Index 
Notulen
PDF 265kWORD 181k
Woensdag 28 oktober 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (debat)
 5.Nieuwe voedingsmiddelen ***I (debat)
 6.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (debat)
 7.Stemmingen
  
7.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)
  
7.2.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)
  
7.3.Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (stemming)
  
7.4.Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II (stemming)
  
7.5.Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (stemming)
  
7.6.Nieuwe voedingsmiddelen ***I (stemming)
  
7.7.Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)
  
7.8.Europees burgerinitiatief (stemming)
  
7.9.Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (stemming)
  
7.10.Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (stemming)
  
7.11.De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Slimme grenzen (debat)
 12.EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) ***I (debat)
 13.Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (debat)
 14.Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 - Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (debat)
 15.Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (debat)
 16.Samenstelling commissies
 17.Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (debat)
 18.Transparantie van effectenfinancieringstransacties ***I (debat)
 19.Toegang tot financiering voor kmo's (debat)
 20.Kredietoverschrijvingen
 21.Ingekomen stukken
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot opening van een tijdelijke buitengewone steunregeling voor de particuliere opslag van bepaalde soorten kaas en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2015

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van tijdelijke buitengewone steun voor landbouwers in de veehouderijsectoren (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 15 oktober 2015

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de algemene voorwaarden voor het functioneren van colleges van toezichthouders (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 16 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot vaststelling van een teruggooiplan voor bepaalde demersale visserijen in de Noordzee en de wateren van de Unie van ICES-sector IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 22 oktober 2015

verwezen naar ten principale: PECH

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende prudente waardering op grond van artikel 105, lid 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 oktober 2015

verwezen naar ten principale: ECON

Ontwerpen van gedelegeerde handelingen waarvoor de termijn voor de indiening van bezwaren is verlengd:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters (C(2015)06478 - 2015/2861(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik (C(2015)06482 - 2015/2862(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding (C(2015)06507 - 2015/2863(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2015

Verlenging van de termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden op verzoek van het Europees Parlement

verwezen naar ten principale: ENVI


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten van oxadixyl en spinetoram in of op bepaalde producten (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termijn : 17 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor diethofencarb, mesotrione, metosulam en pirimifos-methyl in of op bepaalde producten (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termijn : 17 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor chloorpyrifos in of op bepaalde producten (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termijn : 23 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft COS-OGA, cerevisaan, calciumhydroxide, lecithinen, Salix spp cortex, azijn, fructose, pepinomozaïekvirus stam CH2 isolaat 1906, Verticillium albo-atrum isolaat WCS850 en Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum stam D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termijn : 14 december 2015)
verwezen naar ten principale: : ENVI


4. Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Guillaume Balas, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Jean-François Jalkh, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bronis Ropė en Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli en Paul Brannen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman en Biljana Borzan.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, over het verloop van de "catch the eye"-procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 28.10.2015.


5. Nieuwe voedingsmiddelen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jude Kirton-Darling (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Daciana Octavia Sârbu (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Pavel Poc, namens de S&D-Fractie, Bolesław G. Piecha, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, en Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger en Biljana Borzan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en James Nicholson.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 van de notulen van 28.10.2015.


6. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Gierek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland en Annie Schreijer-Pierik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 28.10.2015.


VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door:

—   Jens Geier, over de stemlijst van zijn fractie,

—   Danuta Maria Hübner (rapporteur), namens de PPE-Fractie, die overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement vraagt om de stemming over haar verslag A8-0286/2015 over de hervorming van de kieswet van de EU tot de volgende vergaderperiode uit te stellen, Jo Leinen, corapporteur, om dit verzoek te steunen, en Gerolf Annemans, ertegen.
Het Parlement willigt het verzoek in.


7.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)

—   Ontwerpamendementen op de kredieten van Afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2016 betreffende de Commissie;

—   Ontwerpamendementen op de Afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X van de algemene begroting voor 2016 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's, de Europese Ombudsman, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de Europese Dienst voor extern optreden.

Volgens de Verdragen is voor aanneming van de ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Parlement vereist.

(De aangenomen ontwerpamendementen zijn opgenomen in de bijlage "Aangenomen teksten".)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Vóór de stemming heeft José Manuel Fernandes (rapporteur) de volgende technische wijzigingen voorgesteld:

Opmerkingen:

—   Lijn 04 02 64 "Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren": AM 1435 zal de door de commissie BUDG aangenomen aanvullende opmerkingen over gender, onderwijs en opleiding bevatten.

Bedragen:

—   Lijn 11 06 62 01 "Wetenschappelijk advies en kennis" (AM 478): de betalingen zullen worden aangepast tot 14 064 771 EUR;

—   Nieuwe lijnen 18 04 01 01 "Europa voor de burger- Het gedenken en de capaciteit voor burgerparticipatie op het niveau van de Unie versterken" en 18 04 01 02 "Europees burgerinitiatief" (AM 1366): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 18 650 000 EUR (wederopneming van de ontwerpbegroting) op de eerste lijn, en tot 500 000 EUR op de tweede lijn;

—   Lijn 19 02 01 "Respons op crises en opkomende crises" (AM 995): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 156 914 703 EUR;

—   Lijn 21 02 07 04 "Voedsel- en voedingszekerheid en duurzame landbouw" (AM 1373): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 89 783 000 EUR;

—   Lijn 21 02 07 05 "Migratie en asiel" (AM 1374): de betalingskredieten zullen worden aangepast tot 28 114 291 EUR;

—   Lijn 24 01 07 "Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)" (AM 1389): wederopneming van de ontwerpbegroting en aanpassing tot 53 149 500 EUR om rekening te houden met het bedrag in de reserve.

Het Parlement heeft de voorgestelde aanpassingen goedgekeurd.

Het woord werd gevoerd door:

James Carver.

Na de stemming heeft Pierre Gramegna (fungerend voorzitter van de Raad) kennis genomen van de verschillen tussen het standpunt van het Parlement en dat van de Raad en zijn goedkeuring gehecht aan de bijeenroeping van het bemiddelingscomité overeenkomstig artikel 314, lid 4, letter c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.


7.2. Algemene begroting van de Europese Unie voor 2016 – alle afdelingen (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0376)

Het woord werd gevoerd door:

Ashley Fox, die een mondeling amendement op paragraaf 77 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen, omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Gérard Deprez (rapporteur), die een mondeling amendement op paragraaf 90 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


7.3. Hof van Justitie van de Europese Unie: aantal rechters bij het Gerecht ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0377)

Het woord werd gevoerd door:

António Marinho e Pinto (rapporteur) en Félix Braz (fungerend voorzitter van de Raad), vóór de stemming.

António Marinho e Pinto, na de stemming, gezien de uitslag daarvan, om te verzoeken dat zijn naam wordt geschrapt in het verslag.


7.4. Bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0378)


7.5. Gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via (rapporteur) om te vragen of de Commissie haar voorstel handhaaft, Karmenu Vella (lid van de Commissie), om de handhaving te bevestigen, en Giovanni La Via, die wenst dat de ontwerpwetgevingsresolutie in stemming wordt gebracht.

Bij ES (619 voor, 58 tegen, 13 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nieuwe voedingsmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Als geamendeerd goedgekeurd (P8_TA(2015)0380)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (rapporteur) stelt voor de stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie overeenkomstig artikel 61, lid 2, van het Reglement uit te stellen.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.

Het woord werd gevoerd door:

Eric Andrieu, die een mondeling amendement op amendement 33 indiende, dat in aanmerking werd genomen.

Stefan Eck, na de aanneming van amendement 33.


7.8. Europees burgerinitiatief (stemming)

Verslag over het Europees burgerinitiatief [2014/2257(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0382)


7.9. Een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio (stemming)

Verslag over een strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio [2014/2214(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0383)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt, over de deelname van Marine Le Pen aan de stemming van vandaag.

Ivan Jakovčić (rapporteur), die een mondeling amendement op amendement 2 indiende, dat niet in aanmerking werd genomen omdat meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.


7.10. Cohesiebeleid en evaluatie van de Europa 2020-strategie (stemming)

Verslag over het cohesiebeleid en de evaluatie van de Europa 2020-strategie [2014/2246(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0384)


7.11. De Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur (stemming)

Verslag over de Europese structuur- en investeringsfondsen en gezond economisch bestuur: richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van artikel 23 van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen [2015/2052(INI)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0385).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Slimme grenzen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000106/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Slimmegrenzenpakket (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000107/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Slimmegrenzenpakket (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes licht de vragen toe.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Edouard Ferrand, namens de ENF-Fractie, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský en Mariya Gabriel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Monika Flašíková Beňová, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Nicolas Schmit.

Het debat wordt gesloten.


12. EU-agentschap voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol) en tot intrekking en vervanging van Besluit 2005/681/JBZ van de Raad [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie, Monika Flašíková Beňová, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Kinga Gál.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 29.10.2015.


13. Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000114/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2015) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes licht de vragen toe.

VOORZITTER: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Ondervoorzitter

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss, namens de PPE-Fractie, Juan Fernando López Aguilar, namens de S&D-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig elektronisch toezicht op EU-burgers (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 29.10.2015.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Ivan Jakovčić, over de airconditioning in de vergaderzaal, en Tim Aker.


14. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 - Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (debat)

Verslag over het Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 [2015/2210(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Verklaring van de Commissie: Stappen ter voltooiing van de Economische en Monetaire Unie (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad).

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Ernest Urtasun (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Burkhard Balz, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van István Ujhelyi, en Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antanas Guoga, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tim Aker, Pervenche Berès, over het verloop van het debat, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, over de toepassing van de "blauwe kaart"-procedure, Peter van Dalen die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Paul Tang, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly en Sofia Ribeiro.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit en Dariusz Rosati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.4 van de notulen van 29.10.2015.


15. Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000121/2015) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Raad: Aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel licht de vraag toe.

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door David Casa, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Javi López, namens de S&D-Fractie, Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, Yana Toom, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andreas Schwab, en Brando Benifei, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Laura Agea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly en Richard Sulík.

Het woord wordt gevoerd door Nicolas Schmit.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, over de aanbeveling van de Raad betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 29.10.2015.


16. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie REGI: Iratxe García Pérez in de plaats van José Blanco López

Commissie ITRE: José Blanco López in de plaats van Soledad Cabezón Ruiz

Commissie ENVI: Soledad Cabezón Ruiz in de plaats van Iratxe García Pérez

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


17. Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (debat)

Verklaring van de Commissie: Vooruitzichten en toetsing van de Europa 2020-strategie (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Richard Sulík, namens de ECR-Fractie, en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Jane Collins, namens de EFDD-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill en Siôn Simon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


18. Transparantie van effectenfinancieringstransacties ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rapportage en de transparantie van effectenfinancieringstransacties [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias en Marco Valli.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis en Renato Soru.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.2 van de notulen van 29.10.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


19. Toegang tot financiering voor kmo's (debat)

Verklaring van de Commissie: Toegang tot financiering voor kmo's (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Margot Parker, namens de EFDD-Fractie, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias en Barbara Kappel.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het debat wordt gesloten.


20. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijving nr. V/AB-09/T/2015 van de Rekenkamer goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijving INF 6/2015 van het Comité van de Regio's goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 25, leden 1 en 2, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen nr. 2, 3, 4 en 5/2015 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 4/2015 van het Economisch en Sociaal Comité.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijvingen INF 7/2015 en INF 8/2015 van het Comité van de Regio's.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijvingen DEC 29/2015 en DEC 32/2015 van de Europese Commissie goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 3, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten kredietoverschrijving DEC 30/2015 - Afdeling III – Commissie goed te keuren.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie besloten kredietoverschrijving nr. 1/2015 - Afdeling X – Europese Dienst voor extern optreden goed te keuren.


21. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 7/2015 - Comité van de Regio's (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 8/2015 - Comité van de Regio's (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2015 - Europees Economisch en Sociaal Comité (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 - 2015/2270(GBD)) Annuleert en vervangt C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 570.418/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Juridische mededeling - Privacybeleid