (докладчик) предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.

Изказвания

Eric Andrieu представи устно изменение по изменение 33, което беше прието.

Stefan Eck, след приемането на изменение 33.


7.8. Европейска гражданска инициатива (гласуване)

Доклад относно европейската гражданска инициатива [2014/2257(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0382)


7.9. Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (гласуване)

Доклад относно стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море [2014/2214(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0383)

Изказвания

Anna Maria Corazza Bildt относно участието на Marine Le Pen в гласуванията от този ден.

Ivan Jakovčić (докладчик) предложи устно изменение на изменение 2, което отпадна, тъй като повече от 40 членове на ЕП му се противопоставиха.


7.10. Политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)

Доклад относно политиката на сближаване и преразглеждането на стратегията „Европа 2020“ [2014/2246(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0384)


7.11. Европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление (гласуване)

Доклад относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби [2015/2052(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: José Blanco López (A8-0268/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0385).


8. Обяснение на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.30 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


11. Интелигентни граници (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000106/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Пакет "Интелигентни граници" (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000107/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: "Интелигентни граници" (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Jussi Halla-aho, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Diane James, от името на групата EFDD, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský и Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


12. Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (Cepol) и за отмяна и замяна на Решение 2005/681/ПВР на Съвета [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Tomáš Zdechovský, от името на групата PPE, Monika Flašíková Beňová, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Kinga Gál.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 29.10.2015 г.


13. Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000114/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Съвета: Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000115/2015), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes разви въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Axel Voss, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch и Josef Weidenholzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker и Tibor Szanyi.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно последващите действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 29.10.2015 г.

°
° ° °

Изказаха се: Ivan Jakovčić относно климатизацията на пленарната зала, и Tim Aker.


14. Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. - Мерки за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз (разискване)

Доклад относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на приоритетите за 2015 г. [2015/2210(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Изявление на Комисията: Мерки за завършване на изграждането на Икономическия и паричен съюз (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета).

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (докладчик по становището на комисията EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището на комисията IMCO), Ernest Urtasun (докладчик по становището на комисията FEMM), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Burkhard Balz, от името на групата PPE, Elisa Ferreira, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от István Ujhelyi, и Stanisław Ożóg, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Antanas Guoga, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Pervenche Berès относно протичането на дебата, Bernard Monot, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, относно прилагането на процедурата „синя карта“, Peter van Dalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Paul Tang, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly и Sofia Ribeiro.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit и Dariusz Rosati.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 29.10.2015 г.


15. Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000121/2015), зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Съвета: Препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel разви въпроса.

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказа се David Casa, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказаха се: Javi López, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Yana Toom, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andreas Schwab, и Brando Benifei, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Laura Agea.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Richard Sulík.

Изказа се Nicolas Schmit.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Thomas Händel, от името на комисията EMPL, относно препоръка на Съвета относно интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.5 от протокола от 29.10.2015 г.


16. Състав на комисиите

Председателят получи от групата S&D искания за следните назначения:

комисия REGI: Iratxe García Pérez на мястото на José Blanco López

комисия ITRE: José Blanco López на мястото на Soledad Cabezón Ruiz

комисия ENVI: Soledad Cabezón Ruiz на мястото на Iratxe García Pérez

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


17. Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (разискване)

Изявление на Комисията: Перспективи и преразглеждане на стратегията „Европа 2020“ (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Andreas Schwab, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Richard Sulík, от името на групата ECR, и Pavel Telička, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jane Collins, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill и Siôn Simon.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel и Stanislav Polčák.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


18. Прозрачност при сделките за финансиране с ценни книжа ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru представи доклада.

Изказа се Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Jonás Fernández, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Bernard Monot, от името на групата ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann и Alfred Sant.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias и Marco Valli.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Renato Soru.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 29.10.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


19. Достъп на МСП до финансиране (разискване)

Изявление на Комисията: Достъп на МСП до финансиране (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Antonio Tajani, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Margot Parker, от името на групата EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias и Barbara Kappel.

Изказа се Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


20. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити за Сметната палата № V/AB-09/T/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити за Комитета на регионите INF 6/2015.

В съответствие с член 25, параграфи 1 и 2 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансферите на бюджетни кредити за Съда на ЕС № 2, 3, 4 и 5/2015.

В съответствие с член 25, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансфера на бюджетни кредити за Икономическия и социален комитет INF 4/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не се противопоставя на трансферите на бюджетни кредити за Комитета на регионите INF 7/2015 и INF 8/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансферите на бюджетни кредити за Европейската комисия DEC 29/2015 и DEC 32/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити DEC 30/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на ЕС реши да одобри трансфера на бюджетни кредити № 1/2015 - Раздел X – Европейска служба за външна дейност.


21. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2015 - Комитет на регионите (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 8/2015 - Комитет на регионите (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2015 - Европейски икономически и социален комитет (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Анулира и заменя C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 570.418/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.35 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Правна информация - Политика за поверителност