Indekss 
Protokols
PDF 261kWORD 209k
Trešdiena, 2015. gada 28. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (debates)
 5.Jaunā pārtika ***I (debates)
 6.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (debates)
 7.Balsošanas laiks
  
7.1.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)
  
7.2.Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)
  
7.3.Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (balsošana)
  
7.4.Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II (balsošana)
  
7.5.Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (balsošana)
  
7.6.Jaunā pārtika ***I (balsošana)
  
7.7.Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)
  
7.8.Eiropas pilsoņu iniciatīva (balsošana)
  
7.9.ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (balsošana)
  
7.10.Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (balsošana)
  
7.11.Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Viedrobežas (debates)
 12.ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) ***I (debates)
 13.Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (debates)
 14.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana - Virzība uz Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu (debates)
 15.Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (debates)
 16.Komiteju sastāvs
 17.Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (debates)
 18.Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība ***I (debates)
 19.Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem (debates)
 20.Apropriāciju pārvietojumi
 21.Dokumentu iesniegšana
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.30.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta summu (C(2015)06945 – 2015/2914(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 15. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu lopkopības nozaru lauksaimniekiem (C(2015)06947 – 2015/2918(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 15. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē uzraudzības iestāžu kolēģiju darbības vispārējos nosacījumus (C(2015)06999 – 2015/2919(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 16. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā (C(2015)07145 – 2015/2925(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 22. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz piesardzīgas vērtēšanas regulatīviem tehniskajiem standartiem saskaņā ar 105. panta 14. punktu (C(2015)07245 – 2015/2929(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 26. oktobri.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Deleģēto aktu projekti, kuriem ir pagarināts termiņš iebildumu izteikšanai.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro maisījumiem zīdaiņiem un papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un attiecībā uz informācijas prasībām saistībā ar zīdaiņu un mazu bērnu ēdināšanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētai pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 25. septembri.

Iebildumu izteikšanas termiņa pagarinājums: 2 mēneši pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu groza attiecībā uz oksadiksila un spinetorāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz dietofenkarba, mezotriona, metosulāma un pirimifosmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termiņš: 2015. gada 17. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu groza attiecībā uz hlorpirifosa maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termiņš: 2015. gada 23. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz COS-OGA, cerevizānu, kalcija hidroksīdu, lecitīniem, Salix spp. cortex, etiķi, fruktozi, Pepino mosaic vīrusa celma CH2 izolātu 1906, Verticillium albo-atrum izolātu WCS850 un Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum celmu D747 groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumu (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termiņš: 2015. gada 14. decembris).
Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


4. Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0305/2015).

Giovanni La Via iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Albert Deß (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Peter Liese PPE grupas vārdā, Guillaume Balas S&D grupas vārdā, Zbigniew Kuźmiuk ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva John Stuart Agnew, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Jean-François Jalkh ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bronis Ropė un Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli un Paul Brannen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman un Biljana Borzan.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Uzstājās Seán Kelly, komentējot brīvā mikrofona procedūras norisi (sēdes vadītājs sniedza paskaidrojumus).

Uzstājās Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.5. punkts.


5. Jaunā pārtika ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0046/2014).

James Nicholson iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jude Kirton-Darling (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Daciana Octavia Sârbu (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā un Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger un Biljana Borzan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec un Tibor Szanyi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un James Nicholson.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.6. punkts.


6. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0249/2015).

Julie Girling iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Adam Gierek (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jan Huitema (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Jens Gieseke PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Jahr, Seb Dance S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Merja Kyllönen GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā, Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland un Annie Schreijer-Pierik.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller un Arne Gericke.

Uzstājās Karmenu Vella un Julie Girling.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 28.10.2015. protokola 7.7. punkts.


SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās:

—   Jens Geier par savas grupas balsošanas sarakstu,

—   Danuta Maria Hübner (referente) PPE grupas vārdā, prasot pārcelt balsošanu par savu ziņojumu A8-0286/2015 par Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reformu uz nākamo sesiju saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, līdzreferents Jo Leinen, atbalstot šo pieprasījumu, un Gerolf Annemans, iebilstot pret šo pieprasījumu.
Parlaments apstiprināja šo pieprasījumu.


7.1. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekts — visas iedaļas (balsošana)

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta III iedaļā iekļautajām apropriācijām (Komisija);

—   Grozījumu projekti Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX un X iedaļā iekļautajām apropriācijām (Eiropas Parlaments, Padome, Tiesa, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Reģionu komiteja, Eiropas Ombuds, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un Eiropas Ārējās darbības dienests).

Līgumu noteikumos ir paredzēts — lai grozījumu projektus pieņemtu, par tiem ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.

(Pieņemtie grozījumu projekti ir iekļauti “Pieņemto tekstu” pielikumā.)

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

Pirms balsošanas uzstājās José Manuel Fernandes (referents), ierosinot šādas tehniskas izmaiņas:

Piezīmes

— 04 02 64. pozīcija “Jaunatnes nodarbinātības ierosme”: grozījumā Nr. 1435 tiks ietvertas Budžeta komitejas pieņemtās papildu piezīmes par dzimumu, izglītību un apmācību;

Summas

— 11 06 62 01. pozīcija “Zinātniskie ieteikumi un informācija” (grozījums Nr. 478): maksājumu summa tiks noteikta EUR 14 064 771 apmērā;

— jauna 18 04 01 01. pozīcija “Eiropa pilsoņiem — Stiprināt vēsturisko atmiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Savienības līmenī” un jauna 18 04 01 02. pozīcija “Eiropas pilsoņu iniciatīva” (grozījums Nr. 1366): maksājumu summa tiks noteikta EUR 18 650 000 apmērā (budžeta projekta atjaunošana) pirmajā pozīcijā un EUR 500 000 apmērā otrajā pozīcijā;

— 19 02 01. pozīcija “Reaģēšana krīzes gadījumā un iespējamas krīzes” (grozījums Nr. 995): maksājumu summa tiks noteikta EUR 156 914 703 apmērā;

— 21 02 07 04. pozīcija “Pārtikas un uztura nodrošinājums un ilgtspējīga lauksaimniecība” (grozījums Nr. 1373): maksājumu summa tiks noteikta EUR 89 783 000 apmērā;

— 21 02 07 05. pozīcija “Migrācijas un patvēruma jautājumi” (grozījums Nr. 1374): maksājumu summa tiks noteikta EUR 28 114 291 apmērā;

— 24 01 07. pozīcijā “Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)” (grozījums Nr. 1389) tiek atjaunots budžeta projekts, un finansējums tiks noteikts EUR 53 149 500 apmērā, lai ņemtu vērā rezervē iekļauto summu.

Parlaments pieņēma ierosinātās izmaiņas.

Uzstāšanās

Uzstājās James Carver.

Pēc balsošanas uzstājās Pierre Gramegna (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs), norādot uz atšķirībām Parlamenta un Padomes nostājās un paužot piekrišanu tam, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. panta 4. punkta c) apakšpunktu tiek sasaukta Samierināšanas komiteja.


7.2. Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta projektu [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Budžeta komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Gérard Deprez (A8-0298/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0376).

Uzstāšanās

Ashley Fox iesniedza mutisku grozījumu 77. punktam, taču tas netika pieņemts, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.

Gérard Deprez (referents) iesniedza mutisku grozījumu 90. punktam, un to pieņēma.


7.3. Eiropas Savienības Tiesa — tiesnešu skaits Vispārējā tiesā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2015)0377).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās António Marinho e Pinto (referents) un Félix Braz (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Pēc balsošanas uzstājās António Marinho e Pinto, kas, ņemot vērā balsošanas rezultātus, prasīja, lai viņa vārds tiktu svītrots no ziņojuma.


7.4. Noteikumi attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0295/2015).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

Pasludināts par apstiprinātu (P8_TA(2015)0378).


7.5. Ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 1829/2003 groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētas pārtikas un barības lietošanu savā teritorijā [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0305/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstājās Giovanni La Via (referents), vēloties zināt, vai Komisija saglabā savu priekšlikumu, Karmenu Vella (Komisijas loceklis), apstiprinot, ka priekšlikums tiek saglabāts, un Giovanni La Via, pieprasot balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (619 par, 58 pret, 13 atturas).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0379).


7.6. Jaunā pārtika ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jauno pārtiku [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: James Nicholson (A8-0046/2014).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts pieņemtajā versijā (P8_TA(2015)0380).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0380).


7.7. Dažu atmosfēru piesārņojošo vielu emisiju samazināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0249/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0381).

Julie Girling (referente) saskaņā ar Reglamenta 61. panta 2. punktu ierosināja balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu atlikt.

Parlaments priekšlikumu apstiprināja. Līdz ar to jautājums ir nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

Uzstāšanās

Eric Andrieu iesniedza mutisku grozījumu grozījumam Nr. 33, un to pieņēma.

Pēc grozījuma Nr. 33 pieņemšanas uzstājās Stefan Eck.


7.8. Eiropas pilsoņu iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu [2014/2257(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0382).


7.9. ES stratēģija attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu [2014/2214(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0383).

Uzstāšanās

Anna Maria Corazza Bildt komentēja Marine Le Pen dalību šīs dienas balsošanā.

Ivan Jakovčić (referents) ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 2, taču to nepieņēma, jo pret to iebilda vairāk nekā 40 deputāti.


7.10. Kohēzijas politika un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšana (balsošana)

Ziņojums par kohēzijas politiku un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšanu [2014/2246(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Fernando Ruas (A8-0277/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0384).


7.11. Eiropas strukturālie un investīciju fondi un pareiza ekonomikas pārvaldība (balsošana)

Ziņojums par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai [2015/2052(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: José Blanco López (A8-0268/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0385).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Viedrobežas (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000106/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Viedrobežu tiesību aktu pakete (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000107/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Viedrobežu tiesību aktu pakete (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015).

Claude Moraes izvērsa jautājumus.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský un Mariya Gabriel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Monika Flašíková Beňová, Notis Marias un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Nicolas Schmit.

Debates tika slēgtas.


12. ES Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un atceļ un aizstāj Padomes Lēmumu 2005/681/TI [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Kinga Gál (A8-0048/2015).

Kinga Gál iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jens Geier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Tomáš Zdechovský PPE grupas vārdā, Monika Flašíková Beňová S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Vicky Maeijer ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Kinga Gál.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.10.2015. protokola 10.1. punkts.


13. Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000114/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2015) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015).

Claude Moraes izvērsa jautājumus.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Axel Voss PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker un Tibor Szanyi.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Claude Moraes LIBE komitejas vārdāpar turpmākajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.10.2015. protokola 10.3. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Ivan Jakovčić par gaisa kondicionēšanu plenārsēžu zālē un Tim Aker.


14. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2015. gada prioritāšu īstenošana - Virzība uz Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu (debates)

Ziņojums par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2015. gada prioritāšu īstenošana [2015/2210(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Dariusz Rosati (A8-0307/2015).

Komisijas paziņojums: Virzība uz Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšanu (2015/2907(RSP)).

Dariusz Rosati iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Nils Torvalds (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Sergio Gutiérrez Prieto (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Ernest Urtasun (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Burkhard Balz PPE grupas vārdā, Elisa Ferreira S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva István Ujhelyi, un Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Antanas Guoga ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tim Aker, Pervenche Berès par debašu norisi, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić par zilās kartītes jautājumu procedūras īstenošanu, Peter van Dalen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Paul Tang, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly un Sofia Ribeiro.

Uzstājās Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit un Dariusz Rosati.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.10.2015. protokola 10.4. punkts.


15. Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000121/2015) un kuru uzdeva Thomas Händel EMPL komitejas vārdā Padomei: Padomes Ieteikums par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015).

Thomas Händel izvērsa jautājumu.

Nicolas Schmit (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās David Casa PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Javi López S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Yana Toom ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andreas Schwab, un Brando Benifei, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Laura Agea.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly un Richard Sulík.

Uzstājās Nicolas Schmit.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Thomas Händel EMPL komitejas vārdā – par Padomes ieteikumu par ilgtermiņa bezdarbnieku integrāciju darba tirgū (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.10.2015. protokola 10.5. punkts.


16. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

REGI komiteja: Iratxe García Pérez — José Blanco López vietā;

ITRE komiteja: José Blanco López — Soledad Cabezón Ruiz vietā;

ENVI komiteja: Soledad Cabezón Ruiz — Iratxe García Pérez vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


17. Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (debates)

Komisijas paziņojums: Stratēģijas "Eiropa 2020" turpmākās perspektīvas un pārskatīšana (2015/2904(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā un Pavel Telička ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Jane Collins EFDD grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill un Siôn Simon.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel un Stanislav Polčák.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


18. Vērtspapīru finansēšanas darījumu pārredzamība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem un to pārredzamību [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Renato Soru (A8-0120/2015).

Renato Soru iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Jonás Fernández S&D grupas vārdā, Stanisław Ożóg ECR grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann un Alfred Sant.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias un Marco Valli.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Renato Soru.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.10.2015. protokola 10.2. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


19. Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem (debates)

Komisijas paziņojums: Finansējuma pieejamība maziem un vidējiem uzņēmumiem (2015/2906(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Antonio Tajani PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Amjad Bashir ECR grupas vārdā, Philippe De Backer ALDE grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Margot Parker EFDD grupas vārdā, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Notis Marias un Barbara Kappel.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


20. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-09/T/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 6/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. un 2. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Savienības Tiesas apropriāciju pārvietojumiem Nr. 2, 3, 4 un 5/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 4/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Reģionu komitejas apropriāciju pārvietojumiem INF 7/2015 un INF 8/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 29/2015 un DEC 32/2015.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 30/2015, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu Nr. 1/2015, X iedaļa — Eiropas Ārējās darbības dienests.


21. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 7/2015 — Reģionu komiteja (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 – 2015/2265(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2015 — Reģionu komiteja (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 – 2015/2266(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2015 — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) atceļ un aizstāj C8-0310/2015 (N8-0071/2015 – 2015/2261(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 33/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 – 2015/2271(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 570.418/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridisks paziņojums - Privātuma politika