Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 179k
Kolmapäev, 28. oktoober 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (arutelu)
 5.Uuendtoit ***I (arutelu)
 6.Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (arutelu)
 7.Hääletused
  7.1.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)
  7.3.Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (hääletus)
  7.4.Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II (hääletus)
  7.5.Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (hääletus)
  7.6.Uuendtoit ***I (hääletus)
  7.7.Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)
  7.8.Euroopa kodanikualgatus (hääletus)
  7.9.ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (hääletus)
  7.10.Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (hääletus)
  7.11.Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.E-piirid (arutelu)
 12.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (arutelu)
 13.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (arutelu)
 14.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine - Majandus- ja rahaliidu lõpliku väljakujundamise meetmed (arutelu)
 15.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (arutelu)
 16.Parlamendikomisjonide koosseis
 17.Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (arutelu)
 18.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (arutelu)
 19.VKEde rahastamisvõimalused (arutelu)
 20.Assigneeringute ümberpaigutamine
 21.Esitatud dokumendid
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega avatakse ajutine erakorraline eraladustusabikava teatavate juustude puhul ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega antakse loomakasvatussektori põllumajandusettevõtjatele ajutist erakorralist toetust (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks järelevalvekolleegiumide toimimise üldtingimused (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 16. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega kehtestatakse tagasiheitekava teatava põhjalähedase püügi puhul Põhjameres ja ICESi IIa rajooni liidu vetes (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 22. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 artikli 105 lõike 14 kohaste regulatiivsete tehniliste standarditega usaldusväärse hindamise kohta (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 26. oktoobril 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusaktide eelnõud, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses imiku piimasegu ja jätkupiimasegu koostise ja teabe erinõuetega ning teabega imikute ja väikelaste toitmise kohta C(2015)06478 - 2015/2861(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu koostise ja teabe erinõuetega C(2015)06482 - 2015/2862(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg :2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 seoses teraviljapõhise töödeldud toidu ja imikutoidu koostise ja teabe erinõuetega C(2015)06507 - 2015/2863(DEA)

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 25. septembril 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud Euroopa Parlamendi taotluse alusel

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 III lisa seoses oksadiksüüli ja spinetoraami jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - tähtaeg: 17. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dietofenkarbi, mesotriooni, metosulaami ja metüülpirimifossi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - tähtaeg: 17. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloropürifossi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - tähtaeg: 23. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa COS-OGA, tserevisaani, kaltsiumhüdroksiidi, letsitiinide, pajukoore (Salix spp. cortex), äädika, fruktoosi, melon-maavitsa mosaiikviiruse tüve CH2 isolaadi 1906, Verticillium albo-atrum'i isolaadi WCS850 ja Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum'i tüve D747 osas (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - tähtaeg: 14. detsember 2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


4. Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Guillaume Balas fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Jean-François Jalkh fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bronis Ropė ja Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ja Paul Brannen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ja Biljana Borzan.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Sõna võttis Seán Kelly eelneva registreerimiseta sõnavõttude menetluse kohta (asepresident andis selgitusi).

Sõna võttis Giovanni La Via.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.5.


5. Uuendtoit ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jude Kirton-Darling (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Daciana Octavia Sârbu (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Pavel Poc fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Jasenko Selimovic fraktsiooni ALDE nimel, Lynn Boylan fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel ja Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger ja Biljana Borzan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja James Nicholson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.6.


6. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Gierek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Jahr, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland ja Annie Schreijer-Pierik.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller ja Arne Gericke.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.10.2015 protokollipunkt 7.7.


ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid:

—   Jens Geier oma fraktsiooni hääletusnimekirja kohta,

—   Danuta Maria Hübner (raportöör) fraktsiooni PPE nimel, kes taotles vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4 oma raporti A8-0286/2015 „Valimisi käsitleva ELi õiguse reformimine” hääletamise edasilükkamist järgmisele istungjärgule, kaasraportöör Jo Leinen selle taotluse toetamiseks ja Gerolf Annemans selle vastu.
Parlament kiitis taotluse heaks.


7.1. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekt – kõik jaod (hääletus)

—   Muudatusettepanekute projektid Europa Liidu 2016. aasta üldeelarve komisjoni käsitleva III jao assigneeringute kohta;

—   muudatusettepanekute projektid Europa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti Euroopa Parlamenti, nõukogu, Euroopa Kohut, kontrollikoda, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed, Regioonide Komiteed, Euroopa Ombudsmani, Euroopa Andmekaitseinspektorit ja Euroopa välisteenistust käsitleva I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X jao assigneeringute kohta.

Vastavalt aluslepingutele on muudatusettepanekute vastuvõtmiseks vaja Euroopa Parlamendi koosseisu häälteenamust.

(Vastuvõetud muudatusettepanekute projektid on esitatud lisas „Vastuvõetd tekstid”.)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

José Manuel Fernandes (raportöör) esitas enne hääletust ettepaneku järgmiste tehniliste muudatuste tegemiseks:

Märkused:

—   eelarverida 04 02 64 „Noorte tööhõive algatus”: ME 1435 sisaldab eelarvekomisjonis vastu võetud täiendavaid märkusi soo, hariduse ja koolituse kohta.

Summad:

—   eelarverida 11 06 62 01 „Teaduslik nõustamine ja andmete kogumine” (ME 478): makseid kohandatakse 14 064 771 euroni;

—   uued eelarveread 18 04 01 01 „Kodanike Euroopa – Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil” ja 18 04 01 02 „Euroopa kodanikualgatus” (ME 1366): makseid kohandatakse 18 650 000 euroni (taastatakse eelarveprojekt) esimesel real ja 500 000 euroni teisel real;

—   eelarverida 19 02 01 „Kriisidele ja tekkivatele kriisiolukordadele reageerimine” (ME 995): makseid kohandatakse 156 914 703 euroni;

—   eelarverida 21 02 07 04 „Toiduga ja toitainetega kindlustatus ning säästev põllumajandus” (ME 1373): makseid kohandatakse 89 783 000 euroni;

—   eelarverida 21 02 07 05 „Ränne ja varjupaik” (ME 1374): makseid kohandatakse 28 114 291 euroni;

—   eelarverida 24 01 07 „Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF)” (ME 1389): taastatakse eelarveprojekt ja kohandatakse 53 149 500 euroni, et võtta arvesse reservi paigutatud summat.

Parlament kiitis kohandused heaks.

Sõnavõtud

James Carver.

Pierre Gramegna (nõukogu eesistuja) märkis pärast hääletust, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohad on erinevad ja et ta on nõus lepituskomitee kokkukutsumisega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 4 punktile c.


7.2. Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve – kõik jaod (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarve projekti kohta [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Eelarvekomisjon. Kaasraportöörid: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0376)

Sõnavõtud

Ashley Fox esitas lõike 77 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.

Gérard Deprez (raportöör) esitas punkti 90 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


7.3. Euroopa Liidu Kohus: Üldkohtu kohtunike arv ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse protokolli nr 3 (Euroopa Liidu Kohtu põhikirja kohta) [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Muudetud kujul heaks kiidetud (P8_TA(2015)0377)

Sõnavõtud

António Marinho e Pinto (raportöör) ja Félix Braz (nõukogu eesistuja) enne hääletust.

António Marinho e Pinto pärast hääletust selle tulemuste põhjal, et paluda oma nime eemaldamist raportilt.


7.4. Kalapüüki käsitlevad sätted Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0378)


7.5. Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamine ***I (hääletus)

Raport Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 seoses liikmesriikide võimalusega piirata oma territooriumil geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamist või see keelata [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud

Sõna võtsid Giovanni La Via (raportöör), kes küsis, kas komisjon jääb oma ettepaneku juurde, Karmenu Vella (komisjoni liige), kes kinnitas, et see on nii, ja Giovanni La Via, kes taotles seadusandliku resolutsiooni projekti hääletusele panemist.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (619 poolt, 58 vastu, erapooletuid 13).

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0379)


7.6. Uuendtoit ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0380)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0380)


7.7. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (raportöör) tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku heaks. Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.

Sõnavõtud

Eric Andrieu esitas muudatsettepaneku 33 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Stefan Eck pärast muudatusettepaneku 33 vastuvõtmist.


7.8. Euroopa kodanikualgatus (hääletus)

Raport Euroopa kodanikualgatuse kohta [2014/2257(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0382)


7.9. ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia (hääletus)

Raport ELi Aadria mere ja Joonia mere piirkonna strateegia kohta [2014/2214(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0383)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Peni osalemise kohta kolmapäevasel hääletustel.

Ivan Jakovčić (raportöör) esitas muudatusettepaneku 2 kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna sellele oli vastu üle 40 parlamendiliikme.


7.10. Ühtekuuluvuspoliitika ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamine (hääletus)

Raport, mis käsitleb ühtekuuluvuspoliitikat ja strateegia „Euroopa 2020” läbivaatamist [2014/2246(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0384)


7.11. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning usaldusväärne majandusjuhtimine (hääletus)

Raport Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide, usaldusväärse majandusjuhtimise ning ühissätete määruse artikli 23 rakendamise suuniste kohta [2015/2052(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0385).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. E-piirid (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000106/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel nõukogule: E-piiride pakett (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000107/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: E-piirid (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes esitas küsimused.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský ja Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Flašíková Beňová, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


12. ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jens Geier (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Monika Flašíková Beňová fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.1.


13. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000114/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel nõukogule: ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes esitas küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Axel Voss fraktsiooni PPE nimel, Juan Fernando López Aguilar fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker ja Tibor Szanyi.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Claude Moraes LIBE komisjoni nimel Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist käsitleva resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.3.

°
° ° °

Sõna võtsid Ivan Jakovčić istungitesaali kliimaseadme kohta ja Tim Aker.


14. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine - Majandus- ja rahaliidu lõpliku väljakujundamise meetmed (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimise kohta [2015/2210(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Komisjoni avaldus: Majandus- ja rahaliidu lõpliku väljakujundamise meetmed (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati tutvustas raportit.

Sõna võttis Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja).

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Nils Torvalds (BUDG-komisjoni arvamuse koostaja), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Ernest Urtasun (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Burkhard Balz fraktsiooni PPE nimel, Elisa Ferreira fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, ja Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Antanas Guoga fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Pervenche Berès arutelu kulgemise kohta, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić sinise kaardi tõstmisega küsimuste esitamise menetluse kohaldamise kohta, Peter van Dalen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Paul Tang, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly ja Sofia Ribeiro.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit ja Dariusz Rosati.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.4.


15. Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000121/2015), mille esitas(id) Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel nõukogule: Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel esitas küsimuse.

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võttis David Casa fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Javi López fraktsiooni S&D nimel, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Yana Toom fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andreas Schwab, ja Brando Benifei, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Laura Agea.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Richard Sulík.

Sõna võttis Nicolas Schmit.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Thomas Händel EMPL-komisjoni nimel nõukogu soovituse kohta, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.5.


16. Parlamendikomisjonide koosseis

Fraktsioon S&D esitas parlamendi presidendile taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

REGI-komisjon: Iratxe García Pérez José Blanco Lópezi asemel

ITRE-komisjon: José Blanco López Soledad Cabezón Ruizi asemel

ENVI-komisjon: Soledad Cabezón Ruiz Iratxe García Pérezi asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


17. Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (arutelu)

Komisjoni avaldus: Strateegia „Euroopa 2020” perspektiivid ja ülevaade (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Richard Sulík fraktsiooni ECR nimel ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jane Collins fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ja Siôn Simon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


18. Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru tutvustas raportit.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Danuta Maria Hübner fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Stanisław Ożóg fraktsiooni ECR nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Bernard Monot fraktsiooni ENF nimel, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann ja Alfred Sant.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Marco Valli.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis ja Renato Soru.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.2.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


19. VKEde rahastamisvõimalused (arutelu)

Komisjoni avaldus: VKEde rahastamisvõimalused (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Antonio Tajani fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Margot Parker fraktsiooni EFDD nimel, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Notis Marias ja Barbara Kappel.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


20. Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 lõike 1 kohaselt kiita heaks kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamise nr V/AB-09/T/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 kohaselt kiita heaks Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise INF 6/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 lõigete 1 ja 2 kohaselt mitte esitada vastuväiteid Euroopa Liidu Kohtu assigneeringute ümberpaigutamistele nr 2/2015, 3/2015, 4/2015 ja 5/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 lõike 1 kohaselt mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 4/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 25 kohaselt mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamistele INF 7/2015 ja INF 8/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 29/2015 ja DEC 32/2015.

Eelarvekomisjon otsustas finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise DEC 30/2015 - III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise nr 1/2015 - X jagu – Euroopa välisteenistus.


21. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 7/2015 - Regioonide Komitee (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 8/2015 - Regioonide Komitee (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 1/2015 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Tühistab ja asendab C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise etepanek DEC 33/2015 - III jagu - Komisjon (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 570.418/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Õigusteave - Privaatsuspoliitika