Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 248kWORD 183k
Keskiviikko 28. lokakuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (keskustelu)
 5.Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)
 6.Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.2.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)
  
7.3.Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (äänestys)
  
7.4.Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***II (äänestys)
  
7.5.Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (äänestys)
  
7.6.Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)
  
7.7.Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (äänestys)
  
7.8.Eurooppalainen kansalaisaloite (äänestys)
  
7.9.EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (äänestys)
  
7.10.Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (äänestys)
  
7.11.Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Älykkäät rajat (keskustelu)
 12.EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (keskustelu)
 13.Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (keskustelu)
 14.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano - Kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista (keskustelu)
 15.Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (keskustelu)
 16.Valiokuntien kokoonpano
 17.Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (keskustelu)
 18.Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I (keskustelu)
 19.Pk-yritysten rahoituksen saanti (keskustelu)
 20.Määrärahojen siirrot
 21.Vastaanotetut asiakirjat
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus tilapäisen poikkeuksellisen yksityisen varastoinnin tukijärjestelmän avaamisesta tietyille juustoille ja tuen määrän vahvistamisesta ennalta (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta viljelijöille kotieläintuotantoaloilla (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 15. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä valvontakollegioiden toiminnan yleiset edellytykset täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 16. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen pohjakalakantojen kalastuksia Pohjanmerellä ja unionin vesillä ICES-alueella IIa koskevasta poisheittämissuunnitelmasta (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 22. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä 105 artiklan 14 kohdan mukaista varovaista arvostusta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. lokakuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotukset delegoiduiksi säädöksiksi, joiden osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä viljapohjaisten valmisruokien ja lastenruokien koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2015

vastustamisen määräajan jatkaminen: 2 kuukautta Euroopan parlamentin pyynnöstä

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse oksadiksyylin ja spinetoramin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dietofenkarbin, mesotrionin, metosulamin ja pirimifossimetyylin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - määräaika: 17. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klooripyrifossin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - määräaika: 23. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen IV muuttamisesta COS-OGA:n, serevisanin, kalsiumhydroksidin, lesitiinien, Salix spp cortexin, etikan, fruktoosin, pepinon mosaiikkiviruksen kannan CH2 isolaatin 1906, Verticillium albo-atrum WCS850 -isolaatin ja Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747 -kannan osalta (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - määräaika: 14. joulukuuta 2015)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


4. Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Albert Deß (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Jean-François Jalkh ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Françoise Grossetête, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė ja Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ja Paul Brannen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ja Biljana Borzan.

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Seán Kelly käytti puheenvuoron catch the eye -menettelystä (puhemies selvensi asiaa).

Giovanni La Via käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.5.


5. Uuselintarvikkeet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson esitteli mietinnön.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jude Kirton-Darling (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Daciana Octavia Sârbu (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pilar Ayuso PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Bolesław G. Piecha ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane Dodds.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger ja Biljana Borzan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja James Nicholson.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.6.


6. Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Jahr, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland ja Annie Schreijer-Pierik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller ja Arne Gericke.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 28.10.2015, kohta 7.7.


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot:

—   Jens Geier ryhmänsä äänestyslistasta

—   PPE-ryhmän puolesta Danuta Maria Hübner (esittelijä), joka pyysi, että äänestystä hänen mietinnöstään A8-0286/2015 aiheesta Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen lykätään seuraavalle istuntojaksolle työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Jo Leinen (yhteisesittelijä), joka kannatti pyyntöä, ja Gerolf Annemans, joka vastusti pyyntöä.
Parlamentti hyväksyi pyynnön.


7.1. Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)

—   tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016, pääluokka III – komissio

—   tarkistusluonnokset esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016, pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ja X – Euroopan parlamentti, neuvosto, unionin tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, Euroopan oikeusasiamies, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja Euroopan ulkosuhdehallinto.

Perussopimusten määräysten mukaisesti tarkistusluonnosten hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten äänten enemmistö.

(Hyväksytyt tarkistusluonnokset esitetään liitteessä ”Hyväksytyt tekstit”.)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Ennen äänestystä José Manuel Fernandes (esittelijä) ehdotti seuraavia teknisiä mukautuksia:

Selvitysosa:

—   budjettikohta 04 02 64 "Nuorisotyöllisyysaloite": tarkistukseen 1435 sisältyy ylimääräinen selvitysosa, jonka budjettivaliokunta on hyväksynyt ja joka koskee sukupuolinäkökulmaa ja koulutusta

Määrät:

—   budjettikohta 11 06 62 01 "Tieteellinen neuvonta ja tietämys" (tarkistus 478): maksuja mukautetaan 14 064 771 euroon

—   uudet budjettikohdat 18 04 01 01 "Kansalaisten Eurooppa – Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin tasolla" ja 18 04 01 02 "Eurooppalainen kansalaisaloite" (tarkistus 1366): ensimmäisen budjettikohdan maksuja mukautetaan 18 650 000 euroon (palautetaan talousarvioesityksen määrärahat) ja toisen budjettikohdan maksuja mukautetaan 500 000 euroon

—   budjettikohta 19 02 01 "Vallitsevien ja puhkeamaisillaan olevien kriisien hallinta" (tarkistus 995): maksuja mukautetaan 156 914 703 euroon

—   budjettikohta 21 02 07 04 "Elintarvike- ja ravitsemusturva ja kestävä maatalous" (tarkistus 1373): maksuja mukautetaan 89 783 000 euroon

—   budjettikohta 21 02 07 05 "Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat" (tarkistus 1374): maksuja mukautetaan 28 114 291 euroon

—   budjettikohta 24 01 07 "Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)" (tarkistus 1389): palautetaan talousarvioesityksen määrärahat ja niitä mukautetaan 53 149 500 euroon varaukseen otetun määrän perusteella.

Parlamentti hyväksyi ehdotetut mukautukset.

Puheenvuorot:

James Carver.

Äänestyksen jälkeen Pierre Gramegna (neuvoston puheenjohtaja) totesi, että parlamentin ja neuvoston kannat eroavat toisistaan, ja antoi hyväksyntänsä sovittelukomitean koolle kutsumiselle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti.


7.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 – kaikki pääluokat (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0376)

Puheenvuorot:

Ashley Fox ehdotti 77 kohtaan suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.

Gérard Deprez (esittelijä) esitti 90 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.3. Euroopan unionin tuomioistuin: yleisen tuomioistuimen tuomarien lukumäärä ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P8_TA(2015)0377)

Puheenvuorot:

António Marinho e Pinto (esittelijä) ja Félix Braz (neuvoston puheenjohtaja) ennen äänestystä.

António Marinho e Pinto äänestyksen jälkeen ja sen tulosten perusteella pyytääkseen, että hänen nimensä poistettaisiin mietinnöstä.


7.4. Kalastusta koskevat säännökset GFCM:n (Välimeren yleinen kalastuskomissio) sopimusalueella ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi eräistä kalastusta koskevista säännöksistä GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) sopimusalueella annetun asetuksen (EU) N:o 1343/2011 muuttamisesta [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Julistettiin hyväksytyksi (P8_TA(2015)0378)


7.5. Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Puheenvuorot: Giovanni La Via (esittelijä), joka kysyi, aikooko komissio pysyä kannassaan, Karmenu Vella (komission jäsen), joka vahvisti, että komissio pysyy kannassaan, ja Giovanni La Via, joka pyysi äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (619 puolesta, 58 vastaan, 13 tyhjää).

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0379)


7.6. Uuselintarvikkeet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi uuselintarvikkeista [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: James Nicholson (A8-0046/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0380)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0380)


7.7. Tietyt ilman epäpuhtaudet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (esittelijä) ehdotti luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi toimitettavan äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 61 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Puheenvuorot:

Eric Andrieu esitti tarkistukseen 33 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Stefan Eck tarkistuksen 33 hyväksymisen jälkeen.


7.8. Eurooppalainen kansalaisaloite (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta [2014/2257(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0382)


7.9. EU:n strategia Adrian- ja Joonianmeren alueelle (äänestys)

Mietintö EU:n strategiasta Adrian- ja Joonianmeren alueelle [2014/2214(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0383)

Puheenvuorot:

Anna Maria Corazza Bildt Marine Le Penin osallistumisesta päivän äänestyksiin.

Ivan Jakovčić (esittelijä) ehdotti tarkistukseen 2 suullista tarkistusta, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sitä.


7.10. Koheesiopolitiikka ja Eurooppa 2020 -strategian arviointi (äänestys)

Mietintö koheesiopolitiikasta ja Eurooppa 2020 -strategian arvioinnista [2014/2246(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0384)


7.11. Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta (äänestys)

Mietintö aiheesta Euroopan rakenne- ja investointirahastot ja talouden tehokas ohjaus ja hallinta: suuntaviivoja yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 23 artiklan soveltamiseen [2015/2052(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: José Blanco López (A8-0268/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0385).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.30 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Älykkäät rajat (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000106/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Älykkäät rajat -paketti (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000107/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: "Älykkäät rajat" -paketti (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský ja Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


12. EU:n lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) perustamisesta ja neuvoston päätöksen 2005/681/YOS kumoamisesta ja korvaamisesta [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Geier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton ja Jiří Pospíšil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Kinga Gál.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.1.


13. Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000114/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes esitteli kysymykset.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch ja Josef Weidenholzer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker ja Tibor Szanyi.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Claude Moraes, LIBE-valiokunnan puolesta, unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimista (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.3.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ivan Jakovčić istuntosalin ilmastoinnista ja Tim Aker.


14. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano - Kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano [2015/2210(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Komission julkilausuma: Kohti talous- ja rahaliiton valmiiksi saattamista (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ernest Urtasun (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla István Ujhelyi, ja Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Antanas Guoga ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Pervenche Berès keskustelun kulusta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić sinisen kortin menettelyn soveltamisesta, Peter van Dalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Paul Tang, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle ja Krišjānis Kariņš.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly ja Sofia Ribeiro.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit ja Dariusz Rosati.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.4.


15. Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000121/2015): Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta neuvostolle: Neuvoston suositus pitkäaikaistyöttömien integroitumisesta työmarkkinoille (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

David Casa PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Javi López S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Yana Toom ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, ja Brando Benifei, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Laura Agea.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly ja Richard Sulík.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Thomas Händel EMPL-valiokunnan puolesta neuvoston suosituksesta pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.5.


16. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

REGI-valiokunta: José Blanco Lópezin tilalle Iratxe García Pérez

ITRE-valiokunta: Soledad Cabezón Ruizin tilalle José Blanco López

ENVI-valiokunta: Iratxe García Pérezin tilalle Soledad Cabezón Ruiz

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


17. Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Eurooppa 2020 -strategian näkymät ja tarkistaminen (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Richard Sulík ECR-ryhmän puolesta ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jane Collins EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ja Siôn Simon.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ja Stanislav Polčák.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien läpinäkyvyys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru esitteli mietinnön.

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Jonás Fernández S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann ja Alfred Sant.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ja Marco Valli.

Puheenvuorot: Valdis Dombrovskis ja Renato Soru.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.10.2015, kohta 10.2.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


19. Pk-yritysten rahoituksen saanti (keskustelu)

Komission julkilausuma: Pk-yritysten rahoituksen saanti (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Antonio Tajani PPE-ryhmän puolesta, Patrizia Toia S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margot Parker EFDD-ryhmän puolesta, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias ja Barbara Kappel.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirron nro V/AB-09/T/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä alueiden komitean määrärahasiirron INF 6/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoja nro 2, 3, 4 ja 5/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 4/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta alueiden komitean määrärahasiirtoja INF 7/2015 ja INF 8/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirrot DEC 29/2015 ja DEC 32/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä määrärahasiirron DEC 30/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto päätti hyväksyä määrärahasiirron nro 1/2015 - Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto.


21. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys INF 7/2015 - Alueiden komitea (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 8/2015 - Alueiden komitea (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2015 - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)): peruuttaa ja korvaa esityksen C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 570.418/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö