Index 
Proces-verbal
PDF 266kWORD 217k
Miercuri, 28 octombrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (dezbatere)
 5.Alimentele noi ***I (dezbatere)
 6.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (dezbatere)
 7.Votare
  
7.1.Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
  
7.2.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)
  
7.3.Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (vot)
  
7.4.Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***II (vot)
  
7.5.Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (vot)
  
7.6.Alimentele noi ***I (vot)
  
7.7.Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)
  
7.8.Inițiativa cetățenească europeană (vot)
  
7.9.Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (vot)
  
7.10.Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (vot)
  
7.11.Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Frontierele inteligente (dezbatere)
 12.Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) ***I (dezbatere)
 13.Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (dezbatere)
 14.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 - Demersurile vizând finalizarea uniunii economice și monetare (dezbatere)
 15.Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (dezbatere)
 16.Componența comisiilor
 17.Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (dezbatere)
 18.Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I (dezbatere)
 19.Accesul la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)
 20.Transferuri de credite
 21.Depunere de documente
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de deschidere a unei scheme de ajutoare cu caracter temporar și excepțional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi și de stabilire în avans a cuantumului ajutoarelor (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 15 octombrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de acordare a unor ajutoare excepționale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creșterii animalelor (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 15 octombrie 2015

retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 16 octombrie 2015

retrimis fond: ECON

- Regulamentul delegat al Comisei de stabilire a unui plan privind aruncarea capturilor înapoi în mare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 22 octombrie 2015

retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14) (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 26 octombrie 2015

retrimis fond: ECON

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru formulele de început și formulele de continuare și în ceea ce privește cerințele privind informațiile privitoare la alimentația sugarilor și a copiilor de vârstă mică (C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea aplicabile alimentelor destinate unor scopuri medicale speciale (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 25 septembrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentulu European

retrimis fond: ENVI


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru oxadixil și spinetoram din sau de pe anumite produse (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de dietofencarb, mezotrionă, metosulam și pirimifos-metil din sau de pe anumite produse (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - termen: 17 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clorpirifos din sau de pe anumite produse (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - termen: 23 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește substanța COS-OGA, cerevisanul, hidroxidul de calciu, lecitinele, Salix spp cortexul, oțetul, fructoza, virusul mozaic pepino tulpina CH2 izolat 1906, Verticillium albo-atrum izolat WCS850 și Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum tulpina D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - termen: 14 decembrie 2015)
retrimis fond: ENVI


4. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Albert Deß (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Peter Liese, în numele Grupului PPE, Guillaume Balas, în numele Grupului S&D, Zbigniew Kuźmiuk, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către John Stuart Agnew, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Jean-François Jalkh, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Françoise Grossetête, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bronis Ropė și Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli și Paul Brannen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Maria Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman și Biljana Borzan.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

A intervenit Seán Kelly cu privire la derularea procedurii catch the eye (Președintele a prezentat clarificări).

A intervenit Giovanni La Via.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.5 al PV din 28.10.2015.


5. Alimentele noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jude Kirton-Darling (raportoarea pentru aviz a Comisiei INTA), Daciana Octavia Sârbu (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Pavel Poc, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Jasenko Selimovic, în numele Grupului ALDE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger și Biljana Borzan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și James Nicholson.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.6 al PV din 28.10.2015.


6. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Jahr, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland și Annie Schreijer-Pierik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller și Arne Gericke.

Au intervenit: Karmenu Vella și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 28.10.2015.


A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

7. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit::

—   Jens Geier, cu privire la lista de vot a grupului său,

—   Danuta Maria Hübner (raportoare), în numele Grupului PPE, care a solicitat amânarea votului privind raportul său A8-0286/2015 referitor la reforma legislației electorale a Uniunii Europene, pentru următoarea perioadă de sesiune, în conformitate cu articolul 190 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, Jo Leinen, coraportor, pentru a susține cererea, și Gerolf Annemans, împotriva acesteia.
Parlamentul a aprobat cererea.


7.1. Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)

—   Proiecte de amendamente la creditele din secțiunea III a bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 în ceea ce privește Comisia;

—   Proiectele de amendamente la creditele din secțiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX și X din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 cu privire la Parlamentul European, Consiliu, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Serviciul European de Acțiune Externă.

În conformitate cu dispozițiile tratatelor, proiectele de amendamente, pentru a fi adoptate, trebuie să aibă votul majorității membrilor care compun Parlamentul European.

(Proiectele de amendamentele adoptate figurează în anexa la „Textele adoptate”.)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Înainte de vot, José Manuel Fernandes (raportor) a propus următoarele modificări tehnice:

Comentarii:

—   Linia 04 02 64 „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”: AM 1435 va conține comentariile suplimentare adoptate în Comisia BUDG privind egalitatea de gen, educație și formare.

Sume:

—   Linia 11 06 62 01 „Consiliere și cunoștințe științifice” (AM 478): plățile vor fi ajustate la EUR 14 064 771;

—   Noile linii 18 04 01 01 „Europa pentru cetățeni — Consolidarea memoriei istorice și întărirea capacității de participare civică la nivelul Uniunii” și 18 04 01 02 „Inițiativa cetățenească europeană” (AM 1366): plățile vor fi ajustate la EUR 18 650 000 (reinstituirea proiectului de buget) pentru prima linie și la EUR 500 000 pentru a doua linie;

—   Linia 19 02 01 „Răspunsul în caz de crize și de crize emergente” (AM 995): plățile vor fi ajustate la EUR 156 914 703;

—   Linia 21 02 07 04 „Securitatea alimentarăși nutriționalăși agricultura durabilă” (AM 1373): plățile vor fi ajustate la EUR 89 783 000;

—   Linia 21 02 07 05 „Migrație și azil” (AM 1374): plățile vor fi ajustate la EUR 28 114 291;

—   Linia 24 01 07 „Oficiul European de Luptă Anti- fraudă (OLAF)” (AM 1389) reinstituie proiectul de buget și va fi ajustată la EUR 53 149 500 pentru a ține seama de suma trecută în rezervă.

Parlamentul a aprobat ajustările propuse.

Intervenții

James Carver.

După vot, Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) a luat act de diferențele dintre poziția Parlamentului European și cea a Consiliului și și-a dat acordul pentru convocarea comitetului de conciliere, în conformitate cu articolul 314 alineatul (4) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.


7.2. Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0376)

Intervenții

Ashley Fox a prezentat un amendament oral la punctul 77, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.

Gérard Deprez (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 90. Amendamentul oral a fost reținut.


7.3. Curtea de Justiție a Uniunii Europene: numărul judecătorilor din cadrul Tribunalului ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2015)0377)

Intervenții

António Marinho e Pinto (raportor) și Félix Braz (Președintele în exercițiu al Consiliului), înaintea votului.

António Marinho e Pinto, după vot și, având în vedere rezultatele acestuia, pentru a solicita ca numele său să fie eliminat din raport.


7.4. Dispozițiile referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1343/2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

Declarat aprobat (P8_TA(2015)0378)


7.5. Utilizarea produselor alimentare și a furajelor modificate genetic ***I (vot)

Raport Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice utilizarea produselor alimentare și furajelor modificate genetic pe teritoriul lor [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Respins

Au intervenit: Giovanni La Via (raportor) pentru a întreba dacă Comisia își menține propunerea, Karmenu Vella (membru al Comisiei), pentru a confirma menținerea acesteia, și Giovanni La Via pentru a solicita supunerea la vot a proiectului de rezoluție legislativă.

Cu VE (619 pentru, 58 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0379)


7.6. Alimentele noi ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate astfel cum a fost adoptate (P8_TA(2015)0380)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobate (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (raportoare) a propus reportarea votării propunerii de rezoluție legislativă în conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul a aprobat propunerea. Prin urmare, chestiunea a fost retrimisă comisiei competente în fond spre reexaminare.

Intervenții

Eric Andrieu a prezentat un amendament oral la amendamentul 33, care a fost reținut.

Stefan Eck, după adoptarea amendamentului 33.


7.8. Inițiativa cetățenească europeană (vot)

Raport referitor la Inițiativa cetățenească europeană [2014/2257(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0382)


7.9. Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (vot)

Raport referitor la Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice [2014/2214(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0383)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt cu privire la participarea deputatei Marine Le Pen la votarea de astăzi.

Ivan Jakovčić (raportor) a propus un amendament oral la amendamentul 2, care nu a fost reținut, întrucât peste 40 de deputați s-au opus.


7.10. Politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 (vot)

Raport referitor la politica de coeziune și revizuirea Strategiei Europa 2020 [2014/2246(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0384)


7.11. Fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică (vot)

Raport referitor la fondurile structurale și de investiții europene și buna guvernanță economică: orientări privind aplicarea articolului 23 din Regulamentul privind dispozițiile comune [2015/2052(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0385).


8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.


9. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.30, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Frontierele inteligente (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000106/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Pachetul de acte legislative privind frontierele inteligente (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000107/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Frontierele inteligente (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Diane James, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský și Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Notis Marias și Ivan Jakovčić.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Agenția UE pentru formare în materie de aplicare a legii (Cepol) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Monika Flašíková Beňová, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Kinga Gál.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.1 al PV din 29.10.2015.


13. Acțiunile realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000114/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Consiliului: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes a dezvoltat întrebările.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Axel Voss, în numele Grupului PPE, Juan Fernando López Aguilar, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch și Josef Weidenholzer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker și Tibor Szanyi.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, referitoare la cursul dat Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 29.10.2015.

°
° ° °

Au intervenit: Ivan Jakovčić cu privire la climatizarea din hemiciclu și Tim Aker.


14. Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 - Demersurile vizând finalizarea uniunii economice și monetare (dezbatere)

Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: aplicarea priorităților pentru 2015 [2015/2210(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Declarație a Comisiei: Demersurile vizând finalizarea uniunii economice și monetare (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Nils Torvalds (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Sergio Gutiérrez Prieto (raportorul pentru aviz al Comisiei EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Ernest Urtasun (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Elisa Ferreira, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către István Ujhelyi, și Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Antanas Guoga, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Pervenche Berès privind desfășurarea dezbaterii, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, privind punerea în aplicare a procedurii „cartonașului albastru”, Peter van Dalen care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Paul Tang, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle și Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly și Sofia Ribeiro.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit și Dariusz Rosati.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.4 al PV din 29.10.2015.


15. Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000121/2015) adresată de Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, adresată Consiliului: Recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel a dezvoltat întrebarea.

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare.

A intervenit David Casa, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

Au intervenit: Javi López, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Yana Toom, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Andreas Schwab, și Brando Benifei, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Laura Agea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly și Richard Sulík.

A intervenit Nicolas Schmit.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Thomas Händel, în numele Comisiei EMPL, referitoare la recomandarea Consiliului privind integrarea șomerilor de lungă durată pe piața forței de muncă (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 29.10.2015.


16. Componența comisiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

REGI: Iratxe García Pérez în locul lui José Blanco López

ITRE: José Blanco López în locul lui Soledad Cabezón Ruiz

ENVI: Soledad Cabezón Ruiz în locul lui Iratxe García Pérez

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


17. Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Perspectivele și revizuirea Strategiei Europa 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Richard Sulík, în numele Grupului ECR, și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Jane Collins, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill și Siôn Simon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel și Stanislav Polčák.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru și-a prezentat raportul.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Danuta Maria Hübner, în numele Grupului PPE, Jonás Fernández, în numele Grupului S&D, Stanisław Ożóg, în numele Grupului ECR, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann și Alfred Sant.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias și Marco Valli.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Renato Soru.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.2 al PV din 29.10.2015.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


19. Accesul la finanțare al IMM-urilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Accesul la finanțare al IMM-urilor (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Antonio Tajani, în numele Grupului PPE, Patrizia Toia, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Margot Parker, în numele Grupului EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias și Barbara Kappel.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite V/AB-09/T/2015 al Curții de Conturi.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite INF 6/2015 al Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 alineatele (1) și (2) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite nr. 2, 3, 4 și 5/2015 ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În conformitate cu articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferul de credite INF 4/2015 al Comitetul Economic și Social.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu ridice obiecții cu privire la transferurile de credite INF 7/2015 și INF 8/2015 ale Comitetului Regiunilor.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite DEC 29/2015 și DEC 32/2015 ale Comisiei Europene.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite DEC 30/2015 — Secțiunea III — Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a decis să aprobe transferul de credite nr. 1/2015 - Secțiunea X — Serviciul European de Acțiune Externă.


21. Depunere de documente

Următoarele documente au fost depuse de către Consiliu și Comisie

- Propunere de transfer de credite INF 7/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 8/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 1/2015 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 – 2015/2270(GBD)) Anulează și înlocuiește C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 33/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 570.418/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.35.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Aviz juridic - Politica de confidențialitate