Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 29 октомври 2015 г. - Страсбург

14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)

комисия LIBE

(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

- Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права (2015/2254(INL))
(подпомагаща: FEMM, AFCO)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия AFET

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (2015/2276(INI))
(подпомагаща: ITRE)

- Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (2015/2275(INI))
(подпомагаща: DEVE)

- Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение (2015/2274(INI))
(подпомагаща: INTA)

- Отношенията между ЕС и Тунис в настоящия регионален контекст (2015/2273(INI))

- ЕС в променящата се глобална среда. Един по-свързан, оспорван и сложен свят (2015/2272(INI))
(подпомагаща: DEVE, INTA)

комисия CULT

- Проследяване на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) (2015/2281(INI))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот (2015/2257(INI))
(подпомагаща: EMPL)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

комисия DEVE

- Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването (2015/2277(INI))
(подпомагаща: AGRI)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

комисия ECON
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (2015/2285(INI))
(подпомагаща: ENVI, REGI, BUDG)

комисия EMPL

- Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (2015/2284(INI))
(подпомагаща: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2258(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

- Социален дъмпинг в Европейския съюз (2015/2255(INI))
(подпомагаща: FEMM, TRAN)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

комисия ENVI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

- Изпълнение на Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите, предназначени за контакт с храни (2015/2259(INI))

комисия IMCO
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

- Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2016 г. (2015/2256(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия JURI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Годишен доклад за 2014 г. относно субсидиарността и пропорционалността (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(подпомагаща: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

комисия REGI
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Изпълнението на тематичната цел „за повишаване на конкурентоспособността на МСП“ (член 9, параграф 3 от Регламента за общоприложимите разпоредби ) (2015/2282(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, INTA)

- Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и новаторски мерки (2015/2280(INI))

- Политиката на сближаване в планинските райони на ЕС (2015/2279(INI))
(подпомагаща: AGRI)

- Политиката на сближаване и научноизследователските и иновационните- стратегии за инициативата за интелигентна специализация (RIS3) (2015/2278(INI))
(подпомагаща: ITRE)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ECON (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2016 г. (2015/2285(INI))
(подпомагаща: ENVI, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. (2015/2284(INI))
(подпомагаща: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2015/2258(INI))
(подпомагаща: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI,
(член 54 от Правилника за дейността) LIBE (член 54 от Правилника за дейността))
(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

комисия AFET (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 22.10.2015 г.)

- Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана (2015/2276(INI))
(подпомагаща: ITRE (член 54 от Правилника за дейността))

- Операции за подкрепа на мира - ангажиментът, поет от Европейския съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз (2015/2275(INI))
(подпомагаща: DEVE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

комисия CULT (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 1.10.2015 г.)

- Еразъм+ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение – подход за учене през целия живот (2015/2257(INI))
(подпомагаща: EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия ITRE

- Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите относно Споразумението по търговията с услуги (2015/2233(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : INTA
подпомагаща: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

комисия EMPL

- Положението в Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията (2015/2095(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN

Правна информация - Политика за поверителност