Indeks 
Protokół
PDF 259kWORD 242k
Czwartek, 29 października 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 3.Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu letniego w Europie (debata)
 4.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (debata)
 5.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (debata)
 6.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (debata)
 7.Nagroda Sacharowa za 2015 r. (ogłoszenie laureata)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Głosowanie
  10.1.Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (głosowanie)
  10.2.Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (głosowanie)
  10.3.Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (głosowanie)
  10.4.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (głosowanie)
  10.5.Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (głosowanie)
  10.6.Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (głosowanie)
  10.7.Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (głosowanie)
  10.8.Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (głosowanie)
 11.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 12.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 13.Składanie dokumentów
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.30.


2. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy polskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Roberta Jarosława Iwaszkiewicza, złożony w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


3. Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu letniego w Europie (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000111/2015), które skierowali Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, i Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wysłuchanie w sprawie zmiany czasu na letni w Europie (2015/2722(RSP)) (B8-0768/2015)

Pavel Svoboda i Michael Cramer rozwinęli pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Heinz K. Becker i Gilles Lebreton.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Tomáš Zdechovský, Beatrix von Storch, Michaela Šojdrová i Seán Kelly.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


4. Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (debata)

Sprawozdanie w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego [2014/2243(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

Jacqueline Foster przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Soraya Post (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Renaud Muselier w imieniu grupy PPE, Janusz Zemke w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Matthijs van Miltenburg w imieniu grupy ALDE, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Marian-Jean Marinescu, Claudia Tapardel, Anneleen Van Bossuyt, Dominique Riquet, Jill Seymour i Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin, Lucy Anderson i Ivan Jakovčić.

Głos zabrały: Violeta Bulc i Jacqueline Foster.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 29.10.2015.


5. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (debata)

Sprawozdanie w sprawie nowych wyzwań i strategii w zakresie propagowania turystyki w Europie [2014/2241(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

Isabella De Monte przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Grapini (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT) i Cláudia Monteiro de Aguiar w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Istvána Ujhelyiego, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Jill Evans w imieniu grupy Verts/ALE, Peter Lundgren w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię Costę, Marie-Christine Arnautu w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Luis de Grandes Pascual, Claudia Tapardel, Tomasz Piotr Poręba, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Miltiadis Kyrkos, Sofia Sakorafa, Deirdre Clune, István Ujhelyi, Salvatore Domenico Pogliese, Linda McAvan i Silvia Costa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ismaila Ertuga.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou i Patricija Šulin.

Głos zabrały: Violeta Bulc i Isabella De Monte.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 29.10.2015.


6. Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000118/2015), które skierował Michael Cramer, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (2015/2857(RSP)) (B8-1101/2015)

Michael Cramer rozwinął pytanie.

Violeta Bulc (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Lucy Anderson w imieniu grupy S&D, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE i Ismail Ertug.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cláudia Monteiro de Aguiar i Notis Marias.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Cramer, w imieniu Komisji Transportu i Turystyki, w sprawie przyznania przez światową konferencję radiokomunikacyjną, która odbędzie się w Genewie w dniach 2–27 listopada 2015 r. (WRC-15), pasma widma radiowego niezbędnego do wspierania przyszłego rozwoju technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (2015/2857(RSP)) (B8-1094/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 29.11.2015.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.25 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.35.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

7. Nagroda Sacharowa za 2015 r. (ogłoszenie laureata)

Przewodniczący oznajmił, że Konferencja Przewodniczących postanowiła przyznać nagrodę Sacharowa za 2015 r. saudyjskiemu blogerowi Raifowi Badawiemu.

Wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 16 grudnia 2015 r. w Strasburgu.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Marine Le Pen i Manfred Weber w sprawie możliwych nieprawidłowości zgłoszonych wczoraj w trakcie głosowania (Przewodniczący potwierdził, że sprawa ta została poruszona na porannym posiedzeniu Konferencji Przewodniczących i że zostanie zbadana).


8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację członków oddziałów wojskowych Peshmerga z Autonomicznego Regionu Kurdystanu w Iraku pod przewodnictwem gen. Alego Jafara. Delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Agencja UE zapewniająca szkolenia w zakresie egzekwowania prawa (Cepol) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Egzekwowania Prawa (CEPOL) oraz uchylającego i zastępującego decyzję Rady 2005/681/WSiSW [COM(2014)0465 - C8-0110/2014- 2014/0217(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A8-0048/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0386)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0386)


10.2. Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji [COM(2014)0040 - C7-0023/2014- 2014/0017(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Renato Soru (A8-0120/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0387)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0387)


10.3. Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1092/2015 (2015/2635(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0388)


10.4. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 [2015/2210(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Dariusz Rosati (A8-0307/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


10.5. Zalecenie Rady dotyczące integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1093/2015 (2015/2820(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0389)


10.6. Bezpieczne korzystanie ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS) w dziedzinie lotnictwa cywilnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bezpiecznego korzystania ze zdalnie kierowanych bezzałogowych systemów powietrznych (RPAS), powszechnie znanych jako bezzałogowe statki powietrzne (UAV), w dziedzinie lotnictwa cywilnego [2014/2243(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Jacqueline Foster (A8-0261/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0390)


10.7. Nowe wyzwania i strategie w zakresie propagowania turystyki w Europie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie nowych wyzwań i strategii w zakresie propagowania turystyki w Europie [2014/2241(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0391)


10.8. Rozwój technologii satelitarnej umożliwiającej funkcjonowanie globalnych systemów śledzenia lotów (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1094/2015 (2015/2857(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0392)


11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z wtorku 27 października 2015 r.)

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0306/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Monica Macovei i Seán Kelly

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0283/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0282/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0285/2015
Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sprawozdanie Ryszard Czarnecki - A8-0269/2015
Andrejs Mamikins i Monica Macovei

Sprawozdanie Charles Goerens - A8-0281/2015
Michaela Šojdrová, Andrejs Mamikins, Marijana Petir i Jonathan Arnott

Pomiar emisji w sektorze motoryzacyjnym - (2015/2865(RSP)) - RC-B8-1075/2015
Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Michaela Šojdrová i Jonathan Arnott.

(Głosowanie ze środy 28 października 2015 r.)

Sprawozdanie José Manuel Fernandes i Gérard Deprez - A8-0298/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins i Janusz Korwin-Mikke

Zalecenie do drugiego czytania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Krisztina Morvai

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zalecenie do drugiego czytania António Marinho e Pinto - A8-0296/2015
Andrejs Mamikins i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Giovanni La Via - A8-0305/2015
Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marijana Petir, Momchil Nekov i Nicola Caputo

Sprawozdanie James Nicholson - A8-0046/2014
Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0249/2015
Michaela Šojdrová, Peter Jahr i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie György Schöpflin - A8-0284/2015
Krisztina Morvai, Klaus Buchner, Jiří Pospíšil, Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Ivan Jakovčić - A8-0279/2015
Nicola Caputo i Andrejs Mamikins.

Wyjaśnienia dotyczące głosowania, które nie mogły zostać wygłoszone w dniu dzisiejszym, zostaną przekazane na piśmie.

Głos zabrali: Danuta Jazłowiecka i Seán Kelly, aby zaprotestować przeciwko decyzji Przewodniczącego o zawieszeniu posiedzenia (Przewodniczący przyjął to do wiadomości).


12. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


13. Składanie dokumentów

Następujące projekty rezolucji zostały złożone przez posłów (art. 133 Regulaminu):

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie lepszego dostępu osób niepełnosprawnych do serwisu wózków inwalidzkich (B8-0960/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie bezpiecznej i odpowiedzialnej turystyki (B8-0961/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie nadzoru nad procedurami badania emisji spalin z pojazdów (B8-0962/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przeprowadzenia europejskiej kampanii na rzecz badań przesiewowych w kierunku PSA (swoistego antygenu sterczowego) w celu wykrycia raka prostaty (B8-0963/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wpływu działalności sektora budowlanego na zjawiska sejsmiczne (B8-0964/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niedawnych zamachów w Mali (B8-0965/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie urządzeń umożliwiających manipulowanie układami kontrolującymi emisję spalin z pojazdów silnikowych (B8-0966/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Hugues Bayet. Projekt rezolucji w sprawie tortur w Unii Europejskiej (B8-0967/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zasad podziału na części przy udzielaniu zamówień publicznych (B8-0968/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie braku przejrzystości w zakresie dostępu do dokumentów dotyczących negocjacji handlowych UE (B8-0969/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia przyszłości sektorowi upraw buraka cukrowego (B8-0970/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Bernard Monot i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia przepisów dyrektywy w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych (B8-0971/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przystąpienia przez Komisję do badania poświęconego wpływowi fal elektromagnetycznych na zdrowie (B8-0972/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie audytu zagrożonych kredytów bez pokrycia (B8-0973/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niebezpiecznie niskiego współczynnika urodzeń we Włoszech (8,5 urodzeń na tysiąc mieszkańców) (B8-0974/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie 825 136 zgłoszeń patentowych zarejestrowanych w Chinach w 2013 r. oraz konieczności ożywienia europejskiej polityki innowacyjności (B8-0975/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie porzucenia koncepcji ograniczenia udziału energii jądrowej w koszyku energetycznym (B8-0976/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Sophie Montel, Dominique Bilde i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników (B8-0977/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności pogodzenia rozwoju gospodarczego i społecznego z demografią (B8-0978/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niesprawiedliwości decyzji dotyczącej podziału kwot mających zastosowanie do osób ubiegających się o azyl podjętej przez Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na posiedzeniu w dniu 22 września 2015 r. (B8-0979/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie umowy między Ukrainą a Rosją dotyczącej dostaw gazu (B8-0980/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zapaści kredytowej, która zmusza przedsiębiorstwa mające trudności do korzystania z usług lichwiarzy (B8-0981/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych autonomicznych środków handlowych dla Republiki Tunezyjskiej (B8-0982/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia europejskich ram prawnych regulujących gromadzenie danych osobowych dotyczących zdrowia (B8-0983/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uruchomienia środków wspierających projekty badawcze w dziedzinie niewydolności serca (B8-0984/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia środków finansowych na badania dotyczące leczenia pacjentów po udarze mózgu oraz zapobiegania udarom (B8-0985/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie mrożonych artykułów spożywczych (B8-0986/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia konkursu nagradzającego najlepszych aktorów lokalnych w sektorze turystycznym i kulturalnym (B8-0990/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie propagowania, podkreślania wartości i upowszechniania diety śródziemnomorskiej (B8-0991/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie statusu uchodźcy klimatycznego (B8-0992/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do usług dla osób niepełnosprawnych (B8-0993/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zagwarantowania ciągłości podstawowych usług publicznych w sektorze turystyki (B8-0994/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie konieczności zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów (B8-0996/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla emerytów (B8-1033/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie sekurytyzacji, praktyki wysoce ryzykownej dla oszczędzających (B8-1034/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przedwczesnego charakteru układu o stowarzyszeniu UE–Ukraina (B8-1035/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie unii rynków kapitałowych, która nie rozwiązuje problemu braku finansowania przedsiębiorstw przez banki (B8-1036/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zgodności z przepisami UE kary pozbawienia wolności dla imigrantów o nieuregulowanej sytuacji wydalonych, a następnie nielegalnie powracających (B8-1037/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie włączenia społecznego ludzi starszych (B8-1038/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nauczania języków obcych (B8-1039/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie poparcia przeprowadzenia analizy dotyczącej skutków, zalet i ewentualnego ryzyka stosowania drukarek 3D do produkcji organów (B8-1040/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie praw europejskich tłumaczy pisemnych i lingwistów (B8-1041/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności rozwijania dużych sieci informacyjnych w Europie (B8-1042/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności wzmocnienia armii prezydenta Baszara Al-Assada (B8-1043/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wspólnej waluty jako czynnika hamującego europejską gospodarkę (B8-1044/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia osiągniętego przez ECOFIN w odniesieniu do indywidualnej interpretacji prawa podatkowego: zachęta do kontynuowania nadużyć związanych z unikaniem opodatkowania (B8-1045/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa drogowego w Unii Europejskiej (B8-1046/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony europejskich konsumentów przed oszustwami technicznymi (B8-1048/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wyjaśnienia nowego podejścia do ośrodków recepcyjnych (B8-1049/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie walk psów w Unii Europejskiej (B8-1050/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

PETI

- Hugues Bayet. Projekt rezolucji w sprawie warunków resocjalizacji więźniów w Unii Europejskiej (B8-1051/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie padaczki (B8-1052/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie raka piersi i znaczenia programów badań przesiewowych (B8-1053/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w handlu wraz z zamknięciem kolejnych 6 000 sklepów w 2014 r. (B8-1054/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli produktów zastępujących papierosy (B8-1055/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie sygnału alarmowego dotyczącego systemu szczepień, który wydaje się być zagrożony (B8-1056/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Ivana Maletić, Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie usprawnienia procedur administracyjnych na rzecz bardziej efektywnego korzystania ze świadczeń społecznych (B8-1057/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uruchomienia wspólnotowego forum dotyczącego nieuczciwych praktyk (B8-1058/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie planowanego portalu informacyjno-edukacyjnego poświęconego nowym przepisom w dziedzinie bezpieczeństwa pracy (B8-1059/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej zarządzania problemem uchodźców (B8-1060/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 46 Regulaminu)

komisja LIBE

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2254(INL))
(opinia: FEMM, AFCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFET

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (2015/2276(INI))
(opinia: ITRE)

- Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))
(opinia: DEVE)

- Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (2015/2274(INI))
(opinia: INTA)

- Stosunki UE z Tunezją w aktualnym kontekście regionalnym (2015/2273(INI))

- UE w zmieniającym się środowisku światowym – świat lepiej połączony, bardziej kwestionowany i bardziej złożony (2015/2272(INI))
(opinia: DEVE, INTA)

komisja CULT

- Monitorowanie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020) (2015/2281(INI))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejście zakładające uczenie się przez całe życie (2015/2257(INI))
(opinia: EMPL)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja DEVE

- Nowy sojusz na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia (2015/2277(INI))
(opinia: AGRI)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

komisja ECON
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI))
(opinia: ENVI, REGI, BUDG)

komisja EMPL

- Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (2015/2284(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI, LIBE)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Dumping socjalny w Unii Europejskiej (2015/2255(INI))
(opinia: FEMM, TRAN)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja ENVI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Wdrożenie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (WE) nr 1935/2004 (2015/2259(INI))

komisja IMCO
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Zarządzanie jednolitym rynkiem w ramach europejskiego semestru 2016 (2015/2256(INI))
(opinia: ITRE)

komisja JURI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (COM(2015)0315 - 2015/2283(INI))
(opinia: AFCO, AGRI, ENVI, INTA, IMCO)

komisja REGI
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Realizacja celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP” (art. 9 pkt 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów) (2015/2282(INI))
(opinia: EMPL, ITRE, INTA)

- Europejska współpraca terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne (2015/2280(INI))

- Polityka spójności w regionach górskich UE (2015/2279(INI))
(opinia: AGRI)

- Polityka spójności i strategie dotyczące badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) (2015/2278(INI))
(opinia: ITRE)

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2016 (2015/2285(INI))
(opinia: ENVI, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (2015/2284(INI))
(opinia: FEMM, ITRE, CONT, INTA, REGI, BUDG (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Stosowanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem uwag podsumowujących Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (2015/2258(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, CULT, JURI, TRAN, REGI, PETI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 22.10.2015 r.)

- Zdolność europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do działania w przestrzeni kosmicznej (2015/2276(INI))
(opinia: ITRE (art. 54 Regulaminu))

- Operacje pokojowe – zaangażowanie UE w działania ONZ i Unii Afrykańskiej (2015/2275(INI))
(opinia: DEVE (art. 54 Regulaminu))

komisja CULT (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 1.10.2015 r.)

- Erasmus+ i inne narzędzia wspomagania mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym – podejście zakładające uczenie się przez całe życie (2015/2257(INI))
(opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja ITRE

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA) (2015/2233(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : INTA
opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, TRAN, REGI

komisja EMPL

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : LIBE
opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 11 listopada 2015 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.40.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujhelyi, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Konečná, Le Pen Jean-Marie, Mosca, Picierno, Tremosa i Balcells, Vălean, Winkler Hermann, Woolfe, Zagorakis

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności