Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2722(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000111/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000111/2015 (B8-0768/2015)

Συζήτηση :

PV 29/10/2015 - 3
CRE 29/10/2015 - 3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

3. Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την θερινή ώρα στην Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000111/2015) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τη θερινή ώρα στην Ευρώπη (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Οι Pavel Svoboda και Michael Cramer αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Heinz K. Becker και Gilles Lebreton.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου