Indeks 
Zapisnik
PDF 258kWORD 211k
Srijeda, 28. listopada 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (rasprava)
 5.Nova hrana ***I (rasprava)
 6.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (rasprava)
 7.Glasovanje
  
7.1.Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
  
7.2.Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)
  
7.3.Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II (glasovanje)
  
7.4.Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***II (glasovanje)
  
7.5.Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (glasovanje)
  
7.6.Nova hrana ***I (glasovanje)
  
7.7.Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (glasovanje)
  
7.8.Europska građanska inicijativa (glasovanje)
  
7.9.Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (glasovanje)
  
7.10.Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (glasovanje)
  
7.11.Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Pametne granice (rasprava)
 12.Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) ***I (rasprava)
 13.Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (rasprava)
 14.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. - Koraci prema dovšetku ekonomske i monetarne unije (rasprava)
 15.Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (rasprava)
 16.Sastav odbora
 17.Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (rasprava)
 18.Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira ***I (rasprava)
 19.Pristup MSP-ova financiranju (rasprava)
 20.Prijenos odobrenih sredstava
 21.Podnošenje dokumenata
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o otvaranju privremenog izvanrednog programa potpore za privatno skladištenje određenih sireva i utvrđivanju iznosa potpore unaprijed (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o privremenoj izvanrednoj pomoći poljoprivrednicima u sektoru stočarstva (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 15. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s regulatornim tehničkim standardima kojima se utvrđuju opći uvjeti djelovanja kolegija supervizora (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 16. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o uspostavi plana za odbačeni ulov za ribolov određenih pridnenih vrsta u Sjevernome moru i u vodama Unije u zoni ICES-aII.a (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 22. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za bonitetno vrednovanje u skladu s člankom105. stavkom14. (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 26. listopada 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

Nacrti delegiranih akata kojima je produžen rok za ulaganje prigovora:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe(EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu posebnih zahtjeva za sastojke i informacije u vezi s početnom i prijelaznom hranom za dojenčad te u pogledu zahtjeva za informacije u vezi s prehranom dojenčadi i male djece (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za hranu za posebne medicinske potrebe (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na posebne zahtjeve u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žitarica i dječju hranu (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 25. rujna 2015.

Produženje roka za ulaganje prigovora: 2 mjeseca na zahtjev Europskog parlamenta

Upućeno nadležnom odboru: ENVI


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za oksadiksil i spinetoram u određenim proizvodima ili na njima (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - rok: 17. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za dietofenkarb, mezotrion, metosulam i pirimifos-metil u određenim proizvodima ili na njima (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - rok: 17. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za klorpirifos u ili na određenim proizvodima (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - rok: 23. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu COS-OGA, cerevisana, kalcijeva hidroksida, lecitina, Salix spp cortex, octa, fruktoze, Pepino mosaic soj virusa CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 i Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum soj D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - rok: 14. prosinac 2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


4. Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via predstavio je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Albert Deß (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Peter Liese, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Guillaume Balas, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Zbigniew Kuźmiuk, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-François Jalkh, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Françoise Grossetête, koja je također odgovorilana dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Bronis Ropė i Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli i Paul Brannen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman i Biljana Borzan.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Govorio je Seán Kelly o tijeku postupka "catch the eye" (predsjednik je dao objašnjenja).

Govorio je Giovanni La Via.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika od 28.10.2015..


5. Nova hrana ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson predstavio je izvješće.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jude Kirton-Darling (izvjestiteljica za mišljenje Odbora INTA), Daciana Octavia Sârbu (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AGRI), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pavel Poc, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Joëlle Mélin, u ime Kluba zastupnika ENF-a, i Diane Dodds, nezavisna zastupnica.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger i Biljana Borzan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec i Tibor Szanyi.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i James Nicholson.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.6 zapisnika od 28.10.2015..


6. Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Adam Gierek (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Jan Huitema (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Jens Gieseke, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter Jahr, Seb Dance, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland i Annie Schreijer-Pierik.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller i Arne Gericke.

Govorili su: Karmenu Vella i Julie Girling.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 28.10.2015..


PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

7. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

°
° ° °

Govorili su::

—   Jens Geier, o glasačkom popisu svojeg kluba,

—   Danuta Maria Hübner (izvjestiteljica), u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je zatražila da se glasovanje o njezinom izvješću A8-0286/2015 o Reformi izbornog zakona EU-a odgodi na sljedeću sjednicu, u skladu s člankom 190. stavkom 4. Poslovnika, Jo Leinen, suzizvjestitelj, kako bi podržao taj zahtjev, i Gerolf Annemans, koji se usprotivio tom zahtjevu.
Patlament je odobri navedeni zahtjev.


7.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijela III. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelu koji se odnosi na Komisiju

—   Nacrti izmjena odobrenih sredstava u okviru dijelova I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. i X. Općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. u dijelovima koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Europski revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

Prihvaćanje nacrta amandmana u skladu s odredbama Ugovora zahtijeva glasove većine članova Europskog parlamenta.

(Usvojeni nacrti izmjena nalaze se u prilogu Usvojenim tekstovima” .)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

Prije glasovanja, José Manuel Fernandes (izvjestitelj) predložio je sljedeće tehničke promjene:

Primjedbe:

—   Proračunska linija 04 02 64 „Inicijativa za zapošljavanje mladih”: AM 1435 sadržavat će dodatne primjedbe usvojene u Odboru BUDG, a koje se odnose na spol, obrazovanje i osposobljavanje.

Iznosi:

—   Proračunska linija 11 06 62 01 „Znanstveno savjetovanje i znanje” (AM 478): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 14 064 771 EUR;

—   Nove proračunske linije 18 04 01 01 „Europa za građane — Očuvanje sjećanja i povećanje kapaciteta za građansko sudjelovanje na razini Unije i 18 04 01 02 „Europska građanska inicijativa” (AM 1366): plaćanja će se prilagoditi na iznos od 18 650 000 EUR (razinu iz nacrta proračuna) za prvu liniju, odnosno na iznos od 500 000 EUR za drugu liniju;

—   Proračunska linija 19 02 01 „Odgovor na krizu i krizu u nastajanju” (AM 995): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 156 914 703 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 04 „Sigurnost opskrbe hranom i ishrane te održiva poljoprivreda ” (AM 1373): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 89 783 000 EUR;

—   Proračunska linija 21 02 07 05 „Migracije i azil” (AM 1374): plaćanja će se prulagoditi na iznos od 28 114 291 EUR;

—   Proračunska linija 24 01 07 „Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)” (AM 1389): zadržava razinu iz nacrta proračuna i prilagodit će se na iznos od 53 149 500 EUR kako bi se u obzir uzeo iznos koji je stavljen u rezervu.

Parlament je odobrio predložene prilagodbe.

Govorili su:

James Carver.

Nakon glasovanja, Pierre Gramegna (predsjedatelj Vijeća), osvrnuo se na razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća i dao je svoju suglasnost za sazivanje Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. podstavkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.


7.2. Opći proračun Europske unije za 2016. - svi dijelovi (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0376)

Govorili su:

Ashley Fox predložio je usmeni amandman na stavak 77, koji nije prihvaćen jer mu se 40 zastupnika usprotivilo.

Gérard Deprez (izvjestitelj) podnio je usmeni amandman na stavak 90, koji je usvojen.


7.3. Sud Europske unije: broj sudaca Općeg suda ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim s izmjenama (P8_TA(2015)0377)

Govorili su:

António Marinho e Pinto (izvjestitelj) i Félix Braz (predsjedatelj Vijeća), prije glasovanja.

António Marinho e Pinto, nakon glasovanja i s obzirom na ishod glasovanja, kako bi zatražio da se njegovo ime izbriše iz izvješća.


7.4. Odredbe za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0378)


7.5. Uporaba genetski modificirane hrane i hrane za životinje ***I (glasovanje)

Izvješće Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 u pogledu mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odbijeno

Govorili su: Giovanni La Via (izvjestitelj) kako bi upitao zadržava li Komsiija svoje stajalište, Karmenu Vella (povjerenik Komisije), kako bi potvrdio da ga zadržava i Giovanni La Via kako bi zatražio da se nacrt zakonodavne rezolucije stavi na glasovanje.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (619 za, 58 protiv, 13 uzdržan) odobrio zahtjev.

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nova hrana ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2015)0380)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Odobren kako je usvojen (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisije određenih atmosferskih onečišćivača ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (izvjestiteljica) predložila je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

Govorili su:

Eric Andrieu Podnio je usmeni amandman na amandman 33., koji je usvojen.

Stefan Eck, nakon usvajanja amandmana 33.


7.8. Europska građanska inicijativa (glasovanje)

Izvješće o europskoj građanskoj inicijativi [2014/2257(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju (glasovanje)

Izvješće o Strategiji EU-a za jadransku i jonsku regiju [2014/2214(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0383)

Govorili su:

Anna Maria Corazza Bildt o sudjelovanju Marine Le Pen na glasovanju koje se održalo tog jutra.

Ivan Jakovčić (izvjestitelj) predložio je usmeni amandman na amandman br. 2, koji nije prihvaćen jer mu se 40 zastupnika usprotivilo.


7.10. Kohezijska politika i revizija strategije Europa 2020. (glasovanje)

Izvješće o kohezijskoj politici i reviziji strategije Europa 2020. [2014/2246(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europski strukturni i investicijski fondovi i dobro ekonomsko upravljanje (glasovanje)

Izvješće o europskim strukturnim i investicijskim fondovima i dobrom ekonomskom upravljanju: smjernice za primjenu članka 23. Uredbe o zajedničkim odredbama [2015/2052(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0385).


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:30, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Dimitrios PAPADIMOULIS
potpredsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Pametne granice (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000106/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Paket mjera o pametnim granicama (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000107/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Pametne granice (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes obrazložio je pitanja.

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jussi Halla-aho, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ska Keller, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Diane James, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský i Mariya Gabriel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Rasprava je zaključena.


12. Agencija EU-a za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za osposobljavanje u području provedbe zakona (Cepol) i o stavljanju izvan snage i zamjeni Odluke Vijeća 2005/681/PUP [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál predstavila je izvješće.

Govorio je Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije).

Govorili su: Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Tomáš Zdechovský, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Monika Flašíková Beňová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovoriola na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton i Jiří Pospíšil.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Kinga Gál.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika od 29.10.2015..


13. Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000114/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Vijeću: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2015) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Daljnje postupanje nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes obrazložio je pitanja.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Axel Voss, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Juan Fernando López Aguilar, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jan Philipp Albrecht, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janice Atkinson, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch i Josef Weidenholzer.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker i Tibor Szanyi.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, o daljnjem postupanju nakon usvajanja Rezolucije Europskog parlamenta o elektroničkom masovnom nadzoru građana EU-a 12. ožujka 2014. (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika od 29.10.2015.

°
° ° °

Govorili su: Ivan Jakovčić o klimatizaciji u vijećnici, i Tim Aker.


14. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. - Koraci prema dovšetku ekonomske i monetarne unije (rasprava)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2015. [2015/2210(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Izjava Komisije: Koraci prema dovšetku ekonomske i monetarne unije (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati predstavio je izvješće.

Govorio je Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća).

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Ernest Urtasun (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elisa Ferreira, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio István Ujhelyi, i Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Antanas Guoga, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tim Aker, Pervenche Berès o tijeku rasprave, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, o provođenju postupka postavljanja pitanja podizanjem plave kartice, Peter van Dalen koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Paul Tang, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle i Krišjānis Kariņš.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly i Sofia Ribeiro.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit i Dariusz Rosati.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika od 29.10.2015..


15. Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000121/2015) koje je postavio Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, Vijeću: Preporuka Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel obrazložio je pitanje.

Nicolas Schmit (predsjedatelj Vijeća) odgovorio je na pitanje.

Govorio je David Casa, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorili su: Javi López, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Yana Toom, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Andreas Schwab, i Brando Benifei, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Laura Agea.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly i Richard Sulík.

Govorio je Nicolas Schmit.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Thomas Händel, u ime Odbora EMPL, o preporuci Vijeća o uključivanju dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.5 zapisnika od 29.10.2015..


16. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba S&D primio sljedeće zahtjeve za imenovanje članova odbora:

Odbor REGI: Iratxe García Pérez umjesto Joséa Blanca Lópeza

Odbor ITRE: José Blanco López umjesto Soledad Cabezón Ruiz

Odbor ENVI: Soledad Cabezón Ruiz umjesto Iratxe García Pérez

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


17. Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (rasprava)

Izjava Komisije: Perspektive i revizija strategije Europa 2020. (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Richard Sulík, u ime Kluba zastupnika ECR-a, i Pavel Telička, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jane Collins, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill i Siôn Simon.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel i Stanislav Polčák.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


18. Transparentnost transakcija financiranja vrijednosnih papira ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Danuta Maria Hübner, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jonás Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Stanisław Ożóg, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann i Alfred Sant.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias i Marco Valli.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Renato Soru.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika od 29.10.2015..

(Sjednica je nakratko prekinuta)


19. Pristup MSP-ova financiranju (rasprava)

Izjava Komisije: Pristup MSP-ova financiranju (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Antonio Tajani, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Patrizia Toia, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Amjad Bashir, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Philippe De Backer, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Margot Parker, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias i Barbara Kappel.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


20. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Revizorskog suda br. V/AB-09/T/2015.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Odbora regija INF 6/2015.

U skladu s člankom 25. stavcima 1. i 2. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u vezi s prijenosom odobrenih sredstava Suda europske unije br. 2, 3, 4 i 5/2015.

U skladu s člankom 25. stavkom 1. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u vezi s prijenosom odobrenih sredstava Europskog gospodarskog i socijalnog odbora INF 4/2015.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovor u vezi s prijenosom odobrenih sredstava Odbora regija INF 7/2015 i INF 8/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava Europske komisije DEC 29/2015 i DEC 32/2015.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe Odbor za proračune odlučio je odobriti prijenos odobrenih sredstava DEC 30/2015 - dio III. – Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe Vijeće Europske unije odlučilo je odobriti prijenos odobrenih sredstava br. 1/2015 - dio X. – Europska služba za vanjsko djelovanje.


21. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti Vijeća i Komisije:

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 7/2015 - Odbor regija (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog prijenosa odobrenih sredstava INF 8/2015 - Odbor regija (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 1/2015 - Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Poništava i zamjenjuje C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 33/2015 - dio III. - Komisija (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 570.418/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti