Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 29 oktober 2015 - Strasbourg

10. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


10.1. EU:s byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) som upphäver och ersätter rådets beslut 2005/681/RIF [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0386)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0386)


10.2. Transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och transparens avseende transaktioner för värdepappersfinansiering [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P8_TA(2015)0387)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0387)


10.3. Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska massövervakningen av EU:s medborgare (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0388)


10.4. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförandet av 2015 års prioriteringar [2015/2210(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


10.5. Rådets rekommendation om långtidsarbetslösas återinträde på arbetsmarknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0389)


10.6. Säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS) på området civil luftfart (omröstning)

Betänkande om säker användning av fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), vanligen kallade obemannade luftfartyg (UAV), på området civil luftfart [2014/2243(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0390)


10.7. Nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (omröstning)

Betänkande om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa [2014/2241(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (framlagt av ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0391)


10.8. Utveckling av satellitbaserad teknik till stöd för system för global flygspårning (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0392)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy