Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 207k
Neljapäev, 29. oktoober 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 3.Kuulamine Euroopa suvise kellakeeramise teemal (arutelu)
 4.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (arutelu)
 5.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (arutelu)
 6.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (arutelu)
 7.Sahharovi auhind 2015 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 8.Tervitus
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Hääletused
  
10.1.ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (hääletus)
  
10.2.Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (hääletus)
  
10.3.Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (hääletus)
  
10.4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine (hääletus)
  
10.5.Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (hääletus)
  
10.6.Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (hääletus)
  
10.7.Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (hääletus)
  
10.8.Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Esitatud dokumendid
 14.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 16.Järgmiste istungite ajakava
 17.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Poola pädevad asutused on edastanud parlamendiliikme Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotluse seoses haldusrikkumise tõttu kohaldatava menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


3. Kuulamine Euroopa suvise kellakeeramise teemal (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000111/2015), mille esitas(id) Pavel Svoboda JURI-komisjoni nimel ja Michael Cramer TRAN-komisjoni nimel komisjonile: Kuulamine suveaja korra muutmise kohta Euroopas (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda ja Michael Cramer esitasid küsimuse.

Violeta Bulc (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Olaf Stuger fraktsiooni ENF nimel, Heinz K. Becker ja Gilles Lebreton.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová ja Seán Kelly.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Arutelu lõpetati.


4. Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (arutelu)

Raport kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide ehk RPA-süsteemide (mida üldiselt tuntakse mehitamata õhusõidukite (UA) nime all) ohutu kasutamine tsiviillennunduses [2014/2243(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Soraya Post (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Renaud Muselier fraktsiooni PPE nimel, Janusz Zemke fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour ja Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Jacqueline Foster.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.6.


5. Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (arutelu)

Raport uute ülesannete ja strateegiate kohta turismi edendamiseks Euroopas [2014/2241(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte tutvustas raportit.

Sõna võttis Violeta Bulc (komisjoni liige).

Sõna võtsid Maria Grapini (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Luigi Morgano (CULT-komisjoni arvamuse koostaja) ja Cláudia Monteiro de Aguiar fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas István Ujhelyi, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel, Peter Lundgren fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia Costa, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan ja Silvia Costa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou ja Patricija Šulin.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Isabella De Monte.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.10.2015 protokollipunkt 10.7.


6. Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000118/2015), mille esitas Michael Cramer TRAN-komisjoni nimel komisjonile: Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (2015/2857(RSP) (B8-1101/2015)

Michael Cramer esitas küsimuse.

Violeta Bulc (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel, Lucy Anderson fraktsiooni S&D nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Cláudia Monteiro de Aguiar ja Notis Marias.

Sõna võttis Violeta Bulc.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Michael Cramer transpordi- ja turismikomisjoni nimel 2.–27. novembrini 2015 Genfis toimuval ülemaailmsel raadiosidekonverentsil (WRC-15) vajaliku raadiosagedusspektri eraldamise kohta, millega tulevikus toetada ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks satelliidipõhise tehnoloogia väljatöötamist 2015/2857(RSP) (B8-1094/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.11.2015 protokollipunkt 10.8.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.25 ja see jätkus kell 11.35.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

7. Sahharovi auhind 2015 (auhinna saaja teatavaks tegemine)

President andis teada, et esimeeste konverents otsustas anda 2015. aasta Sahharovi auhinna Saudi Araabia blogijale Raïf Badawile.

Auhinna üleandmine toimub 16. detsembril 2015 Strasbourgis.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen ja Manfred Weber, kes puudutasid eelmise päeva hääletusel ilmnenud võimalikke väidetavaid rikkumisi (juhataja kinnitas, et esimeeste konverents arutas seda küsimust hommikul ja seda uuritakse edasi).


8. Tervitus

Juhataja tervitas parlamendi nimel Iraagist Kurdistani autonoomsest piirkonnast pärit pešmerga võitlejaid ja nende juhti kindral Ali Jafarit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. ELi Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet (CEPOL) ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse nõukogu otsus 2005/681/JSK [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0386)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0386)


10.2. Väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute läbipaistvus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0387)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0387)


10.3. Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0388)


10.4. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimine (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimise kohta [2015/2210(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


10.5. Nõukogu soovitus, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0389)


10.6. Kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide (RPA-süsteemide) ohutu kasutamine tsiviillennunduses (hääletus)

Raport kaugjuhitavate õhusõiduki süsteemide ehk RPA-süsteemide (mida üldiselt tuntakse mehitamata õhusõidukite (UA) nime all) ohutu kasutamine tsiviillennunduses [2014/2243(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0390)


10.7. Uued ülesanded ja strateegiad turismi edendamiseks Euroopas (hääletus)

Raport uute ülesannete ja strateegiate kohta turismi edendamiseks Euroopas [2014/2241(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitanud fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0391)


10.8. Satelliidipõhise tehnoloogia arendamine ülemaailmsete lennuseiresüsteemide jaoks (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0392)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(teisipäeva, 27. oktoobri 2015. aasta hääletus)

Raport: Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei ja Seán Kelly

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Raport: Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins ja Monica Macovei

Raport: Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir ja Jonathan Arnott

Heitkoguste mõõtmine autotööstuses - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová ja Jonathan Arnott.

(kolmapäeva, 28. oktoobri 2015. aasta hääletus)

Raport: José Manuel Fernandes ja Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins ja Janusz Korwin-Mikke

Soovitus teisele lugemisele: António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Soovitus teisele lugemisele: António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil

Raport: Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov ja Nicola Caputo

Raport: James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Raport: Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr ja Andrejs Mamikins

Raport: György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Raport: Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo ja Andrejs Mamikins.

Hääletuste selgitused, mida ei jõutud istungi jooksul ära kuulata, esitatakse kirjalikult.

Sõna võtsid Danuta Jazłowiecka ja Seán Kelly, kes olid vastu juhataja otsusele istung lõpetada (juhataja võttis selle teadmiseks).


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


13. Esitatud dokumendid

Parlamendiliikmed on esitanud Euroopa Parlamendile järgmised resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133):

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek ratastoolide hoolduse puudega isikutele kättesaadavamaks muutmise kohta (B8-0960/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek turvalise ja vastutustundliku turismi kohta (B8-0961/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek sõidukite heitkoguste mõõtmise menetluste järelevalve kohta (B8-0962/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eesnäärmevähiga seotud prostata spetsiifilise antigeeni (PSA) sõeluuringu kampaania korraldamise kohta Euroopas (B8-0963/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ehitussektori tegevuse tähtsuse kohta seoses maavärinatega (B8-0964/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hiljutiste rünnakute kohta Malis (B8-0965/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek mootorsõidukite heitkoguste kontrollitarkvara manipuleerivate mehhanismide kohta (B8-0966/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Hugues Bayet. Resolutsiooni ettepanek piinamise kohta Euroopa Liidus (B8-0967/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riigihanke osadeks jagamist käsitlevate õigusnormide kohta (B8-0968/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek läbipaistvuse puudumise kohta juurdepääsul Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimistega seotud dokumentidele (B8-0969/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek suhkrupeedikasvatuse tuleviku kindlustamise kohta (B8-0970/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek finantstehingute maksu valdkonnas tõhustatud koostöö rakendamist käsitleva direktiivi tugevdamise kohta (B8-0971/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek elektromagnetlainete mõju tervisele käsitleva uuringu komisjoni poolt algatamise kohta (B8-0972/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek allahindamata ebatõenäoliselt laekuvate nõuete auditi kohta (B8-0973/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ohtlikult väikese sündimuse kohta Itaalias (8,5 last tuhande elaniku kohta) (B8-0974/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Hiinas 2013. aastal registreeritud 825 136 patenditaotluse ja vajaduse kohta, et Euroopa elavdaks oma innovatsioonipoliitikat (B8-0975/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek energiaallikate jaotuses tuumaenergia osakaalu vähendamisest loobumise kohta (B8-0976/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek töötajate lähetamist käsitleva direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta (B8-0977/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta ühitada demograafia majandusliku ja sotsiaalse arenguga (B8-0978/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek justiits- ja siseküsimuste nõukogu 22. septembri 2015. aasta koosolekul heaks kiidetud varjupaigataotlejate kvootide jaotamist käsitleva otsuse ebaõigluse kohta (B8-0979/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Ukraina ja Venemaa vahelise gaasitarnelepingu kohta (B8-0980/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek raskustes olevaid ettevõtteid liigkasuvõtjate meelevalda suunava krediidituru kriisi kohta (B8-0981/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek erakorraliste autonoomsete kaubandusmeetmete kehtestamata jätmise kohta Tuneesia Vabariigile (B8-0982/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tervisealaste isikuandmete kogumist käsitleva Euroopa õigusraamistiku loomise kohta (B8-0983/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vahendite kasutuselevõtu kohta südamepuudulikkust käsitlevate teadusprojektide toetamiseks (B8-0984/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahaliste vahendite eraldamise kohta ajurabanduse ravi ja ennetamise alaseks teadustegevuseks (B8-0985/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek külmutatud toiduainete kohta (B8-0986/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek konkursi korraldamise kohta turismi ja kultuuri valdkonna parimate kohalike algatuste autasustamiseks (B8-0990/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Vahemere dieedi edendamise, väärtustamise ja levitamise kohta (B8-0991/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kliimapagulase seisundi kohta (B8-0992/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek teenuste kättesaadavuse kohta puuetega inimestele (B8-0993/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek oluliste avalike teenuste järjepidevuse tagamise kohta turismisektoris (B8-0994/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta kaitsta tarbijate turvalisust (B8-0996/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pensionäride toetamise kohta (B8-1033/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek väärtpaberistamise kohta, mis on hoiustajatele riskantne praktika (B8-1034/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu ebasobiva ajastuse kohta (B8-1035/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kapitaliturgude liidu ja selle suutmatuse kohta lahendada pankadelt ettevõtetele antava ebapiisava rahastamise probleemi (B8-1036/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek välja saadetud ja uuesti ebaseaduslikult ELi sisenenud ebaseaduslikele rändajatele vanglakaristuse määramise kooskõla kohta ELi õigusaktidega (B8-1037/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eakate sotsiaalse kaasamise kohta (B8-1038/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võõrkeeleõppe kohta (B8-1039/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek niisuguse uuringu edendamise kohta, milles käsitletakse elundite tootmiseks 3D-printerite kasutamise mõju, eeliseid ja võimalikke riske tervisele (B8-1040/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tõlkijate ja lingvistide õiguste kohta (B8-1041/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta arendada suuri Euroopa teabevõrgustikke (B8-1042/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta tugevdada president Bashar al-Assadi armeed (B8-1043/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa majandust pärssiva ühisraha kohta (B8-1044/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ECOFINi maksuotsuseid käsitleva kokkuleppe kohta: üleskutse jätkata ebaausat maksustamise vältimise tava (B8-1045/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek liiklusohutuse kohta Euroopa Liidus (B8-1046/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa tarbijate kaitsmise kohta tehnikaalaste pettuste eest (B8-1048/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vastuvõtukeskuste suhtes kohaldatava uue lähenemisviisi selgitamise kohta (B8-1049/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek koertevõitluse kohta Euroopa Liidus (B8-1050/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

PETI

- Hugues Bayet. Resolutsiooni ettepanek kinnipeetavate ühiskonda taasintegreerimise tingimuste kohta Euroopa Liidus (B8-1051/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek epilepsia kohta (B8-1052/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rinnavähi ja sõeluuringuprogrammide olulisuse kohta (B8-1053/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kaubanduskriisi ja 6000 kaupluse sulgemise kohta 2014. aastal (B8-1054/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sigarettidele alternatiivsete toodete kontrollimise kohta (B8-1055/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vaktsineerimisega seotud hoiatuse ja ohus oleva vaktsineerimissüsteemi kohta (B8-1056/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek haldusmenetluste parandamise kohta sotsiaalhüvitiste tõhusamaks kasutamiseks (B8-1057/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ebaausaid tavasid käsitleva ELi foorumi asutamise kohta (B8-1058/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek uusi tööohutusealaseid õigusakte käsitleva teabe- ja koolitusportaali loomise kohta (B8-1059/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi vahelise pagulaste haldamise kokkuleppe kohta (B8-1060/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE


14. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 46)

LIBE-komisjon

(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine (2015/2254(INL))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

AFET-komisjon

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (2015/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

- ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (2015/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

- ELi strateegia Iraani suhtes pärast tuumakokkuleppe saavutamist (2015/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

- ELi suhted Tuneesiaga piirkonna praegustes oludes (2015/2273(INI))

- EL muutuvas maailmas, mis on üha rohkem ühendatud, vaidlustatum ja keerukam (2015/2272(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, INTA)

CULT-komisjon

- Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) järelmeetmed (2015/2281(INI))

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis (2015/2257(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

DEVE-komisjon

- Toiduainetega varustatuse ja piisava toitumise kindlustamist käsitlev uus ühendus (2015/2277(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (2015/2285(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI, BUDG)

EMPL-komisjon

- Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (2015/2284(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Sotsiaalne dumping Euroopa Liidus (2015/2255(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, TRAN)
(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

ENVI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamine (2015/2259(INI))

IMCO-komisjon
(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Ühtse turu juhtimine 2016. aasta Euroopa poolaasta raames (2015/2256(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

JURI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- 2014. aasta aruanne subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

REGI-komisjon
(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- VKEde konkurentsivõime suurendamise temaatilise eesmärgi (ühissätete määruse artikli 9 lõige 3) elluviimine (2015/2282(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, INTA)

- Euroopa territoriaalse koostöö parimad tavad ja innovatiivsed meetmed (2015/2280(INI))

- Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (2015/2279(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI)

- Ühtekuuluvuspoliitika ning aruka spetsialiseerumise teadus- ja innovatsioonistrateegiad (RIS3) (2015/2278(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta majanduskasvu analüüs (2015/2285(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, REGI, BUDG (kodukorra artikkel 54))

EMPL-komisjon (kodukorra artikkel 54))

- Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (2015/2284(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee kokkuvõtlikele märkustele (2015/2258(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))
(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 22. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Kosmosealane suutlikkus Euroopa julgeolekus ja kaitses (2015/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE (kodukorra artikkel 54))

- ELi koostöö ÜRO ja Aafrika Liiduga rahutagamisoperatsioonide suhtes (2015/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE (kodukorra artikkel 54))

CULT-komisjon (kodukorra artikkel 54))

(Esimeeste konverentsi 1. oktoobri 2015. aasta otsuse alusel)

- Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses: pidevõppe lähenemisviis (2015/2257(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL (kodukorra artikkel 54))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

ITRE-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (2015/2233(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : INTA
nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

EMPL-komisjon

- Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile : LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


16. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 11. novembril 2015.


17. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 13.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Õigusteave - Privaatsuspoliitika