Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 210k
Streda, 28. októbra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (rozprava)
 5.Nové potraviny ***I (rozprava)
 6.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (rozprava)
 7.Hlasovanie
  
7.1.Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
7.2.Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)
  
7.3.Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (hlasovanie)
  
7.4.Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II (hlasovanie)
  
7.5.Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (hlasovanie)
  
7.6.Nové potraviny ***I (hlasovanie)
  
7.7.Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)
  
7.8.Európska iniciatíva občanov (hlasovanie)
  
7.9.Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (hlasovanie)
  
7.10.Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (hlasovanie)
  
7.11.Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Inteligentné hranice (rozprava)
 12.Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (rozprava)
 13.Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (rozprava)
 14.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 - Kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (rozprava)
 15.Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (rozprava)
 16.Zloženie výborov
 17.Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava)
 18.Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (rozprava)
 19.Prístup MSP k financovaniu (rozprava)
 20.Presun rozpočtových prostriedkov
 21.Predloženie dokumentov
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 8.30 h.


2. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa zavádza dočasná mimoriadna schéma pomoci na súkromné skladovanie určitých syrov a ktorým sa vopred stanovuje výška pomoci (C(2015)06945 - 2015/2914(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje dočasná mimoriadna pomoc pre poľnohospodárov v sektoroch chovu hospodárskych zvierat (C(2015)06947 - 2015/2918(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu aRady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy na presné stanovenie všeobecných podmienok fungovania kolégií orgánov dohľadu (C(2015)06999 - 2015/2919(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 16. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne vSevernom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa (C(2015)07145 - 2015/2925(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 22. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa obozretného oceňovania podľa článku 105 ods. 14 (C(2015)07245 - 2015/2929(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. októbra 2015

pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrhy delegovaných aktov, v prípade ktorých bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí C(2015)06478 – 2015/2861(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín na osobitné lekárske účely a na informácie o nich (C(2015)06482 – 2015/2862(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín spracovaných na báze obilnín a detských potravín a na informácie o nich (C(2015)06507 – 2015/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembera 2015

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Európskeho parlamentu

pridelené: gestorský výbor: ENVI


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí oxadixylu a spinetoramu v určitých produktoch alebo na nich (D041469/02 - 2015/2921(RPS) - lehota: 17 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí dietofenkarbu, mezotriónu, metosulamu a pirimifos-metylu v určitých produktoch alebo na nich (D041473/02 - 2015/2920(RPS) - lehota: 17 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlórpyrifosu v určitých produktoch alebo na nich (D041474/02 - 2015/2926(RPS) - lehota: 23 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o COS-OGA, cerevisan, hydroxid vápenatý, lecitíny, Salix spp cortex, ocot, fruktózu, kmeň CH2 izolát 1906 vírusu Pepino mosaic, Verticillium albo-atrum izolát WCS850 a Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum kmeň D747 (D041475/02 - 2015/2912(RPS) - lehota: 14 december 2015)
predložené gestorskému výboru: : ENVI


4. Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

Giovanni La Via uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Peter Liese v mene skupiny PPE, Guillaume Balas v mene skupiny S&D, Zbigniew Kuźmiuk v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Jean-François Jalkh v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bronis Ropė a Gesine Meissner, Carlos Zorrinho, Richard Ashworth, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Jan Huitema, Luke Ming Flanagan, José Bové, Julia Reid, Mara Bizzotto, Lampros Fountoulis, Pilar Ayuso, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Martin Häusling, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ivo Belet, Susanne Melior, Esther Herranz García, Damiano Zoffoli a Paul Brannen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Maria Grapini, Notis Marias, Hilde Vautmans, Lidia Senra Rodríguez, Claude Turmes, Krzysztof Hetman a Biljana Borzan.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (Predseda podal vysvetlenie).

V rozprave vystúpil Giovanni La Via.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 28.10.2015.


5. Nové potraviny ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: James Nicholson (A8-0046/2014)

James Nicholson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jude Kirton-Darling ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Daciana Octavia Sârbu (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF a Diane Dodds – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via, Zbigniew Kuźmiuk, Anja Hazekamp, José Bové, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Dubravka Šuica, Christel Schaldemose, Elisabeth Köstinger a Biljana Borzan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Davor Škrlec a Tibor Szanyi.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a James Nicholson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 28.10.2015.


6. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Gierek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jens Gieseke v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Jahr, Seb Dance v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Peter Liese, Matthias Groote, Hans-Olaf Henkel, Estefanía Torres Martínez, Roger Helmer, Olaf Stuger, Andrzej Grzyb, Gilles Pargneaux, Peter van Dalen, Henna Virkkunen, Miriam Dalli, Richard Sulík, Karl-Heinz Florenz, Jytte Guteland a Annie Schreijer-Pierik.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cláudia Monteiro de Aguiar, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Hilde Vautmans, Davor Škrlec, Franc Bogovič, Nicola Caputo, Ulrike Müller a Arne Gericke.

Vystúpili: Karmenu Vella a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 28.10.2015.


PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

7. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci::

—   Jens Geier, k zoznamu hlasovania za jeho skupinu,

—   Danuta Maria Hübner (spravodajca) v mene skupiny PPE, so žiadosťou, aby sa hlasovanie o jej práve A8-0286/2015 s názvom Reforma volebného zákona EÚ presunulo na nasledujúcu schôdzu, v súlade s článkom 190, ods. 4 rokovacieho poriadku, Jo Leinen, spoluspravodajca, ktorý žiadosť podporil, a Gerolf Annemans, ktorý sa vyjadril proti nej.
Parlament žiadosť prijal.


7.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)

—   Pozmeňujúce návrhy rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, čo sa týka Komisie;

—   Pozmeňujúce návrhy rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016, čo sa týka Európskeho parlamentu, Rady, Súdneho dvora, Európskeho dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho ombudsmana, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí za pozmeňujúce návrhy hlasovať väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby boli prijaté.

(Prijaté pozmeňujúce návrhy možno nájsť v prílohe k prijatým textom.)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Pred hlasovaním José Manuel Fernandes (spravodajca) navrhol tieto technické zmeny:

Poznámky:

—   Riadok 04 02 64 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí: AM 1435 bude obsahovať dodatočné poznámky prijaté výborom BUDG k pohlaviu, vzdelávaniu a odbornej príprave.

Sumy:

—   Riadok 11 06 62 01 Vedecké poradenstvo a poznatky (AM 478): platby dosiahnu výšku 14 064 771 EUR;

—   nové riadky 18 04 01 01 Európa pre občanov — Posilňovanie pamiatky a rozširovanie kapacity občianskej účasti na úrovni Únie a 18 04 01 02 Európska iniciatíva občanov (AM 1366): platby dosiahnu výšku 18 650 000 EUR (obnovenie návrhu rozpočtu) v prvom riadku a 500 000 EUR v druhom riadku;

—   riadok 19 02 01 Reakcia na krízy a vznikajúce krízy (AM 995): platby dosiahnu výšku 156 914 703 EUR;

—   riadok 21 02 07 04 Potravinová a výživová bezpečnosť a udržateľné poľnohospodárstvo (AM 1373): platby dosiahnu výšku 89 783 000 EUR;

—   riadok 21 02 07 05 Migrácia a azyl (AM 1374): platby dosiahnu výšku 28 114 291 EUR;

—   riadok 24 01 07 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) (AM 1389) obnovenie návrhu rozpočtu vo výške 53 149 500 EUR, čím sa zohľadní suma presunutá do rezervy.

Parlament navrhnuté zmeny schválil.

Vystúpenia:

James Carver.

Po hlasovaní Pierre Gramegna (úradujúci predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciami Parlamentu a Rady a vyjadril súhlas so zvolaním zmierovacieho výboru v súlade s článkom 314, ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


7.2. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely (hlasovanie)

Správa o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 [11706/2015 - C8-0274/2015- 2015/2132(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Gérard Deprez (A8-0298/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0376)

Vystúpenia:

Ashley Fox predložil ústny pozmeňujúci návrh k odseku 77, ktorý nebol prijatý, keďže sa proti jeho prijatiu vyslovilo viac než 40 poslancov.

Gérard Deprez (spravodajca) podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 90, ktorý bol prijatý.


7.3. Súdny dvor Európskej únie: počet sudcov Všeobecného súdu ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie [09375/1/2015 - C8-0166/2015- 2011/0901B(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: António Marinho e Pinto (A8-0296/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0377)

Vystúpenia:

António Marinho e Pinto (spravodajca) a Félix Braz (úradujúci predseda Rady) pred hlasovaním.

António Marinho e Pinto po hlasovaní a tiež preto, aby s ohľadom na výsledky hlasovania požiadal o stiahnutie svojho mena zo správy.


7.4. Ustanovenia týkajúce sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) [08806/1/2015 - C8-0260/2015- 2014/0213(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0295/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0378)


7.5. Používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív ***I (hlasovanie)

Správa: Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať používanie geneticky modifikovaných potravín a krmív na svojom území [COM(2015)0177 - C8-0107/2015- 2015/0093(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0305/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE

Zamietnutý

Vystúpili títo poslanci: Giovanni La Via (spravodajca) s otázkou, či Komisia trvá na svojom návrhu, Karmenu Vella (člen Komisie), ktorý to potvrdil, a Giovanni La Via so žiadosťou, aby sa hlasovalo o návrhu legislatívneho rozhodnutia.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 619, proti: 58, zdržali sa hlasovania: 13).

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0379)


7.6. Nové potraviny ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách [COM(2013)0894 - C7-0487/2013- 2013/0435(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: James Nicholson (A8-0046/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené v znení zmien (P8_TA(2015)0380)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0380)


7.7. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený (P8_TA(2015)0381)

Julie Girling (spravodajca) navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil. Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Vystúpenia:

Eric Andrieu predniesol ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 33, ktorý bol prijatý.

Stefan Eck, po prijatí pozmeňujúceho návrhu 33.


7.8. Európska iniciatíva občanov (hlasovanie)

Správa o európskej iniciatíve občanov [2014/2257(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: György Schöpflin (A8-0284/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0382)


7.9. Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (hlasovanie)

Správa o stratégii EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora [2014/2214(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Ivan Jakovčić (A8-0279/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0383)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt k účasti Marine Le Penovej na dnešnom hlasovaní.

Ivan Jakovčić (spravodajca) predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 2, ktorý nebol prijatý, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov.


7.10. Politika súdržnosti a preskúmanie stratégie Európa 2020 (hlasovanie)

Správa o politike súdržnosti a preskúmaní stratégie Európa 2020 [2014/2246(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Fernando Ruas (A8-0277/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0384)


7.11. Európske štrukturálne a investičné fondy a riadna správa hospodárskych záležitostí (hlasovanie)

Správa o európskych štrukturálnych a investičných fondoch a riadnej správe hospodárskych záležitostí: usmernenia na vykonávanie článku 23 nariadenia o spoločných ustanoveniach [2015/2052(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: José Blanco López (A8-0268/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0385).


8. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.


9. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

10. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


11. Inteligentné hranice (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000106/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Radu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2868(RSP)) (B8-0766/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000107/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Balík predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2868(RSP)) (B8-0767/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatrix von Storch, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Diane James v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Heinz K. Becker, Juan Fernando López Aguilar, Beatrix von Storch, Ignazio Corrao, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Alessandra Mussolini, Georg Mayer, Carlos Coelho, Caterina Chinnici, Ulrike Trebesius, Tomáš Zdechovský a Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


12. Agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie Rady 2005/681/SVV [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Kinga Gál (A8-0048/2015)

Kinga Gál uviedla správu.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE, Monika Flašíková Beňová v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Alessandra Mussolini, Kristina Winberg, Gilles Lebreton a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krisztina Morvai a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Kinga Gál.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.1 zápisnice zo dňa 29.10.2015.


13. Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000114/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Radu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0769/2015)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Opatrenia prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-0770/2015)

Claude Moraes rozvinul otázky.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss v mene skupiny PPE, Juan Fernando López Aguilar v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Tomáš Zdechovský, Marju Lauristin, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Eva Joly, Csaba Sógor, Ana Gomes, Beatrix von Storch a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, Doru-Claudian Frunzulică, Jean-Paul Denanot, Tim Aker a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Claude Moraes v mene výboru LIBE o opatreniach nadväzujúcich na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ (2015/2635(RSP)) (B8-1092/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 29.10.2015.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ivan Jakovčić k otázke klimatizácie v zasadacej miestnosti a Tim Aker.


14. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 - Kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 [2015/2210(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

Vyhlásenie Komisie: Kroky smerujúce k dobudovaniu hospodárskej a menovej únie (2015/2907(RSP))

Dariusz Rosati uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady).

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Nils Torvalds (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Sergio Gutiérrez Prieto (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Ernest Urtasun (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Burkhard Balz v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil István Ujhelyi, a Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Antanas Guoga v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Pervenche Berès k priebehu rozpravy, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó, Pablo Zalba Bidegain, Alfred Sant, Sander Loones, Dimitrios Papadimoulis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Jean Lambert, Patrick O'Flynn, Gerolf Annemans, Sotirios Zarianopoulos, Theodor Dumitru Stolojan, Maria João Rodrigues, Notis Marias, Matt Carthy, David Coburn, David Casa, Pervenche Berès, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Patrick O'Flynn, Ivan Jakovčić, k uplatneniu postupu zdvihnutia modrej karty, Peter van Dalen ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Tang, Miguel Viegas, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Paul Tang, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Evelyn Regner, Tom Vandenkendelaere, Roberto Gualtieri, Verónica Lope Fontagné, Siegfried Mureşan, Alojz Peterle a Krišjānis Kariņš.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Seán Kelly a Sofia Ribeiro.

Vystúpili: Valdis Dombrovskis, Nicolas Schmit a Dariusz Rosati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 29.10.2015.


15. Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000121/2015), ktorú položil Thomas Händel v mene výboru EMPL pre Radu: Odporúčanie Rady týkajúce sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh (2015/2820(RSP)) (B8-1102/2015)

Thomas Händel rozvinul otázku.

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku.

V rozprave vystúpil David Casa v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Javi López v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Yana Toom v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Agnes Jongerius, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Jane Collins, Siôn Simon, Elena Gentile, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andreas Schwab, a Brando Benifei, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Laura Agea.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Richard Sulík.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Thomas Händel v mene výboru EMPL o odporúčaní Rady týkajúcom sa integrácie dlhodobo nezamestnaných na trh práce (2015/2820(RSP)) (B8-1093/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.5 zápisnice zo dňa 29.10.2015.


16. Zloženie výborov

Predseda prijal žiadosti skupiny S&D o tieto vymenovania:

výbor REGI: Iratxe García Pérez, ktorou je nahradený José Blanco López

výbor ITRE: José Blanco López, ktorým je nahradená Soledad Cabezón Ruiz

výbor ENVI: Soledad Cabezón Ruiz, ktorou je nahradená Iratxe García Pérez

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


17. Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Perspektívy a preskúmanie stratégie Európa 2020 (2015/2904(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Richard Sulík v mene skupiny ECR a Pavel Telička v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Krišjānis Kariņš, Carlos Zorrinho, David Casa, Sergio Gaetano Cofferati, Lambert van Nistelrooij, Simona Bonafè, Krystyna Łybacka, Agnes Jongerius, Tibor Szanyi, Neena Gill a Siôn Simon.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Notis Marias, João Ferreira, Barbara Kappel a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


18. Transparentnosť transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Renato Soru (A8-0120/2015)

Renato Soru uviedol správu.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Romana Tomc, Neena Gill, Barbara Kappel, Thomas Mann a Alfred Sant.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias a Marco Valli.

Vystúpili títo poslanci: Valdis Dombrovskis a Renato Soru.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 29.10.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


19. Prístup MSP k financovaniu (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prístup MSP k financovaniu (2015/2906(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Margot Parker v mene skupiny EFDD, Markus Pieper, Dawid Bohdan Jackiewicz, Krišjānis Kariņš, Zdzisław Krasnodębski, Paul Rübig, Bendt Bendtsen, Othmar Karas, Patricija Šulin a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias a Barbara Kappel.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


20. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25, ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil presun rozpočtových prostriedkov pre Dvor audítorov č. V/AB-09/T/2015.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil presun rozpočtových prostriedkov pre Výbor regiónov INF 6/2015.

V súlade s článkom 25 ods. 1 a 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet nevzniesol námietku proti presunom rozpočtových prostriedkov pre Súdny dvor Európskej únie č. 2, 3, 4 a 5/2015.

V súlade s článkom 25, ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet nevzniesol námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov pre Hospodársky a sociálny výbor INF 4/2015.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet nevzniesol námietku proti presunom rozpočtových prostriedkov pre Výbor regiónov INF 7/2015 a INF 8/2015.

V súlade s článkom 27, ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil presuny rozpočtových prostriedkov pre Európsku komisiu DEC 29/2015 a DEC 32/2015.

V súlade s článkom 27, ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil presun rozpočtových prostriedkov DEC 30/2015 – oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27, ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie schválila presun rozpočtových prostriedkov č° 1/2015 – oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť.


21. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 7/2015 – Výbor regiónov (N8-0076/2015 - C8-0309/2015 - 2015/2265(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 8/2015 – Výbor regiónov (N8-0077/2015 - C8-0310/2015 - 2015/2266(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2015 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0081/2015 - C8-0316/2015 - 2015/2270(GBD)) ruší a nahrádza návrh C8-0310/2015 (N8-0071/2015 - 2015/2261(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 33/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0082/2015 - C8-0317/2015 - 2015/2271(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 570.418/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.35 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia