Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 276kWORD 248k
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 3.Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την θερινή ώρα στην Ευρώπη (συζήτηση)
 4.Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)
 5.Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)
 6.Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (συζήτηση)
 7.Βραβείο Ζαχάρωφ 2015 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)
 8.Υποδοχή
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (ψηφοφορία)
  10.2.Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (ψηφοφορία)
  10.3.Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)
  10.4.Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (ψηφοφορία)
  10.5.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)
  10.6.Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία)
  10.7.Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  10.8.Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz στο πλαίσιο εκκρεμούσας διαδικασίας για δοικητική παράβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.


3. Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν την θερινή ώρα στην Ευρώπη (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000111/2015) που κατέθεσαν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, και Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ακρόαση σχετικά με τις αλλαγές όσον αφορά τη θερινή ώρα στην Ευρώπη (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Οι Pavel Svoboda και Michael Cramer αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Olaf Stuger, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Heinz K. Becker και Gilles Lebreton.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová και Seán Kelly.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας [2014/2243(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Η Jacqueline Foster παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Soraya Post (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Renaud Muselier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Janusz Zemke, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matthijs van Miltenburg, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour και Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Jacqueline Foster.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.


5. Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη [2014/2241(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Η Isabella De Monte παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Luigi Morgano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT) και Cláudia Monteiro de Aguiar, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα István Ujhelyi, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Jill Evans, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Μιλτιάδης Κύρκος, Σοφία Σακοράφα, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan, και Silvia Costa, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Κώστας Χρυσόγονος, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Λευτέρης Χριστοφόρου και Patricija Šulin.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Isabella De Monte.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.10.2015.


6. Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000118/2015) που κατέθεσε Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Ο Michael Cramer αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lucy Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" Cláudia Monteiro de Aguiar και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michael Cramer, εξ ονόματος της Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, σχετικά με την κατανομή από την Παγκόσμια Διάσκεψη Ραδιοεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 2 έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 (WRC-15), του αναγκαίου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης δορυφορικής τεχνολογίας με στόχο την επίτευξη παγκόσμιων συστημάτων ιχνηλάτησης πτήσεων 2015/2857(RSP) (B8-1094/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.25 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

7. Βραβείο Ζαχάρωφ 2015 (ανακοίνωση του βραβευθέντος)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να απονείμει το βραβείο Ζαχάρωφ 2015 στον σαουδάραβα ιστολόγο Ραΐφ Μπαντάουι.

Η απονομή του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2015 στο Στρασβούργο.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen και Manfred Weber σχετικά με τις εικαζόμενες παρατυπίες που επισημάνθηκαν εχθές κατά την ώρα των ψηφοφοριών (ο Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα ετέθη κατά την πρωινή Διάσκεψη των Προέδρων και ότι πρόκειται να εξεταστεί).


8. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία των στρατιωτικών μονάδων Πεσμεργκά από την αυτόνομη περιοχή του ιρακινού Κουρδιστάν, με επικεφαλής τον στρατηγό Αλί Τζαφάρ, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Οργανισμός της ΕΕ για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ίδρυση οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή κατάρτισης στον τομέα της επιβολής του νόμου (ΕΑΑ) και για την κατάργηση και την αντικατάσταση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0386)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0386)


10.2. Διαφάνεια συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την υποβολή εκθέσεων και τη διαφάνεια σε σχέση με τις συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0387)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0387)


10.3. Συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση πολιτών της ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0388)


10.4. Ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2015 [2015/2210(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


10.5. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0389)


10.6. Ασφαλής χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ασφαλή χρήση των συστημάτων τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών (RPAS) στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας [2014/2243(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0390)


10.7. Νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις νέες προκλήσεις και έννοιες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη [2014/2241(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (έχει κατατεθεί από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0391)


10.8. Ανάπτυξη δορυφορικής τεχνολογίας για να καταστούν εφικτά τα συστήματα παγκόσμιας παρακολούθησης πτήσεων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0392)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2015)

Έκθεση Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei και Seán Kelly

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Έκθεση Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins και Monica Macovei

Έκθεση Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir και Jonathan Arnott

Μετρήσεις των εκπομπών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová και Jonathan Arnott.

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2015)

Έκθεση José Manuel Fernandes και Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins και Janusz Korwin-Mikke

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil

Έκθεση Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov και Nicola Caputo

Έκθεση James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly και Andrejs Mamikins

Έκθεση Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr και Andrejs Mamikins

Έκθεση György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly και Andrejs Mamikins

Έκθεση Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo και Andrejs Mamikins.

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που δεν κατέστη δυνατόν να αναπτυχθούν σήμερα θα διαβιβαστούν γραπτώς.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Jazłowiecka και Seán Kelly για να διαμαρτυρηθούν κατά της απόφασης του Προέδρου να διακόψει τη σύνοδο (ο Πρόεδρος το σημειώνει).


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος από τους βουλευτές (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη συντήρηση αναπηρικών πολυθρονών για άτομα με αναπηρία (B8-0960/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον ασφαλή και υπεύθυνο τουρισμό (B8-0961/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των διαδικασιών δοκιμής των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων (B8-0962/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του PSA (ειδικό προστατικό αντιγόνο) για τον καρκίνο του προστάτη (B8-0963/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σημασία των δραστηριοτήτων του οικοδομικού τομέα στο πλαίσιο των σεισμικών φαινομένων (B8-0964/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στο Μαλί (B8-0965/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χειραγώγηση των μηχανισμών των μονάδων ελέγχου εκπομπών στα οχήματα με κινητήρα (B8-0966/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Hugues Bayet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα βασανιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0967/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους κανόνες κατανομής σε παρτίδες κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (B8-0968/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στην πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ (B8-0969/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διασφάλιση του μέλλοντος του κλάδου των ζαχαροτεύτλων (B8-0970/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της οδηγίας για την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (B8-0971/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκ μέρους της Επιτροπής δρομολόγηση μελέτης για τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υγεία (B8-0972/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με λογιστικό έλεγχο για μη χρηματοδοτούμενες επισφαλείς απαιτήσεις (B8-0973/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα επικίνδυνα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στην Ιταλία - 8,5 παιδιά ανά χίλιους κατοίκους (B8-0974/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις 825.136 αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που καταχωρίσθηκαν στην Κίνα το 2013 και την ανάγκη να επαναδρομολογήσει η Ευρώπη τη δική της πολιτική καινοτομίας (B8-0975/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα (B8-0976/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων (B8-0977/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη εξισορρόπησης της δημογραφίας με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (B8-0978/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την ανισότητα που προκαλεί η απόφαση για την κατανομή των ποσοστώσεων αιτούντων άσυλο, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 (B8-0979/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για την προμήθεια φυσικού αερίου (B8-0980/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πιστωτική κρίση που ωθεί τις επιχειρήσεις στην αγκαλιά των τοκογλύφων (B8-0981/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαίτηση να μην εφαρμοστούν έκτακτα αυτόνομα εμπορικά μέτρα για την Δημοκρατία της Τυνησίας (B8-0982/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τη συλλογή ιατρικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (B8-0983/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κινητοποίηση πόρων για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την καρδιακή ανεπάρκεια (B8-0984/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας με αντικείμενο την περίθαλψη και την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων (B8-0985/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα τρόφιμα βαθείας κατάψυξης (B8-0986/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού για τη βράβευση των καλύτερων τοπικών πρωτοβουλιών στον τουριστικό και πολιτιστικό τομέα (B8-0990/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση, ανάδειξη και διάδοση της μεσογειακής διατροφής (B8-0991/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των κλιματικών προσφύγων (B8-0992/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες στις υπηρεσίες (B8-0993/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διασφάλιση συνέχειας στην παροχή των βασικών δημόσιων υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού (B8-0994/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη διασφάλισης της προστασίας των καταναλωτών (B8-0996/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των συνταξιούχων (B8-1033/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις τιτλοποιήσεις: μια επικίνδυνη πρακτική για τον αποταμιευτή (B8-1034/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πρόωρο χαρακτήρα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (B8-1035/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η οποία δεν επιλύει το πρόβλημα της ελλιπούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες (B8-1036/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμβατότητα της ποινής φυλάκισης εις βάρος λαθρομεταναστών οι οποίοι επιστρέφουν παράνομα μετά από απέλαση με τη νομοθεσία της ΕΕ (B8-1037/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κοινωνική ένταξη των ηλικιωμένων (B8-1038/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκμάθηση ξένων γλωσσών (B8-1039/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την διεξαγωγή μελέτης όσον αφορά τις επιπτώσεις, τα πλεονεκτήματα και τους ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία λόγω της χρήσης τρισδιάστατων εκτυπωτών για την παραγωγή οργάνων (B8-1040/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των μεταφραστών και των γλωσσομαθών (B8-1041/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη για την ανάπτυξη μεγάλων ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης (B8-1042/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί ο στρατός του Προέδρου Bashar Al-Assad (B8-1043/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ενιαίο νόμισμα ως ανασταλτικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή οικονομία (B8-1044/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία της ECOFIN για τις αποφάσεις τύπου «tax ruling»: μια ενθάρρυνση για εξακολούθηση των αθέμιτων πρακτικών φοροαποφυγής (B8-1045/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1046/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών από τις απάτες τεχνικής φύσης (B8-1048/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με αποσαφήνιση της νέας προσέγγισης σε σχέση με τα κέντρα υποδοχής (B8-1049/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις κυνομαχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1050/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

PETI

- Hugues Bayet. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνθήκες επανένταξης των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-1051/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιληψία (B8-1052/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον καρκίνο του μαστού και τη σημασία των προγραμμάτων διαγνωστικών εξετάσεων (B8-1053/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση στον τομέα του εμπορίου μετά το κλείσιμο άλλων 6000 καταστημάτων μέσα στο 2014 (B8-1054/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

ITRE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον έλεγχο των εναλλακτικών προϊόντων σιγαρέτων (B8-1055/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα ανησυχητικά δεδομένα που αφορούν τη μείωση των εμβολιασμών (B8-1056/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών για αποτελεσματικότερη χρήση των κοινωνικών παροχών (B8-1057/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενεργοποίηση ενός φόρουμ της ΕΕ για τις αθέμιτες πρακτικές (B8-1058/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την δημιουργία διαδικτυακής πύλης ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, αφιερωμένης στη νέα νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια στην εργασία (B8-1059/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για τη διαχείριση των προσφύγων (B8-1060/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)

Επιτροπή LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10.2015)

- Θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (2015/2254(INL))
(γνωμοδότηση: FEMM, AFCO)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

- Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης - δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ με το ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση (2015/2275(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE)

- Στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν σέ συνέχια της πυρηνικής συμφωνίας (2015/2274(INI))
(γνωμοδότηση: INTA)

- Οι σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο σημερινό περιφερειακό πλαίσιο (2015/2273(INI))

- Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (2015/2272(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

επιτροπή CULT

- Συνέχεια στην υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (2015/2281(INI))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στην ΕΕΚ - η προσέγγιση της διά βίου μάθησης (2015/2257(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10.2015)

επιτροπή DEVE

- Η νέα συμμαχία για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή (2015/2277(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

επιτροπή ECON
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (2015/2285(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, REGI, BUDG)

επιτροπή EMPL

- Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (2015/2284(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10.2015)

- Κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015/2255(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, TRAN)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10.2015)

επιτροπή ENVI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10.2015)

- Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα (2015/2259(INI))

επιτροπή IMCO
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1.10. 2015)

- Διακυβέρνηση της Ενιαίας Αγοράς στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016 (2015/2256(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή JURI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Ετήσια έκθεση του 2014 με θέμα την επικουρικότητα και την αναλογικότητα (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(γνωμοδότηση: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

επιτροπή REGI
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22.10.2015)

- Eφαρμογή του θεματικού στόχου «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» (άρθρο 9, παράγραφος 3) του Κανονισμού περί κοινών διατάξεων (2015/2282(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, INTA)

- Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (2015/2280(INI))

- Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (2015/2279(INI))
(γνωμοδότηση: AGRI)

- Πολιτική συνοχής και στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για την ευφυή εξειδίκευση (RIS3) (2015/2278(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22/10/2015)

- Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016 (2015/2285(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, REGI, BUDG) (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Δραστηριότητες, αντίκτυπος και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014 (2015/2284(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22/10/2015)

- Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής CPRD του ΟΗΕ (2015/2258(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI
(άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 01/10/2015)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 22/10/2015)

- Διαστημικές δυνατότητες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα (2015/2276(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

- Επιχειρήσεις Υποστήριξης της Ειρήνης - δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ με το ΝΑΤΟ και την Αφρικανική Ένωση (2015/2275(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 1/10/2015)

- Το Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στην ΕΕΚ - η προσέγγιση της διά βίου μάθησης (2015/2257(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (2015/2233(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

επιτροπή EMPL

- Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2015/2095(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


16. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 2015.


17. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 13.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Ζαγοράκης

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου