Seznam 
Zápis
PDF 257kWORD 205k
Středa, 28. října 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (rozprava)
 5.Nové potraviny ***I (rozprava)
 6.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.2.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)
  
7.3.Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (hlasování)
  
7.4.Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II (hlasování)
  
7.5.Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (hlasování)
  
7.6.Nové potraviny ***I (hlasování)
  
7.7.Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)
  
7.8.Evropská občanská iniciativa (hlasování)
  
7.9.Strategie EU pro jadranský a jónský region (hlasování)
  
7.10.Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (hlasování)
  
7.11.Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Inteligentní hranice (rozprava)
 12.Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) ***I (rozprava)
 13.Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (rozprava)
 14.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 – Opatření směřující k dotvoření hospodářské a měnové unie (rozprava)
 15.Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (rozprava)
 16.Členství ve výborech
 17.Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (rozprava)
 18.Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování ***I (rozprava)
 19.Přístup MSP k financím (rozprava)
 20.Převody prostředků
 21.Předložení dokumentů
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 28. ŘÍJNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o zahájení dočasného a mimořádného režimu podpory soukromého skladování některých sýrů a o stanovení výše podpory předem (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. října 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 15. října 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy k upřesnění obecných podmínek pro fungování kolegií orgánů dohledu (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 16. října 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov určitých druhů žijících při dně v Severním moři a ve vodách Unie divize ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 22. října 2015
předáno příslušnému výboru: PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy ohledně obezřetného oceňování podle čl. 105 odst. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. října 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrhy aktů v přenesené pravomoci, u nichž se prodlužuje lhůta pro vyslovení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a pokud jde o požadavky na informace týkající se výživy kojenců a malých dětí (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na potraviny pro zvláštní lékařské účely (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky týkající se složení a informací, které se vztahují na obilné příkrmy a potraviny pro malé děti (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 2 měsíce na žádost Evropského parlamentu
předáno příslušnému výboru: ENVI


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro oxadixyl a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - lhůta: 17. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro diethofenkarb, mesotrion, metosulam a pirimifos-methyl v některých produktech a na jejich povrchu (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - lhůta: 17. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos v některých produktech nebo na jejich povrchu (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - lhůta: 23. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitiny, Salix spp. cortex, ocet, fruktózu, virus mozaiky pepina kmen CH2 izolát 1906, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmen D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - lhůta: 14. prosince 2015)
předáno příslušný výbor: ENVI


4. Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Albert Deß (navrhovatel výboru AGRI), Peter Liese za skupinu PPE, Guillaume Balas za skupinu S&D, Zbigniew Kuźmiuk za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil John Stuart Agnew, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Jean-François Jalkh za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Bronis Ropė a Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli a Paul Brannen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman a Biljana Borzan.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Vystoupil Seán Kelly k vedení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (předsedající poskytl upřesnění).

Vystoupil Giovanni La Via.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 28.10.2015.


5. Nové potraviny ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson uvedl zprávu.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Jude Kirton-Darling (navrhovatelka výboru INTA), Daciana Octavia Sârbu (navrhovatelka výboru AGRI), Pilar Ayuso za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Bolesław G. Piecha za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Joëlle Mélin za skupinu ENF, a Diane Dodds – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger a Biljana Borzan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a James Nicholson.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 zápisu ze dne 28.10.2015.


6. Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Adam Gierek (navrhovatel výboru ITRE), Jan Huitema (navrhovatel výboru AGRI), Jens Gieseke za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Jahr, Seb Dance za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland a Annie Schreijer-Pierik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller a Arne Gericke.

Vystoupili: Karmenu Vella a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 28.10.2015.


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili:

—   Jens Geier k hlasovacímu seznamu své skupiny,

—   Danuta Maria Hübner (zpravodajka) za skupinu PPE s žádostí, aby bylo hlasování o její zprávě A8-0286/2015 o reformě volebního práva Evropské unie odloženo na nadcházející dílčí zasedání v souladu s čl. 190 odst. 4 jednacího řádu, spoluzpravodaj Jo Leinen ve prospěch žádosti a Gerolf Annemans proti žádosti.
Parlament žádost schválil.


7.1. Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)

—   Návrhy změn u prostředků v oddíle III – Komise návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016;

—   Návrhy změn u prostředků v oddílech I – Evropský parlament, II – Rada, IV – Soudní dvůr, V – Účetní dvůr, VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, VII – Výbor regionů, VIII – Evropský veřejný ochránce práv, IX – Evropský inspektor ochrany údajů a X – Evropská služba pro vnější činnost návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016.

Podle ustanovení Smluv musí být návrhy změn přijaty většinou hlasů všech poslanců Evropského parlamentu.

(Přijaté návrhy změn jsou uvedeny v příloze k přijatým textům.)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

José Manuel Fernandes (zpravodaj) před hlasováním navrhl tyto technické změny:

Poznámky:

—   položka 04 02 64 „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí“: p.n. 1435 bude obsahovat dodatečné poznámky přijaté výborem BUDG o pohlaví, vzdělávání a odborné přípravě.

Částky:

—   položka 11 06 62 01 „Vědecké poradenství a znalosti“ (p.n. 478): platby dosáhnou výše 14 064 771 EUR;

—   nové položky 18 04 01 01 „Evropa pro občany –Posilování paměti a zvyšování příležitostí k účasti na občanském životě na úrovni Unie“ a 18 04 01 02 „Evropská občanská iniciativa“ (p.n. 1366): platby dosáhnou výše 18 650 000 EUR (obnovení návrhu rozpočtu) u první položky a 500 000 EUR u druhé položky;

—   položka 19 02 01„Reakce na krize a vznikající krize“ (p.n. 995): platby dosáhnou výše 156 914 703 EUR;

—   položka 21 02 07 04 „Zajišťování potravin a výživy a udržitelné zemědělství“ (p.n. 1373): platby dosáhnou výše 89 783 000 EUR ;

—   položka 21 02 07 05 „Migrace a azyl“ (p.n. 1374): platby dosáhnou výše 28 114 291 EUR ;

—   položka 24 01 07 „Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF)“ (p.n. 1389): obnovuje návrh rozpočtu a dosáhne výše 53 149 500 EUR, čímž se zohlední částka v rezervě.

Parlament schválil navržené úpravy.

Vystoupení

James Carver.

Pierre Gramegna (úřadující předseda Rady) vzal po hlasování na vědomí rozdílné postoje Parlamentu a Rady a vyslovil souhlas se svoláním dohodovacího výboru v souladu s čl. 314 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie.


7.2. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 – všechny oddíly (hlasování)

Zpráva o postoji Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0376)

Vystoupení

Ashley Fox předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 77, který nebyl přijat, protože se proti němu vyslovilo více než 40 poslanců.

Gérard Deprez (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 90, který byl vzat v potaz.


7.3. Soudní dvůr Evropské unie: počet soudců Tribunálu ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k nařízení Evropské parlamentu a Rady, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P8_TA(2015)0377)

Vystoupení

António Marinho e Pinto (zpravodaj) a Félix Braz (úřadující předseda Rady) před hlasováním.

António Marinho e Pinto po hlasování a rovněž, aby s ohledem na výsledek hlasování požádal o stažení svého jména ze zprávy.


7.4. Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

prohlášen za schválený (P8_TA(2015)0378)


7.5. Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na svém území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

zamítnut

Vystoupili: Giovanni La Via (zpravodaj) s dotazem, zda Komise trvá na svém návrhu, Karmenu Vella (člen Komise), aby potvrdil zachování návrhu, a Giovanni La Via s žádostí, aby se hlasovalo o návrhu legislativního usnesení.

Parlament žádost schválil EH (619 pro, 58 proti, 13 zdržení se).

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nové potraviny ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: James Nicholson (A8-0046/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0380)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (zpravodajka) navrhla, aby bylo hlasování o návrhu legislativního usnesení odloženo v souladu s čl. 61 odst. 2 jednacího řádu.

Parlament návrh schválil. Věc se tudíž považuje za vrácenou příslušnému výboru k opětovnému projednání.

Vystoupení

Eric Andrieu předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 33, který byl vzat v potaz.

Stefan Eck po přijetí pozměňovacího návrhu 33.


7.8. Evropská občanská iniciativa (hlasování)

Zpráva o evropské občanské iniciativě [2014/2257(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategie EU pro jadranský a jónský region (hlasování)

Zpráva o strategii Evropské unie pro jadranský a jónský region [2014/2214(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0383)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt k účasti Marine Le Penové v dnešním hlasování.

Ivan Jakovčić (zpravodaj) předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 2, který nebyl přijat, protože se proti němu vyslovilo více než 40 poslanců.


7.10. Politika soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 (hlasování)

Zpráva o politice soudržnosti a přezkum strategie Evropa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0384)


7.11. Evropské strukturální a investiční fondy a řádná správa ekonomických záležitostí (hlasování)

Zpráva o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování článku 23 nařízení o společných ustanoveních [2015/2052(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: José Blanco López (A8-0268/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0385).


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Inteligentní hranice (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000106/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Balíček týkající se „inteligentních hranic“ (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000107/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Balíček týkající se „inteligentních hranic“ (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Jussi Halla-aho za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, kteá rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Diane James za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský a Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


12. Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Cepol) a o zrušení rozhodnutí 2005/681/SVV [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál uvedla zprávu.

Vystoupil Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Jens Geier (navrhovatel výboru BUDG), Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Monika Flašíková Beňová za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos a Kinga Gál.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.1 zápisu ze dne 29.10.2015.


13. Opatření navazující na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o elektronickém hromadném sledování občanů EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000114/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém sledování občanů EU (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém sledování občanů EU (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Axel Voss za skupinu PPE, Juan Fernando López Aguilar za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Janice Atkinson za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker a Tibor Szanyi.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Claude Moraes za výbor LIBE o opatřeních v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 o hromadném elektronickém sledování občanů EU (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 29.10.2015.

°
° ° °

Vystoupili: Ivan Jakovčić ke klimatizaci v jednacím sále a Tim Aker.


14. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 – Opatření směřující k dotvoření hospodářské a měnové unie (rozprava)

Zpráva o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2015 [2015/2210(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Prohlášení Komise: Opatření směřující k dotvoření hospodářské a měnové unie (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati uvedl zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady).

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Nils Torvalds (navrhovatel výboru BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (navrhovatel výboru EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (navrhovatelka výboru IMCO), Ernest Urtasun (navrhovatel výboru FEMM), který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Burkhard Balz za skupinu PPE, Elisa Ferreira za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil István Ujhelyi, a Stanisław Ożóg za skupinu ECR.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Antanas Guoga za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Pervenche Berès k průběhu rozpravy, Bernard Monot za skupinu ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić k pokládání otázek zvednutím modré karty, Peter van Dalen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Paul Tang, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly a Sofia Ribeiro.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit a Dariusz Rosati.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.4 zápisu ze dne 29.10.2015.


15. Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000121/2015), kterou pokládá Thomas Händel za výbor EMPL Radě: Doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku.

Vystoupil David Casa za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Javi López za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Yana Toom za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andreas Schwab, a Brando Benifei, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly a Richard Sulík.

Vystoupil Nicolas Schmit.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Thomas Händel za výbor EMPL o doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.5 zápisu ze dne 29.10.2015.


16. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor REGI: Iratxe García Pérez, kterou je nahrazen José Blanco López

výbor ITRE: José Blanco López, kterým je nahrazena Soledad Cabezón Ruiz

výbor ENVI: Soledad Cabezón Ruiz, kterou je nahrazena Iratxe García Pérez

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


17. Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (rozprava)

Prohlášení Komise: Perspektivy a přezkum strategie EU 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Maria João Rodrigues za skupinu S&D, Richard Sulík za skupinu ECR, a Pavel Telička za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jane Collins za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill a Siôn Simon.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel a Stanislav Polčák.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


18. Podávání zpráv a transparentnost u obchodů zajišťujících financování ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru uvedl zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Jonás Fernández za skupinu S&D, Stanisław Ożóg za skupinu ECR, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Bernard Monot za skupinu ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann a Alfred Sant.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias a Marco Valli.

Vystoupili Valdis Dombrovskis a Renato Soru.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 29.10.2015.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


19. Přístup MSP k financím (rozprava)

Prohlášení Komise: Přístup MSP k financím (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Antonio Tajani za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Philippe De Backer za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Margot Parker za skupinu EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Notis Marias a Barbara Kappel.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Rozprava skončila.


20. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Účetního dvora č. V/AB-09/T/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s článekm 25 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků Výboru regionů INF 6/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 a 2 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodům prostředků Soudního dvora Evropské unie č. 2, 3, 4 a 5/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 4/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl nevydat námitky k převodům prostředků Výboru regionů INF 7/2015 a INF 8/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 29/2015 a DEC 32/2015.

Rozpočtový výbor se v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení rozhodl schválit převod prostředků DEC 30/2015 – oddíl III – Komise.

Rada Evropské unie se v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozhodla schválit převod prostředků č. 1/2015 – oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost.


21. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků INF 7/2015 – Výbor regionů (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 8/2015 – Výbor regionů (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2015 – Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)), který nahrazuje a ruší návrh C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 33/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 570.418/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Právní upozornění - Ochrana soukromí