Indeks 
Protokol
PDF 261kWORD 177k
Onsdag den 28. oktober 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 4.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (forhandling)
 5.Nye fødevarer ***I (forhandling)
 6.Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)
  
7.2.Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)
  
7.3.Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (afstemning)
  
7.4.Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***II (afstemning)
  
7.5.Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (afstemning)
  
7.6.Nye fødevarer ***I (afstemning)
  
7.7.Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (afstemning)
  
7.8.Det europæiske borgerinitiativ (afstemning)
  
7.9.EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (afstemning)
  
7.10.Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (afstemning)
  
7.11.Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Intelligente grænser (forhandling)
 12.EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I (forhandling)
 13.Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (forhandling)
 14.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 - Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 15.Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (forhandling)
 16.Udvalgenes sammensætning
 17.Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (forhandling)
 18.Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I (forhandling)
 19.Adgang til finansiering for SMV'er (forhandling)
 20.Bevillingsoverførsler
 21.Modtagne dokumenter
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidig ekstraordinær støtte til privat oplagring af visse oste og om forudfastsættelse af støtten (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om midlertidig ekstraordinær støtte til landbrugere inden for husdyrsektorerne (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 15. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på præcisering af de generelle betingelser for tilsynskollegiernes virkemåde (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 16. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om fastsættelse af en udsmidsplan for visse fiskerier efter demersale arter i Nordsøen og i EU-farvande i ICES-afsnit IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: PECH

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. oktober 2015

Henvist til kor. udv.: ECON

Udkast til delegerede retsakter, for hvilke fristen for at gøre indsigelse var blevet forlænget:

- KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger og for så vidt angår oplysning om spædbørns- og småbørnsernæring (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2015

Forlængelse af indsigelsesfristen: 2 måneder på Europa-Parlamentets anmodning

Henvist til kor. udv.: ENVI


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af oxadixyl og spinetoram i eller på visse produkter (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - frist: 17. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for diethofencarb, mesotrion, metosulam og pirimiphos-methyl i eller på visse produkter (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - frist: 17. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlorpyrifos i eller på visse produkter (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - frist: 23. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår COS-OGA, cerevisan, calciumhydroxid, lecithiner, Salix spp cortex, eddike, fructose, pepinomosaikvirusstamme CH2 isolat 1906, Verticillium albo-atrum isolat WCS850 og Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stamme D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - frist: 14. december 2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI


4. Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Albert Deß (ordfører for udtalelse fra AGRI), Peter Liese for PPE-Gruppen, Guillaume Balas for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra John Stuart Agnew, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Jean-François Jalkh for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Françoise Grossetête, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Bronis Ropė og Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli og Paul Brannen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman og Biljana Borzan.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Indlæg af Seán Kelly om afviklingen af catch-the-eye-proceduren (formanden gav uddybende oplysninger).

Indlæg af Giovanni La Via.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.5 i protokollen af 28.10.2015.


5. Nye fødevarer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson forelagde betænkningen.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Jude Kirton-Darling (ordfører for udtalelse fra INTA), Daciana Octavia Sârbu (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, og Diane Dodds, løsgænger.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger og Biljana Borzan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec og Tibor Szanyi.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og James Nicholson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.6 i protokollen af 28.10.2015.


6. Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Gierek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jens Gieseke for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Jahr, Seb Dance for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland og Annie Schreijer-Pierik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller og Arne Gericke.

Talere: Karmenu Vella og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 28.10.2015.


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere::

—   Jens Geier, om hans gruppes afstemningsliste,

—   Danuta Maria Hübner (ordfører) for PPE-Gruppen, som anmodede om udsættelse af afstemningen om hendes betænkning A8-0286/2015 om reform af valgloven i EU til den følgende mødeperiode, jf. forretningsordenens artikel 190, stk. 4, Jo Leinen, medordfører, for at støtte anmodningen, og Gerolf Annemans imod anmodningen.
Parlamentet godkendte anmodningen.


7.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)

—   Forslag til ændring til bevillingerne i sektion III i Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 vedrørende Kommissionen;

—   Forslag til ændring til bevillingerne i sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX og X i den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 vedrørende Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's optræden udadtil.

I medfør af traktaterne kræves et flertal blandt Parlamentets medlemmer for at vedtage forslag til ændring.

(De vedtagne forslag til ændring fremgår af bilaget under »Vedtagne tekster«)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Inden afstemningen havde José Manuel Fernandes (ordfører) foreslået følgende tekniske ændringer:

Anmærkninger:

—   Post 04 02 64 "Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet": AM 1435 vil inkludere de supplerende bemærkninger, som BUDG har vedtaget om køn, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Tal:

—   Post 11 06 62 01 "Videnskabelig rådgivning og viden" (AM 478): Betalingerne vil blive justeret til 14 064 771 EUR;

—   Nye poster 18 04 01 01 "Europa for Borgerne - styrkelse af historiebevidstheden og fremme af kapaciteten til aktivt medborgerskab på EU-plan" og 18 04 01 02 "Det europæiske borgerinitiativ" (AM 1366): Betalingerne vil blive justeret til 18 650 000 (Genopførelse af budgetforslaget) på den første post og til 500 000 på den anden post;

—   Post 19 02 01"Indsats over for eksisterende eller begyndende krisesituationer" (AM 995): Betalingerne vil blive justeret til 156 914 703 EUR;

—   Post 21 02 07 04 "Fødevare- og ernæringssikkerhed og bæredygtigt landbrug" (AM 1373): Betalingerne vil blive justeret til 89 783 000 EUR;

—   Post 21 02 07 05 "Migration og asyl" (AM 1374): Betalingerne vil blive justeret til 28 114 291 EUR;

—   Post 24 01 07 "Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)" (AM 1389) genopfører budgetforslaget og justeres til 53 149 500 EUR for at tage højde for det beløb, der er opført under reserven.

Parlamentet havde godkendt de foreslåede justeringer.

Indlæg

James Carver.

Efter afstemningen noterede Pierre Gramegna (formand for Rådet) sig forskellene i Parlamentets og Rådets holdninger og godtog indkaldelsen af Forligsudvalget, jf. artikel 314, stk. 4, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


7.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 - alle sektioner (afstemning)

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0376)

Indlæg

Ashley Fox havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 77, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig det.

Gérard Deprez (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 90, som var blevet godtaget.


7.3. Den Europæiske Unions Domstol: antallet af dommere ved Retten ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P8_TA(2015)0377)

Indlæg

António Marinho e Pinto (ordfører) og Félix Braz (formand for Rådet) inden afstemningen.

António Marinho e Pinto efter afstemningen og i lyset af resultatet heraf for at anmode om, at hans navn blev fjernet fra betænkningen.


7.4. Bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1343/2011 om visse bestemmelser for fiskeri i aftaleområdet for GFCM (Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0378)


7.5. Anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer ***I (afstemning)

Betænkning: Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

Talere: Giovanni La Via (ordfører) for at spørge, om Kommissionen fastholdt sit forslag, Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) for at bekræfte denne fastholdelse og Giovanni La Via for at anmode om, at forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev sat under afstemning.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (619 for, 58 imod, 13 hverken/eller).

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nye fødevarer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nye fødevarer [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0380)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emissioner af visse luftforurenende stoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (ordfører) foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen. Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.

Indlæg

Eric Andrieu havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 33, som var blevet godtaget.

Stefan Eck efter vedtagelsen af ændringsforslag 33.


7.8. Det europæiske borgerinitiativ (afstemning)

Betænkning om det europæiske borgerinitiativ [2014/2257(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (afstemning)

Betænkning om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav [2014/2214(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0383)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt om Marine Le Pens deltagelse i dagens afstemning.

Ivan Jakovčić (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 2, hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom over 40 medlemmer havde modsat sig det.


7.10. Samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien (afstemning)

Betænkning om samhørighedspolitikken og midtvejsgennemgangen af Europa 2020-strategien [2014/2246(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring (afstemning)

Betænkning om de europæiske struktur- og investeringsfonde og forsvarlig økonomisk styring: retningslinjer for gennemførelsen af artikel 23 i forordningen om fælles bestemmelser [2015/2052(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0385).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.30 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Intelligente grænser (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000106/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Intelligente grænser (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000107/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Intelligente grænser (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Jussi Halla-aho for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský og Mariya Gabriel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Nicolas Schmit.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. EU-Agenturet for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions agentur for uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Tomáš Zdechovský for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Vicky Maeijer for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Kinga Gál.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 29.10.2015.


13. Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000114/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2015) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes begrundede forespørgslerne.

FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

Nicolas Schmit (formand for Rådet) og Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker og Tibor Szanyi.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Claude Moraes, for LIBE, om opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgere (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 29.10.2015.

°
° ° °

Talere: Ivan Jakovčić om klimaanlægget i mødesalen, og Tim Aker.


14. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 - Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2015 [2015/2210(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Redegørelse fra Kommissionen: Skridt i retning af fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati forelagde betænkningen.

Indlæg af Nicolas Schmit (formand for Rådet).

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (ordfører for udtalelse fra EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (ordfører for udtalelse fra IMCO), Ernest Urtasun (ordfører for udtalelse fra FEMM), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Burkhard Balz for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra István Ujhelyi, og Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Antanas Guoga for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tim Aker, Pervenche Berès om afviklingen af forhandlingen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić om anvendelsen af proceduren med blåt kort, Peter van Dalen som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Paul Tang, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly og Sofia Ribeiro.

Talere: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit og Dariusz Rosati.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 29.10.2015.


15. Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000121/2015) af Thomas Händel, for EMPL, til Rådet: Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel begrundede spørgsmålet.

Nicolas Schmit (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Indlæg af David Casa for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Talere: Javi López for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Yana Toom for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, og Brando Benifei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Laura Agea.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly og Richard Sulík.

Indlæg af Nicolas Schmit.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Thomas Händel, for EMPL, om forslag til Rådets henstilling om integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 29.10.2015.


16. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

REGI: Iratxe García Pérez i stedet for José Blanco López

ITRE: José Blanco López i stedet for Soledad Cabezón Ruiz

ENVI: Soledad Cabezón Ruiz i stedet for Iratxe García Pérez

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

(Mødet udsat i nogle minutter)


17. Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Perspektiver for og revision af EU 2020-strategien (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Richard Sulík for ECR-Gruppen, og Pavel Telička for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jane Collins for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill og Siôn Simon.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel og Stanislav Polčák.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Værdipapirfinansieringstransaktioner og disses gennemsigtighed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner og om disses gennemsigtighed [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru forelagde betænkningen.

Indlæg af Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen).

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Jonás Fernández for S&D-Gruppen, Stanisław Ożóg for ECR-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann og Alfred Sant.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias og Marco Valli.

Talere: Valdis Dombrovskis og Renato Soru.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 29.10.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


19. Adgang til finansiering for SMV'er (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Adgang til finansiering for SMV'er (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Antonio Tajani for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Margot Parker for EFDD-Gruppen, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias og Barbara Kappel.

Indlæg af Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25, stk. 1, i finansforordningen besluttet at godkende Revisionsrettens bevillingsoverførsel nr. V/AB-09/T/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet at godkende Regionsudvalgets bevillingsoverførsel INF 6/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artiel 25, stk. 1 og 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse imod Domstolens bevillingsoverførsler nr. 2, 3, 4 et 5/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artiel 25, stk. 1, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse imod Det Økonomiske og Sociale Udvalgs bevillingsoverførsel INF 4/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artiel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse imod Regionsudvalgets bevillingsoverførsler INF 7/2015 og INF 8/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Kommissionens bevillingsoverførsler DEC 29/2015 og DEC 32/2015.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel DEC 30/2015 - Sektion III – Kommissionen.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen besluttet at godkende bevillingsoverførsel nr. 1/2015 - Sektion X – Tjenesten for EU's Optræden Udadtil.


21. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 7/2015 - Regionsudvalget (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 8/2015 - Regionsudvalget (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2015 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Annullerer og erstatter C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 33/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 570.418/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik