Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 29. októbra 2015 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Poslanci predložili tieto návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku):

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o zlepšení prístupu osôb so zdravotným postihnutím k servisu invalidných vozíkov (B8-0960/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o bezpečnom a zodpovednom cestovnom ruchu (B8-0961/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o dohľade nad postupmi testovania emisií pochádzajúcich z vozidiel (B8-0962/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vedení európskej kampane prostredníctvom skríningu hladiny PSA (prostatického špecifického antigénu), zameranej na nádory prostaty (B8-0963/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame činnosti stavebného odvetvia, pokiaľ ide o seizmické javy (B8-0964/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nedávnych útokoch v Mali (B8-0965/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o manipulačných mechanizmoch na úradoch kontroly emisií motorových vozidiel (B8-0966/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Hugues Bayet. Návrh uznesenia o mučení v Európskej únii (B8-0967/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o pravidlách rozdeľovania vo verejnom obstarávaní (B8-0968/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti pri prístupe k dokumentom týkajúcim sa obchodných rokovaní Európskej únie (B8-0969/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o zabezpečení budúcnosti odvetvia cukrovej repy (B8-0970/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot a Sophie Montel. Návrh uznesenia o posilnení smernice, ktorou sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (B8-0971/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o začatí realizácie štúdie Komisie o účinkoch elektromagnetických vĺn na zdravie (B8-0972/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o audite nekrytých nevymožiteľných pohľadávok (B8-0973/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nebezpečne nízkej miere pôrodnosti v Taliansku (8,5 dieťaťa na tisíc obyvateľov) (B8-0974/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o 825 136 prihláškach patentu zaregistrovaných v roku 2013 v Číne a o nutnosti, aby Európa obnovila vlastnú politiku inovácií (B8-0975/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o ukončení znižovania podielu jadrovej energie v energetickom mixe (B8-0976/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení smernice o vysielaní pracovníkov (B8-0977/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti zosúladiť demografický vývoj s hospodárskym a sociálnym rozvojom (B8-0978/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nespravodlivosti v súvislosti s rozhodnutím o rozdelení kvót žiadateľov o azyl, ktoré schválila Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci na schôdzi 22. septembra 2015 (B8-0979/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode o dodávke plynu medzi Ukrajinou a Ruskom (B8-0980/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o prísnej úverovej politike, ktorá podniky v zložitej situácii ženie do náručia úžerníkov (B8-0981/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nezavedení naliehavých nezávislých obchodných opatrení voči Tuniskej republike (B8-0982/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení európskeho regulačného rámca pre zhromažďovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia (B8-0983/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o mobilizácii zdrojov na podporu výskumných projektov v oblasti srdcovej nedostatočnosti (B8-0984/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o poskytovaní prostriedkov na výskum spojený s liečbou a prevenciou mozgovej príhody (B8-0985/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o hlbokozmrazených potravinách (B8-0986/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyhlásení súťaže o najlepšiu miestnu iniciatívu v odvetví cestovného ruchu a kultúry (B8-0990/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o propagovaní, pozdvihnutí a šírení stredomorskej stravy (B8-0991/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o štatúte klimatického utečenca (B8-0992/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sprístupnení služieb osobám so zdravotným postihnutím (B8-0993/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o záruke kontinuity základných verejných služieb v sektore cestovného ruchu (B8-0994/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nutnosti zaručiť bezpečnosť spotrebiteľov (B8-0996/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore dôchodcov (B8-1033/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sekuritizácii: postupe, ktorý je spojený s veľkým rizikom pre sporiteľov (B8-1034/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o predčasnom charaktere dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (B8-1035/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o únii kapitálových trhov, ktorá nerieši problém nedostatočného financovania podnikov zo strany bánk (B8-1036/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zlučiteľnosti trestu odňatia slobody neregulárnych migrantov, ktorí boli vyhostení, no ktorí sa neskôr nelegálne vracajú, s právnymi predpismi EÚ (B8-1037/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sociálnom začlenení starších ľudí (B8-1038/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o štúdiu cudzích jazykov (B8-1039/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vypracovaní štúdie týkajúcej sa vplyvu, výhod a prípadných zdravotných rizík používania 3D tlačiarní na výrobu orgánov (B8-1040/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o právach európskych prekladateľov a lingvistov (B8-1041/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nutnosti vytvoriť veľké európske informačné siete (B8-1042/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe posilniť armádu prezidenta Baššára al-Asada (B8-1043/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o jednotnej mene ako brzdiacom faktore európskeho hospodárstva (B8-1044/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode, ktorú dosiahla Rada ECOFIN v otázke daňových rozhodnutí: výzva na pokračovanie v podvodných praktikách vyhýbania sa daňovým povinnostiam (B8-1045/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezpečnosti cestnej premávky v Európskej únii (B8-1046/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane európskych spotrebiteľov pred podvodmi s technológiami (B8-1048/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o objasnení nového prístupu v prijímacích centrách (B8-1049/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o psích zápasoch v Európskej únii (B8-1050/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

PETI

- Hugues Bayet. Návrh uznesenia o podmienkach na opätovné začleňovanie väzňov do spoločnosti v Európskej únii (B8-1051/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o epilepsii (B8-1052/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rakovine prsníka a dôležitosti skríningových programov (B8-1053/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kríze obchodu a s tým súvisiacim zatvorením viac ako 6 000 obchodov v roku 2014 (B8-1054/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole produktov, ktoré sú alternatívou k cigaretám (B8-1055/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o znepokojení v systéme očkovania, ktorý sa zdá byť v ohrození (B8-1056/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o zlepšovaní administratívnych postupov v záujme lepšieho využívania sociálnych dávok (B8-1057/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vytvorení európskeho fóra pre nekalé praktiky (B8-1058/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o predpokladoch vytvorenia informačného a vzdelávacieho portálu venovaného novým pravidlám týkajúcim sa bezpečnosti pri práci (B8-1059/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dohode medzi EÚ a Tureckom o problematike utečencov (B8-1060/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia