Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0217(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2015

Συζήτηση :

PV 28/10/2015 - 12
CRE 28/10/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 29/10/2015 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0386

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο

10.1. Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0386)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0386)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου