Indeks 
Protokół
PDF 267kWORD 213k
Środa, 28 października 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (debata)
 5.Nowa żywność ***I (debata)
 6.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje (głosowanie)
  
7.2.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (głosowanie)
  
7.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (głosowanie)
  
7.4.Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II (głosowanie)
  
7.5.Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (głosowanie)
  
7.6.Nowa żywność ***I (głosowanie)
  
7.7.Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)
  
7.8.Europejska inicjatywa obywatelska (głosowanie)
  
7.9.Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (głosowanie)
  
7.10.Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (głosowanie)
  
7.11.Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Inteligentne granice (debata)
 12.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (debata)
 13.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (debata)
 14.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 - Działania na rzecz ukończenia Unii gospodarczej i walutowej (debata)
 15.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (debata)
 16.Skład komisji
 17.Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (debata)
 18.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (debata)
 19.Dostęp MŚP do finansowania (debata)
 20.Przesunięcie środków
 21.Składanie dokumentów
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające tymczasowy nadzwyczajny system dopłat do prywatnego przechowywania niektórych serów oraz ustalające z góry stawkę dopłat (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 15 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- rozporządzenie delegowane Komisji (UE) uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących określania ogólnych warunków funkcjonowania kolegiów organów nadzoru (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 16 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów dla niektórych połowów gatunków dennych w Morzu Północnym i w wodach Unii rejonu ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: PECH

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ostrożnej wyceny zgodnie z art. 105 ust. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 października 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekty aktów delegowanych, w stosunku do których przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu preparatów do początkowego żywienia niemowląt i preparatów do dalszego żywienia niemowląt oraz informacji na ich temat, a także w odniesieniu do informacji dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz informacji na jej temat (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu produktów zbożowych przetworzonych i żywności dla dzieci oraz informacji na ich temat (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące na wniosek Parlamentu Europejskiego

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości oksadiksylu i spinetoramu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termin: 17 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dietofenkarbu, mezotrionu, metosulamu i pirymifosu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termin: 17 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chloropiryfosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termin: 23 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do COS-OGA, cerewisanu, wodorotlenku wapnia, lecytyn, Salix spp cortex, octu, fruktozy, wirusa mozaiki pepino, szczep CH2, izolat 1906, Verticillium albo-atrum, izolat WCS850 oraz Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, szczep D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termin: 14 grudnia 2015 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI


4. Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Albert Deß (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Peter Liese w imieniu grupy PPE, Guillaume Balas w imieniu grupy S&D, Zbigniew Kuźmiuk w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Jean-François Jalkh w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Françoise Grossetête, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bronisa Ropė i Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli i Paul Brannen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman i Biljana Borzan.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Głos zabrał Seán Kelly w sprawie przebiegu procedury pytań z sali (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrał Giovanni La Via.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 28.10.2015.


5. Nowa żywność ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Jude Kirton-Darling (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), Daciana Octavia Sârbu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Pavel Poc w imieniu grupy S&D, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF i Diane Dodds niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger i Biljana Borzan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i James Nicholson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 protokołu z dnia 28.10.2015.


6. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Adam Gierek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Jahra, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland i Annie Schreijer-Pierik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller i Arne Gericke.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 28.10.2015.


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali::

—   Jens Geier, w sprawie listy do głosowania swojej grupy,

—   Danuta Maria Hübner (sprawozdawczyni) w imieniu grupy PPE, która wystąpiła z wnioskiem o przełożenie głosowania nad jej sprawozdaniem A8-0286/2015 w sprawie reformy ordynacji wyborczej w UE na najbliższą sesję, zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, Jo Leinen, współsprawozdawca, udzielając poparcia wnioskowi, i Gerolf Annemans, wyrażając wobec niego sprzeciw.
Parlament przyjął wniosek.


7.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 – wszystkie sekcje (głosowanie)

—   Projekt poprawek do środków przewidzianych w sekcji 3 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 w odniesieniu do Komisji;

—   Projekt poprawek do środków przewidzianych w sekcjach 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego, Rady, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

Zgodnie z postanowieniami Traktatów do przyjęcia projektów poprawek wymagana jest większość głosów członków Parlamentu Europejskiego.

(Przyjęte projekty poprawek znajdują się w załączniku do dokumentu „Przyjęte teksty”.)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Przed głosowaniem José Manuel Fernandes (sprawozdawca) zaproponował następujące zmiany techniczne:

Uwagi:

   Linia 04 02 64 „Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”: AM 1435 będzie zawierała przyjęte w komisji BUDG dodatkowe uwagi dotyczące płci, edukacji i szkoleń.

Kwoty:

–   Linia 11 06 62 01 „Doradztwo naukowe i wiedza” (AM 478): płatności zostaną skorygowane do kwoty 14 064 771 EUR;

–   Nowe linie 18 04 01 01 „Europa dla Obywateli” — Wzmocnienie pamięci o przeszłości oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej na szczeblu Unii” i 18 04 01 02 „Europejska inicjatywa obywatelska” (AM 1366): płatności zostaną skorygowane do kwoty 18 650 000 EUR (przywrócenie projektu budżetu) w pierwszej linii i do kwoty 500 000 EUR w drugiej;

–   Linia 19 02 01 „Reagowanie w sytuacjach kryzysu lub początku kryzysu” (AM 995): płatności zostaną skorygowane do kwoty 156 914 703 EUR;

–   Linia 21 02 07 04 „Bezpieczeństwo żywności i żywienia oraz zrównoważone rolnictwo” (AM 1373): płatności zostaną skorygowane do kwoty 89 783 000 EUR;

–   Linia 21 02 07 05 „Migracja i azyl” (AM 1374): płatności zostaną skorygowane do kwoty 28 114 291 EUR;

–   Linia 24 01 07 „Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)” (AM 1389) – przywrócenie projektu budżetu i korekta do kwoty 53 149 500 EUR w celu uwzględnienia kwoty umieszczonej w rezerwie.

Parlament przyjął zaproponowane zmiany.

Wystąpienia

James Carver.

Po głosowaniu Pierre Gramegna (urzędujący przewodniczący Rady) przyjął do wiadomości różnice między stanowiskiem Parlamentu i stanowiskiem Rady oraz zgodził się na powołanie komitetu pojednawczego zgodnie z art. 314 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.


7.2. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 - wszystkie sekcje (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Komisja Budżetowa. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0376)

Wystąpienia

Ashley Fox przedstawił poprawkę ustną do ust. 77, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.

Gérard Deprez (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ust. 90, która została przyjęta.


7.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: liczba sędziów w Sądzie ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2015)0377)

Wystąpienia

António Marinho e Pinto (sprawozdawca) i Félix Braz (urzędujący przewodniczący Rady), przed głosowaniem.

António Marinho e Pinto, po głosowaniu w związku z jego wynikiem, z wnioskiem o wycofanie swojego nazwiska ze sprawozdania.


7.4. Przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Ogłoszono zatwierdzenie (P8_TA(2015)0378)


7.5. Stosowanie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w odniesieniu do umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

Głos zabrali: Giovanni La Via (sprawozdawca), z pytaniem, czy Komisja podtrzymuje swój wniosek, Karmenu Vella (członek Komisji), który potwierdził stanowisko Komisji, i Giovanni La Via, który wystąpił z wnioskiem o poddanie pod głosowanie projektu rezolucji ustawodawczej.

W GE (przy (619 głosach za, 58 głosach przeciw i 13 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nowa żywność ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nowej żywności [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono w formie zmienionej (P8_TA(2015)0380)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (sprawozdawczyni) zaproponowała odroczenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej zgodnie z art. 61 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął wniosek. Sprawę uznano zatem za odesłaną do komisji przedmiotowo właściwej w celu ponownego rozpatrzenia.

Wystąpienia

Eric Andrieu przedstawił poprawkę ustną do poprawki 33, która została przyjęta.

Stefan Eck, po przyjęciu poprawki 33.


7.8. Europejska inicjatywa obywatelska (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Europejskiej inicjatywy obywatelskiej [2014/2257(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategia UE dla regionu adriatycko-jońskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii UE dla regionu adriatycko-jońskiego [2014/2214(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0383)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt w sprawie udziału Marine Le Pen w głosowaniach w dniu dzisiejszym.

Ivan Jakovčić (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do poprawki 2, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej ponad 40 posłów.


7.10. Polityka spójności i przegląd strategii „Europa 2020” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i przeglądu strategii „Europa 2020” [2014/2246(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0384)


7.11. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne a należyte zarządzanie gospodarcze (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych a należytego zarządzania gospodarczego: wytyczne dotyczące stosowania art. 23 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów [2015/2052(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0385).


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.


9. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.30 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Inteligentne granice (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000106/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Pakiet dotyczący inteligentnych granic (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000107/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Inteligentne granice (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes rozwinął pytania.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alessandrę Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský i Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


12. Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylającego i zastępującego decyzję Rady 2005/681/WSiSW [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali: Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Dimitris Avramopoulos i Kinga Gál.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.1 protokołu z dnia 29.10.2015.


13. Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000114/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej elektronicznej inwigilacji obywateli UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Działania w następstwie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej elektronicznej inwigilacji obywateli UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes rozwinął pytania.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Juan Fernando López Aguilar w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Janice Atkinson w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, w sprawie działań następczych w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 29.10.2015.

°
° ° °

Głos zabrali: Ivan Jakovčić w sprawie klimatyzacji w sali posiedzeń plenarnych oraz Tim Aker.


14. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 - Działania na rzecz ukończenia Unii gospodarczej i walutowej (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 [2015/2210(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Oświadczenie Komisji: Działania na rzecz ukończenia Unii gospodarczej i walutowej (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady).

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Ernest Urtasun (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Burkhard Balz w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyia, i Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Antanas Guoga w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Pervenche Berès w sprawie przebiegu debaty, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Patricka O'Flynna, Ivan Jakovčić, w sprawie stosowania procedury głosowania przez podniesienie niebieskiej kartki, Peter van Dalen który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Tanga, Miguel Viegas, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Paul Tang, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera van Dalena, Miguel Urbán Crespo, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly i Sofia Ribeiro.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit i Dariusz Rosati.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 29.10.2015.


15. Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000121/2015), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Rady: Zalecenie Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel rozwinął pytanie.

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrał David Casa w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Javi López w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Yana Toom w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, i Brando Benifei, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Laurę Ageę.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Richard Sulík.

Głos zabrał Nicolas Schmit.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, w sprawie zalecenia Rady w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.5 protokołu z dnia 29.10.2015.


16. Skład komisji

Przwodniczący otrzymał od grupy S&D wnioski w sprawie następujących nominacji:

komisja REGI: Iratxe García Pérez zamiast Joségo Blanco Lópeza

komisja ITRE: José Blanco López zamiast Soledad Cabezón Ruiz

komisja ENVI: Soledad Cabezón Ruiz zamiast Iratxe Garcíi Pérez

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


17. Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (debata)

Oświadczenie Komisji: Perspektywy i przegląd strategii „UE 2020” (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Maria João Rodrigues w imieniu grupy S&D, Richard Sulík w imieniu grupy ECR i Pavel Telička w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jane Collins w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill i Siôn Simon.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


18. Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Stanisław Ożóg w imieniu grupy ECR, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann i Alfred Sant.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias i Marco Valli.

Głos zabrali: Valdis Dombrovskis i Renato Soru.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 29.10.2015.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


19. Dostęp MŚP do finansowania (debata)

Oświadczenie Komisji: Dostęp MŚP do finansowania (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Antonio Tajani w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Margot Parker w imieniu grupy EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias i Barbara Kappel.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


20. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Trybunału Obrachunkowego nr V/AB-09/T/2015.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komitetu Regionów INF 6/2015.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięć środków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nr 2, 3, 4 i 5/2015.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 4/2015.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie wyrażać sprzeciwu wobec przesunięć środków Komitetu Regionów INF 7/2015 i INF 8/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcia środków Komisji Europejskiej DEC 29/2015 i DEC 32/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków DEC 30/2015 - Sekcja 3 – Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków nr 1/2015 - Sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych.


21. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 7/2015 – Komitet Regionów (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 8/2015 – Komitet Regionów (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek dotyczący przesunięcia środków DEC 1/2015 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) ‒ unieważnia i zastępuje C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 570.418/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności