Rodyklė 
Protokolas
PDF 261kWORD 210k
Trečiadienis, 2015 m. spalio 28 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 4.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (diskusijos)
 5.Nauji maisto produktai ***I (diskusijos)
 6.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (diskusijos)
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)
  
7.2.Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)
  
7.3.Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (balsavimas)
  
7.4.Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***II (balsavimas)
  
7.5.Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (balsavimas)
  
7.6.Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)
  
7.7.Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)
  
7.8.Europos piliečių iniciatyva (balsavimas)
  
7.9.ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (balsavimas)
  
7.10.Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (balsavimas)
  
7.11.Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Pažangiai valdomos sienos (diskusijos)
 12.ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ***I (diskusijos)
 13.Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (diskusijos)
 14.Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas - Veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (diskusijos)
 15.Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis
 17.Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (diskusijos)
 18.Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas ***I (diskusijos)
 19.MVĮ galimybės gauti finansavimą (diskusijos)
 20.Asignavimų perkėlimas
 21.Gauti dokumentai
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.30 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pradedama taikyti išskirtinė laikinoji tam tikrų sūrių privataus sandėliavimo pagalbos schema ir iš anksto nustatomas pagalbos dydis (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo15 Spalio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo numatoma laikina išskirtinė pagalba gyvulininkystės sektoriaus ūkininkams (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo15 Spalio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl bendrųjų priežiūros institucijų kolegijų veiklos sąlygų nustatymo (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo16 Spalio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žuvų žvejybai Šiaurės jūroje ir ICES IIa kvadrato Sąjungos vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo22 Spalio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: PECH

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 105 straipsnio 14 dalį papildomos to reglamento nuostatos dėl rizikos ribojimo principais pagrįsto vertinimo techninių reguliavimo standartų (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo26 Spalio 2015

Perduota atsakingam komitetui: perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotųjų aktų projektai, dėl kurių pratęstas prieštaravimų pateikimo terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais pradinio ir tolesnio maitinimo kūdikių mišinių sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais ir su kūdikių bei mažų vaikų maitinimu susijusios informacijos teikimo reikalavimais (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo25 Rugsėjo 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais specialiosios medicininės paskirties maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo25 Rugsėjo 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 papildomas specialiaisiais perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kūdikiams skirtų maisto produktų sudėties ir informacijos apie juos teikimo reikalavimais (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo25 Rugsėjo 2015

Laikotarpio prieštaravimams pareikšti pratęsimas: 2 mėnesiai Europos Parlamento prašymu

Perduota atsakingam komitetui: ENVI


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios oksadiksilo ir spinetoramo liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priedas (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - terminas: 17 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dietofenkarbo, mezotriono, metosulamo ir metilpirimifoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose ar ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - terminas: 17 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios chlorpirifoso liekanų koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - terminas: 23 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 IV priedo nuostatos dėl COS-OGA, cerevizano, kalcio hidroksido, lecitinų, Salix spp. cortex, acto, fruktozės, kiauliauogių mozaikos viruso padermės CH2 izoliato 1906, Verticilium albo-atrum izoliato WCS 850 ir Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum padermės D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - terminas: 14 Gruodžio 2015)
perduota atsakingam komitetui: : ENVI


4. Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Albert Deß (AGRI komiteto nuomonės referentas), Peter Liese PPE frakcijos vardu, Guillaume Balas S&D frakcijos vardu, Zbigniew Kuźmiuk ECR frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė John Stuart Agnew), Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Jean-François Jalkh ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, , nepriklausomas Parlamento narys, Françoise Grossetête (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Bronis Ropė ir Gesine Meissner), Carlos Zorrinho, Richard Ashworth (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli ir Paul Brannen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman ir Biljana Borzan.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Kalbėjo Seán Kelly dėl procedūros „prašau žodžio“ taikymo (Pirmininkas pateikė išaiškinimus).

Kalbėjo Giovanni La Via.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.5 punktas.


5. Nauji maisto produktai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jude Kirton-Darling (INTA komiteto nuomonės referentė), Daciana Octavia Sârbu (AGRI komiteto nuomonės referentė), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, ir Diane Dodds, , nepriklausoma Parlamento narė.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger ir Biljana Borzan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir James Nicholson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.6 punktas.


6. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Adam Gierek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Jahr), Seb Dance S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland ir Annie Schreijer-Pierik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller ir Arne Gericke.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 28 protokolo 7.7 punktas.


PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo::

—   Jens Geier, dėl savo frakcijos balsavimo sąrašo,

—   Danuta Maria Hübner (pranešėja) PPE frakcijos vardu, ji pagal Darbo tvarkos taisyklių 190 straipsnio 4 dalį paprašė atidėti balsavimą dėl jos pranešimo A8-0286/2015 „Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma“ iki kitos plenarinės sesijos, pranešėjas Jo Leinen, jis parėmė prašymą, ir Gerolf Annemans, jis prašymui paprieštaravo.
Parlamentas prašyma patvirtino.


7.1. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto III skirsnio dėl Komisijos asignavimų pakeitimų projektai;

—   Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ir X skirsnių dėl Europos Parlamento, Tarybos, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Europos Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto, Europos ombudsmeno, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų pakeitimų projektai.

Pagal Sutartis tam, kad pakeitimų projektai būtų priimti, už juos turi balsuoti Europos Parlamento narių dauguma.

(Priimti pakeitimų projektai pateikiami priede „Priimti tekstai“.)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

Prieš balsavimą José Manuel Fernandes (pranešėjas) pasiūlė šiuos techninius pakeitimus:

Pastabos:

—   Biudžeto eilutė 04 02 64 „Jaunimo užimtumo iniciatyva“: į 1435 pakeitimą bus įtrauktos papildomos BUDG komitete priimtos pastabos dėl lyties, švietimo ir mokymų.

Sumos:

—   Biudžeto eilutė 11 06 62 01 „Mokslinės rekomendacijos ir žinios“ (478 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 14 064 771 EUR;

—   Naujos biudžeto eilutės 18 04 01 01 „Programa „Europa piliečiams“ – Atminimo stiprinimas ir pilietinio dalyvavimo Europos Sąjungos lygmeniu gebėjimų didinimas“ ir 18 04 01 02 „Europos piliečių iniciatyva“ (1366 pakeitimas): pirmosios eilutės mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 18 650 000 EUR (Vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos), o antrosios eilutės – 500 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 19 02 01 „Reagavimas į krizes ir kylančias krizes“ (995 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 156 914 703 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 04 „Apsirūpinimo maistu bei mitybos saugumas ir tvarus žemės ūkis“ (1373 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 89 783 000 EUR;

—   Biudžeto eilutė 21 02 07 05 „Migracija ir prieglobstis“ (1374 pakeitimas): mokėjimai pakoreguojami ir sudaro 28 114 291 EUR;

—   Biudžeto eilutė 24 01 07 „Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF)“ (1389 pakeitimas): vėl įrašomos biudžeto projekte numatytos sumos sudaro 53 149 500 EUR siekiant atsižvelgti į rezervo sumą.

Pa\rlamentas patvirtino siūlomas korekcijas.

Kalbėjo:

James Carver.

Pierre Gramegna (einantis Tarybos pirmininko pareigas), po balsavimo, jis atkreipė dėmesį į Parlamento ir Tarybos pozicijų skirtumus ir pritarė tam, kad pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 4 dalies c punktą būtų sušauktas Taikinimo komitetas.


7.2. Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrasis biudžetas: visi skirsniai (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto. [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0376)

Kalbėjo:

Ashley Fox pateikė 77 dalies žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.

Gérard Deprez (pranešėjas) pateikė 90 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


7.3. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičiaus padidinimas ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS POZICIJA

Paskelbta, kad patvirtinta su pakeitimais (P8_TA(2015)0377)

Kalbėjo:

António Marinho e Pinto (pranešėjas) ir Félix Braz (einantis Tarybos pirmininko pareigas), prieš balsavimą.

António Marinho e Pinto, po balsavimo, jis, atsižvelgdamas į balsavimo rezultatus, paprašė kad jo pavardė būtų pašalinta iš pranešimo pavadinimo.


7.4. Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatos ***II (balsavimas)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone nuostatų [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

Paskelbta, kad patvirtinta (P8_TA(2015)0378)


7.5. Genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos dėl valstybių narių galimybės apriboti ar uždrausti genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų naudojimą savo teritorijose [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Atmesta

Kalbėjo: Giovanni La Via (pranešėjas), jis paklausė, ar Komisija pour demander si la Commission tebeteikia savo pasiūlymą, Karmenu Vella (Komisijos narys), jis patvirtino, kad Komisija pasiūlymą ir toliau teikia, ir Giovanni La Via, jis paprašė, kad būtų balsuojama dėl teisėkūros rezoliucijos projekto.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (619 balsavo už, 58 – prieš, 13 susilaikė) patenkino prašymą.

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nauji maisto produktai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0380)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P8_TA(2015)0380)


7.7. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtintas su pakeitimais (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (pranešėja) pasiūlė atidėti balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos projekto pagal Darbo tvarkos taisyklių 61 straipsnio 2 dalį.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui. Klausimas grąžinamas iš naujo nagrinėti atsakingam komitetui.

Kalbėjo:

Eric Andrieu pateikė 33 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas.

Stefan Eck, po to, kai buvo priimtas 33 pakeitimas.


7.8. Europos piliečių iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas apie Europos piliečių iniciatyvą [2014/2257(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0382)


7.9. ES strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (balsavimas)

Pranešimas dėl ES strategijos dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono [2014/2214(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0383)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt dėl Marine Le Pen dalyvavimo šios dienos balsavime.

Ivan Jakovčić (pranešėjas) pateikė 2 pakeitimo žodinį pakeitimą, kuris nebuvo priimtas balsuoti, kadangi jam prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių.


7.10. Sanglaudos politika ir strategijos „Europa 2020“ peržiūra (balsavimas)

Pranešimas dėl Sanglaudos politikos ir strategijos „Europa 2020“ peržiūros [2014/2246(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europos struktūriniai ir investicijų fondai ir patikimas ekonomikos valdymas. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairės (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir patikimo ekonomikos valdymo. Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio taikymo gairių [2015/2052(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0385).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 14.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Pažangiai valdomos sienos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000106/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu, Tarybai: Pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinys (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000107/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu, Komisijai: Pažangiai valdomos sienos (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes pristatė klausimus.

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský ir Mariya Gabriel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias ir Ivan Jakovčić.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Nicolas Schmit.

Diskusijos baigtos.


12. ES teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), taip pat panaikinamas ir pakeičiamas Tarybos sprendimas 2005/681/TVR [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Tomáš Zdechovský PPE frakcijos vardu, Monika Flašíková Beňová S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Vicky Maeijer ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, , nepriklausomas Parlamento narys, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos ir Kinga Gál.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 29 protokolo 10.1 punktas.


13. Tolesni veikmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000114/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu, Tarybai: Tolesni veiksmai dėl Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000115/2015), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu, Komisijai: Tolesni veiksmai dėl Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes pristatė klausimus.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Axel Voss PPE frakcijos vardu, Juan Fernando López Aguilar S&D frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, , nepriklausomas Parlamento narys, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Claude Moraes LIBE komiteto vardu, dėl tolesnių veiksmų dėl Europos Parlamento 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: __[A36074]__.

°
° ° °

Kalbėjo: Ivan Jakovčić, dėl oro kondicionavimo plenarinių posėdžių salėje, ir Tim Aker.


14. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas - Veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro: 2015 m. prioritetų įgyvendinimas [2015/2210(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Komisijos pareiškimas: Veiksmai link ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Nils Torvalds (BUDG komiteto nuomonės referentas), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komiteto nuomonės referentas), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komiteto nuomonės referentė), Ernest Urtasun (FEMM komiteto nuomonės referentas) (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Burkhard Balz PPE frakcijos vardu, Elisa Ferreira S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė István Ujhelyi), ir Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Antanas Guoga ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tim Aker), Pervenche Berès, dėl diskusijų eigos, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Patrick O'Flynn), Ivan Jakovčić, dėl to, kaip taikoma mėlynosios kortelės procedūra, Peter van Dalen (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Tang), Miguel Viegas, Andreas Schwab (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Paul Tang (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter van Dalen), Miguel Urbán Crespo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly ir Sofia Ribeiro.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit ir Dariusz Rosati.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 29 protokolo 10.4 punktas.


15. Tarybos rekomendacija dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000121/2015), kurį pateikė Thomas Händel EMPL komiteto vardu, Tarybai: Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel pristatė klausimą.

Nicolas Schmit (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo David Casa PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ulrike LUNACEK
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Javi López S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Yana Toom ALDE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Andreas Schwab) ir Brando Benifei, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Laura Agea).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly ir Richard Sulík.

Kalbėjo Nicolas Schmit.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Thomas Händel EMPL komiteto vardu, dėl Tarybos rekomendacijos dėl ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 29 protokolo 10.5 punktas.


16. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

REGI komitetas: Iratxe García Pérez vietoj José Blanco López

ITRE komitetas: José Blanco López vietoj Soledad Cabezón Ruiz

ENVI komitetas: Soledad Cabezón Ruiz vietoj Iratxe García Pérez

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


17. Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Strategijos „Europa 2020“ perspektyvos ir peržiūra (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Richard Sulík ECR frakcijos vardu, ir Pavel Telička ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Jane Collins EFDD frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, , nepriklausomas Parlamento narys, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill ir Siôn Simon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


18. Vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių skaidrumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenų teikimo ir skaidrumo [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Jonás Fernández S&D frakcijos vardu, Stanisław Ożóg ECR frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann ir Alfred Sant.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias ir Marco Valli.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Renato Soru.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 10 29 protokolo 10.2 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)


19. MVĮ galimybės gauti finansavimą (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: MVĮ galimybės gauti finansavimą (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Antonio Tajani PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Amjad Bashir ECR frakcijos vardu, Philippe De Backer ALDE frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Margot Parker EFDD frakcijos vardu, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Notis Marias ir Barbara Kappel.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


20. Asignavimų perkėlimas

Vadovaujantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė pritarti Audito Rūmų asignavimų perkelimui Nr. V/AB-09/T/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė pritarti Regionų komiteto asignavimų perkėlimui INF 6/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimui Nr. 2, 3, 4 ir 5/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 25 straipsnio 1 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto asignavimų perkėlimui INF 4/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Regionų komiteto asignavimų perkėlimui INF 7/2015 ir INF 8/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 29/2015 ir DEC 32/2015.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 3 dalimi, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą DEC 30/2015 – III skirsnis – Komisija.

Vadovaujantis Finansinio reglamento 27 straipsnio 4 dalimi, Europos Sąjungos Taryba nusprendė patvirtinti asignavimų perkėlimą Nr. 1/2015 – X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba.


21. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Tarybos ir Komisijos

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 7/2015. Regionų komitetas (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 8/2015. Regionų komitetas (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2015. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)). Panaikina ir pakeičia C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Paisūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 33/2015 asignavimus. III skirsnis - Komisija (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 570.418/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.35 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Teisinė informacija - Privatumo politika